Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens prosposition till riksdagen om statsbudgeten för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10.  (29.10, delvis) Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40.  (29.40, 50 och 60) Högskoleundervisning och forskning
            (50.) Undervisning och forskning vid universitet
            (60.) Vetenskap
         70. Studiestöd
         80.  (29.80, delvis) Konst och kultur
              01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna
              02. Statens konstmuseums omkostnader
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet
              07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader
              08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa
              30.  (29.80.30, delvis) Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar och statsunderstöd för museer
              33.  (29.80.33, delvis) Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              (36.) Understöd för projektet Europas kulturhuvudstad 2011
              40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              56. Främjande av kulturexport
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

80. (29.80, delvis) Konst och kulturPDF-versio

Förklaring: Konst- och kulturpolitikens mål är

Att förbättra sysselsättningssituationen och utkomsten för dem som utför kreativt arbete, främja tillgången till kultur och information och stödja bevarandet och en aktiv användning av kulturarvet i syfte att stärka kulturgrunden och bildningens effekter.

Att stärka den kreativa ekonomin, tillgången till kulturtjänster och produktionen av kulturinnehåll regionalt och lokalt.

Att öka tillgången till konst och kultur, stödja utnyttjandet av kulturtjänster och medborgarnas möjligheter till deltagande i syfte att öka delaktigheten och den sociala gemenskapen.

Att främja produktionen och spridningen av kulturinnehåll liksom även den kreativa ekonomin, kulturexporten och kulturutbytet samt att utveckla ett fungerande upphovsrättssystem och förbättra förutsättningarna för kulturföretagsamhet i syfte att stärka konkurrenskraften.

Fördelningen av finansieringen av konst och kultur mellan budgetmedel och tippningsvinstmedel
 TippningsvinstmedelBudgetmedelSammanlagt
    
Främjande av konstarter44 491 00018 322 00062 813 000
Nationella konstinstitutioner84 490 00082 863 000167 353 000
Biblioteksväsendet4 700 00015 899 00020 599 000
Museer och kulturarvet26 578 00051 467 00078 045 000
Regionalt främjande av konsten18 073 000106 00018 179 000
Främjande av kulturpolitiken1)10 487 000987 00011 474 000
Internationell verksamhet inom konst och kultur7 143 0007 713 00014 856 000
Kommunikationskultur1 960 0008 277 00010 237 000
Sammanlagt197 922 000185 634 000383 556 000

1) Inkluderar punkten Till undervisningsministeriets förfogande i tippningsvinstmedlen och i bägge punkterna finansieringen av projektet Åbo, Europas kulturhuvudstad.

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 162 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för avlönande av konstnärsprofessorer,

2) till betalning av stipendier och understöd för främjande av konsten,

3) till forskning och information inom konst- och kulturpolitiken, och

4) till stöd till den avgiftsbelagda servicen, högst 10 000 euro.

De stipendier och understöd som beviljas av anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Centralkommissionen för konst har som mål för sin verksamhet att höja kvaliteten och den internationella nivån på finländsk konst och att stärka konstens förnyelseutveckling och dess status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskapare. Centralkommissionens arbete främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Arbetet inverkar också på miljöns kvalitet och har betydande direkta och indirekta ekonomiska verkningar. Centralkommissionen för konst är en sakkunnig- och finansieringsorganisation som stöder utövande av högklassig konst särskilt genom att dela ut stipendier och statsunderstöd. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. Centralkommissionen för konst använder de resurser som står till förfogande till att

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Statsunderstöd   
— ansökningar, st.9 2169 3159 200
— beviljningar, st.2 9583 0092 900
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd till UVM792807800
Konstverkskommissionens samlingar, st.12 61112 72612 875
Publikationer151010
Regionala konstkommissioner   
Statsunderstöd   
— ansökningar, st.4 5004 3194 500
— beviljningar, st.1 1481 1241 100
Projekt  195
Utlåtanden och initiativ  146
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken32,66666

Sökande och mottagare av stipendier från statens konstkommissioner1) enligt, kön, region, språk och ålder 2008
 SökandeStödmottagare
   
Beviljningar, antal2)5 1782 172
   
 % av de sökande% av mottagarna
   
Kvinnor52,750,2
Huvudstadsregionen52,254,7
Svenskspråkiga6,86,4
Annat modersmål3,73,1
Under 35-åringar25,721,0

1) Centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och stipendienämnder och stipendieutskott.

