Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

10. OmistajaohjausPDF-versio

Selvitysosa:Valtio on kaikissa kaupallisesti toimivissa yhtiöissä johdonmukaisesti ja ennakoitavasti toimiva omistaja, jonka omistajuus edistää yhtiön pitkäjänteistä kehittämistä ja omistaja-arvon kasvua ilman, että yhtiöllä olisi omistuksen vuoksi erityisasemaa tai erillisvelvoitteita. Valtion omistukseen liittyvät yhteiskunnalliset intressit, kuten huoltovarmuus, tunnistetaan ja otetaan asianmukaisesti huomioon omistajaohjauksessa sekä omistusta koskevissa ratkaisuissa. Valtion aktiivisella omistajapolitiikalla tuetaan kasvua ja työllisyyttä edistäen näin yhteiskunnan kokonaisetua.

Valtion yhtiöomaisuuden arvon kehittymistä ja yhtiöiden osingonmaksua verrataan suomalaisten saman toimialan yhtiöiden vastaaviin tekijöihin. Kaupallisesti toimivien yhtiöiden odotetaan tuottavan omistaja-arvon kasvua, ja tavoitteena on, että yhtiöön sijoitetun pääoman tuotto ylittää saman suuruisen pääoman sijoittamisesta saatavissa olevan ns. riskittömän tuoton. Valtion saamaa vuotuista osinkotuloa verrataan myös yhtiöiden markkina-arvoa vastaavaan osuuteen valtionvelan korkokustannuksista ja tavoitteena on, että valtion saama vuotuinen osinkotuotto on suurempi kuin vastaava korkokustannus. Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden ja valtioenemmistöisten yhtiöiden edellytetään ja muiden valtio-omisteisten listaamattomien yhtiöiden toivotaan laativan erillisen yhteiskuntavastuuraportin tai sisällyttävän sen selkeästi erotettavana osana vuosikertomukseensa. Yhteiskuntavastuun osalta lähtökohtana on toimialan parhaiden käytäntöjen noudattaminen ja vähintään keskeisiä kilpailijoita vastaavien standardien omaksuminen.

Saavutetut tasa-arvotavoitteet naisten riittävän osuuden ylläpitämiseksi valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden hallituksissa säilytetään. Keväällä 2013 pidettyjen yhtiökokousten päätösten perusteella valtio-omistajan nimeämisvallassa olevista hallituksen jäsenistä on naisten osuus 47 %.

Vaikuttavuusarviointi tehdään vuonna 2014.

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.

Selvitysosa:Omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuvia tai niihin liittyviä menoja ovat järjestelyistä ja toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvien kustannusten lisäksi sellaiset kauppahinnan osittaiset palautukset, jotka perustuvat kauppakirjassa oleviin hinnantarkistusta tai myyjän maksettavaksi tulevia korvauksia koskeviin sopimusehtoihin. Omistajaohjaukseen liittyviä menoja ovat osakkeiden ja arvo-osuuksien hallinnointikustannukset, valtion tarvitsemien neuvonantaja- ja koulutuspalvelujen kustannukset, hallitusjäsenten rekrytointiin ja koulutukseen liittyvät kustannukset, omistajaohjauksen toimiala- ja yritysjärjestelyosaamisen ylläpitämiseen liittyvät kustannukset sekä omistajaohjauksen kansainväliseen yhteistyöhön ja omistajien keskinäiseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset.


2014 talousarvio 2 700 000
2013 I lisätalousarvio 115 000 000
2013 talousarvio 2 700 000
2012 tilinpäätös 2 700 000