Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2014

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 958 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan esim. sairauden takia. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja. Vuonna 2012 yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 35 100. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 31 400 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %.

Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi edunvalvonta-alueiden laajentuessa. Tavoitteena on lisäksi toiminnan tuottavuuden parantaminen ostopalveluja hankkimalla.

Yleinen edunvalvonta

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 35 112 35 921 36 700
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 31 400 32 097 32 800
— edunvalvonta ostopalveluna 3 712 3 824 3 900
       
Taloudellisuus (euroa/päämies) 267 298 270
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 66 66

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 30 820 31 086 31 158
Bruttotulot 18 427 17 500 18 200
Nettomenot 12 393 13 586 12 958
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 283    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 351    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 18 428 17 500 18 200
— muut tuotot 11 - -
Tuotot yhteensä 18 439 17 500 18 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 28 791 27 700 29 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 352 -10 200 -10 900
Kustannusvastaavuus,  % 64 63 63

Edunvalvonnan palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksella edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palvelukeskusmaksut -15
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -508
Palkkausten tarkistukset 52
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -37
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -70
Yhteensä -628

2014 talousarvio 12 958 000
2013 I lisätalousarvio -485 000
2013 talousarvio 13 586 000
2012 tilinpäätös 13 461 000