2) Inbegriper privatpersoner och arbetsgruppers kontaktpersoner, ej sammanslutningar. Överlappningar strukna.

Sökande och mottagare av stipendier från de regionala konstkommissionerna enligt, kön, region och ålder 2008
 SökandeStödmottagare
   
Beviljningar, antal1)2 277520
   
 % av de sökande% av mottagarna
   
Kvinnor57,8 55,2
Regionens centrumstad 2)55,6 59,8
Under 35-åringar29,2 28,8

1) Inbegriper privatpersoner och arbetsgruppers kontaktpersoner, ej sammanslutningar. Överlappningar strukna.

2) Centrumstäder = S:t Michel, Tavastehus, Kouvola, Jyväskylä, Rovaniemi, Uleåborg, Tammerfors, Joensuu, Vasa, Kuopio, Björneborg, Helsingfors, Åbo.

Stödform AnsökningarSökandeBeviljningarStöd-
mottagare
Stödmottagare
% av de sökande
      
Antal ansökningar, sökande, beviljningar och stödmottagare hos statens konstkommissioner 2008 9 3155 9693 0092 61644 %
Antal ansökningar, sökande, beviljningar och stödmottagare hos regionala konstkommissioner 2008 4 3193 8241 1241 10029 %

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 4795 4405 182
Bruttoinkomster882020
Nettoutgifter5 3925 4205 162
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 468  
— överförts till följande år 271  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 21 000 euro)-51
Ändringar i StPL-avgiften 2005—201043
Bortfall av nivåförhöjning-250
Sammanlagt-258


2010 budget5 162 000
2009 budget5 420 000
2008 bokslut5 194 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 948 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som civiltjänstgörare föranleder, och

2) till stödjande av utställningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 3 163 000 euro.

Förklaring: Statens konstmuseum främjar bildkonstens kulturarv och stärker betydelsen av dagens visuella kultur.

Effektmålet vid vården av kulturarvet är att öka det visuella kulturarvet för kommande generationer. Målen för konstsamlingarna och utökningen är så gott som enbart kvalitativa. Samtidigt beaktas de innehållsmässiga prioriteringarna.

Målet för utställnings- och programproduktionen samt den övriga verksamhet som riktas till allmänheten är att hålla kulturarvet levande genom att stärka Statens konstmuseums enheters roll som tillhandahållare av mångsidiga och högklassiga kulturtjänster. Syftet är att hålla utställnings- och programproduktionens utbud mångsidigt samtidigt som man genom besökarenkäter följer hur tillfredställda kunderna är och strävar efter att svara på deras önskningar. Särskild uppmärksamhet fästs vid publikperspektivet, vilket innebär att utställningsutbudet har aktualitet. Det ekonomiska målet för ansvarsområdet, som i sin helhet är avgiftsbelagd verksamhet, är att inkomsterna täcker 12 % av de totala kostnaderna och 39 % av särkostnaderna.

Inom konstmuseibranschen och resultatområdet för forskningssamarbete och övrigt samarbete fortsätter enheten Utveckling och samhällsrelationer att tillsammans med landets övriga konstmuseer genomföra utvecklingsprojekt som gäller hela konstmuseifältet samt tar fram forskning till stöd för publikorienterat museiarbete.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 59 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

På grund av det kulturella områdets karaktär ökar inte antalet resultatmål kontinuerligt. I fråga om mängden prestationer beaktas deras varierande omfattning.

Nyckeltal2007
utfall
2008
utfall
2010
mål
    
Effekt, produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelse (kundservice), %859190
Samlings- och specialutställningar, st.172915
Forsknings- och utställningspublikationer, st.111310
Konserverade verk674574670
Funktionell effektivitet   
Antal besökare inom utställningsverksamheten   
— totalt antal besökare355 762493 034420 100
— andelen betalande besökare, %525661
Genomsnittsintäkt av utställningsbesök2,94,03,9
Genomsnittspris för utställningsbesök3,43,62,8
Utställningspublikationer, sålda exemplar/upplagor, %352560
Administrativa tjänsters andel av totalkostnaderna, %171416
Avgiftsbelagd verksamhet (kostnadsmotsvarighet)   
— inkomster/totala kostnader, %122012
— inkomster/särkostnader, %395639
— prisstöd/särkostnader, %523859
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken241237214

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter22 31621 05621 701
Bruttoinkomster4 2122 5002 753
Nettoutgifter18 10418 55618 948
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 135  
— överförts till följande år1 032  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 41 000 euro)10
Ändringar i StPL-avgiften 2005—2010-30
Höjningar av priserna på köpta tjänster och energi 2010100
Indexjustering av hyrorna 2010285
Utgifter för mellanlagring på grund av utbyggnad av lagret i Vermo123
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-4,4 årsv.)-96
Sammanlagt392


2010 budget18 948 000
2009 I tilläggsb.
2009 budget18 556 000
2008 bokslut18 001 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 570 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering av ombyggnadsprojekt.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse samt att svara för produktion och spridning av basinformation om kulturturism.

Målet för verksamheten är att höja profilen för att skydda monumentets värden, främja medborgarnas möjligheter att bli delaktiga i det kulturellt betydelsefulla världsarvsobjektet, upprätthålla en autentisk fästningsarkitektur, bevara boendesamhällets livskraft och beakta principerna för hållbar turism. Målet är också att stödja kulturevenemang som är lämpliga med tanke på världsarvsobjektets status så att en bra bild utåt bevaras.

För att nå de mål som ställts upp för restaurerings- och underhållsarbeten ska nås fortsätter man underhållet och ombyggnaden av befästninganläggningarna och fastigheterna liksom även ombyggnaden och utvidgningen av Helsingfors öppna fängelse på Sveaborg. I iståndsättningen utnyttjas den arbetskraft i det öppna fängelset som finns på ön. I främjandet av turismen till världsarvsobjektet betonas utvecklande av turismen under vintersäsongen och ökande av den breda allmänhetens kunskap. Uppnåendet av dessa mål bedöms i undersökningar om turism och service på Sveaborg. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Målet är att intäkterna från bostads- och lokalhyror ska öka med en procent.

Nyckeltal2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april)155 000173 000170 000
Funktionell effektivitet   
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, %273132
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, %404042
Hyresintäkter, ökning %5,16,47,4
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken939393

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter6 7526 5786 970
Bruttoinkomster4 3593 9004 400
Nettoutgifter2 3932 6782 570
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 151  
— överförts till följande år 611  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 10 000 euro)26
Ändringar i StPL-avgiften 2005—2010-7
Omfördelning-127
Sammanlagt-108


2010 budget2 570 000
2009 budget2 678 000
2008 bokslut2 852 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 527 000 euro.

Eventuella inkomster av försäljning av virke från markområden som Museiverket har i sin besittning får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget
  
Nationalmuseets omkostnader6 896 000
Museiverkets övriga omkostnader12 631 000
Sammanlagt19 527 000

Museiverket ansvarar för myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturmiljön på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets allmänna museiverksamhet, skyddar oh vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom förhandlingar med museerna, utvärdering och uppföljning. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressegrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

I Museiverkets verksamhet betonas kundnärhet och fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet.

En ökad digitalisering av det nationella kulturarvet är ett viktigt utvecklingsprojekt för att förbättra serviceförmågan och effekten. Flyttningen till nya lokaler i början av 2011 ökar tillgången till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och verksamhetens produktivitet, men förutsätter åtgärder för att göra materialen klara för flyttning.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet samt genom satsningar på vården av fornminnen och byggnadsrestaurering. Centrala mål för vården av byggnadsarvet är att slutföra revideringen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen så att statsrådet kan fatta beslut i ärendet samt att genomföra ett nationellt informationsprogram om revideringen.

Utvecklingen av de museer och deras utställningar som Finlands nationalmuseum sköter främjas genom att museerna görs attraktivare och mera informativa och genom ett ökat utbud på nätet. Man fäster särskild vikt vid att nå den nuvarande generationen barn och unga, som växt upp i en digital miljö. Tyngdpunkten ligger på interaktiva utställningsformer. Samtidigt förbättras museernas mentala och fysiska tillgänglighet. Skötseln och användningen av samt förutsättningarna för rörlighet för Finlands nationalmuseums samlingar tryggas.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning, utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal2007
utfall
2008
utfall
2010
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Besök på Museiverkets webbsidor1 814 0213 050 2413 196 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar303735
Antal besökare i museer   
— totalt antal besökare313 204331 867360 000
— andelen betalande besökare, %46,959,260
— andelen besökare under 18 år, %22,421,923
Antal besökare på slott   
— totalt antal besökare181 653164 148180 000
— andelen betalande besökare, %90,58590
Forsknings- och utställningspublikationer, st.597
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, %252426
Funktionell effektivitet   
Genomsnittspris för museibesök, euro4,004,554,0
Intäkter av museibesök i genomsnitt, euro2,162,662,8
Genomsnittspris för slottsbesök, euro1,361,371,4
Intäkter av slottsbesök i genomsnitt, euro2,182,673,0
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken433426402
— varav moment 29.80.04 och 75 345342337

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter23 88521 70622 652
Bruttoinkomster5 0152 8433 125
Nettoutgifter18 87018 86319 527
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år637  
— överförts till följande år301  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 70 000 euro)-30
Ändringar i StPL-avgiften 2005—2010-46
Hyresutgifter för nya lokaler750
Flyttkostnader150
Höjningar av priserna på köpta tjänster och energi 201076
Indexjustering av hyrorna 201080
Verksamhetsstället för sjöhistoriska museet i Åbo130
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-12 årsv.)-396
Omfördelning-50
Sammanlagt664


2010 budget19 527 000
2009 budget18 863 000
2008 bokslut18 534 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 484 000 euro.

Av anslaget får högst 4 000 euro användas till prisstöd för avgiftsbelagd service.

Förklaring: Biblioteket för synskadade har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med nedsatt läsförmåga ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur, skolgång och studier. Biblioteket genomför sin uppgift genom att producera och tillhandahålla specialmaterial för sina kunder, såsom talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska böcker samt genom att fungera som en sakkunniginrättning för talboks- och punktskriftstjänster.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade skolelever behöver samt de böcker som examensstuderande behöver enligt examenskraven, sammanlagt ca 700 nya titlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 5 300 läroböcker för att användas av alla grupper av personer med funktionshinder - också personer med läs- och skrivsvårigheter - medan cirka 1 800 utlånas avgiftsfritt.

Inom resultatområdet för bibliotekstjänster producerar biblioteket nya skön- och facklitterära titlar i en form som lämpar sig för synskadade och andra personer med nedsatt läsförmåga i en omfattning (1 400 titlar) som utgör ca 41 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna som lokala tjänster, per post och via nätet ca 1 032 000 gånger. Den potentiella kundkretsen uppgår till ca 40 000 personer.

Ett centralt mål är att öka tjänsternas effekter genom nya kunder och ökad användning av tjänsterna samt genom att nya bokproduktionsmetoder, nya produkter och nättjänster etableras.

Av kulturpolitiska skäl täcks över 99 % av anslaget under momentet med prisstöd.

Nyckeltal2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
— bokproduktion/st.1 9692 1982 100
— antal lån683 400825 7641 032 000
— lån via allmänna bibliotek/st.35 00025 00020 000
— läroboksleveranser/st.4 1703 6065 300
— antal kunder14 73411 82916 000
— DAISY-talböcker17 00025 40030 000
— kundtillfredsställelse (vitsord 4—10)8,18,48,5
Funktionell effektivitet   
— genomsnittspris för boklån/euro6,626,806,50
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro2862,972,90
Hantering av mänskliga resurser   
— Årsverken64,86257,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter7 8907 0956 619
Bruttoinkomster136127135
Nettoutgifter7 7546 9686 484
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 3 322  
— överförts till följande år 2 725  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 10 000 euro)-2
Ändringar i StPL-avgiften 2005—201024
Övriga produktivitetsfrämjande åtgärder (minskad projektfinansiering)-24
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-3 årsv.)-132
Omfördelning-350
Sammanlagt-484


2010 budget6 484 000
2009 budget6 968 000
2008 bokslut7 157 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 692 000 euro.

Av anslaget får högst 140 000 euro användas till prisstöd för visningsverksamheten och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring: Nationella audiovisuella arkivets mål är att deponera och förvara filmer, radio- och televisionsprogram och annat därtill hörande material, främja audiovisuell kultur, idka forskningsverksamhet och tillhandahålla informationstjänst. Genom kund- och informationstjänsterna tjänar arkivet befolkningens kulturella, kunskapsmässiga och forskningsmässiga behov och den kreativa industrin. Nationella audiovisuella arkivet tryggar det audiovisuella kulturarvets synlighet genom att visa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet.

År 2010 pågår digitaliseringen av arkivets filmarkiv och samlingar i enlighet med den övergripande planen. Nationella audiovisuella arkivet deltar i planeringen och utvecklingen av det nationella digitala biblioteket och i det internationella samarbetet kring digital teknik för arkivering.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2006 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2004. Dessutom tas ca 400 kopior av utländska långfilmer emot som frivilliga depositioner och avsikten är att utöka video- och dvd-samlingen med ca 4 000 nya upptagningar. Museiföremålssamlingen utökas med frivilliga depositioner.

Museiföremålssamlingen utökas genom donationer och inköp. Förberedelserna för museets första omfattande grundutställning och för ombyggnaden av auditoriet i den renoverade fastigheten inleds.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisningsministeriet har godkänt i samarbete med CSC-Tieteen tietotekniikan keskus. Som lagstadgade depositioner mottas dessutom inhemska radio- och televisionsprogram som kan betraktas som originalinspelningar. Användargränssnitt för forskare och andra finns tillgängliga i Nationella audiovisuella arkivets och Nationalbibliotekets lokaler, friexemplarsbiblioteken och institutionen för journalistik och masskommunikation vid Tammerfors universitet.

Man främjar filmkulturen genom att visa högklassiga filmer i biografen Orion i Helsingfors liksom även på regional nivå på 9 universitetsorter samt genom att stödja och bedriva filmforskning och ge ut filmografisk information.

Nationella audiovisuella arkivets lokaler görs kända och publiktjänsterna utvecklas (bl.a. biblioteket, testbiografen, radio- och tv-arkivtjänsterna).

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 27 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
— Vård av samlingar/ arkiverade filmer, antal148 109151 247156 000
— Museet för levande bilder/museiföremål, antal12 30012 65013 300
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal38 25037 70039 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare55 68253 55060 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster /bild- och filmtjänster4 4585 2764 800
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet) 2100
Funktionell effektivitet   
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer15,2113,9418,50
— Museet för levande bilder, euro/föremål28,3326,2227,07
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst5,826,396,42
—Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten/besökare133 396187 263154 200
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde terabyte  20 000
Hantering av mänskliga resurser   
— Årsverken576574

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter4 7955 8607 032
Bruttoinkomster488340340
Nettoutgifter4 3075 5206 692
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 344  
— överförts till följande år 777  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar, bortfall av avdrag av engångsnatur (löneuppgörelser) och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 11 000 euro)-
Ändringar i StPL-avgiften 2005—201022
Bortfall av engångsutgift (flyttkostnader)-100
Omfördelning-50
Utveckling av radio- och televisionsarkivet700
Digital utveckling av Nationella audiovisuella arkivet600
Sammanlagt1 172


2010 budget6 692 000
2009 budget5 520 000
2008 bokslut4 740 000

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 616 000 euro.

Förklaring: Målet för Statens filmgranskningsbyrås verksamhet är att skapa en trygg bildprogrammiljö för barnen. För att nå målet utför granskningsbyrån sådan lagstadgad förhandsgranskning och registrering av bildprogram som grundar sig på barnskyddsmässiga orsaker, utövar förebyggande laglighetsövervakning som grundar sig på anmälningar och beviljar förevisningstillstånd. Målet är att öka medborgarnas kunskaper om regleringen av bildprogram genom upplysning och information.

Förhandsgranskningen av bildprogram har som mål att trygga barns utveckling i en bildprogrammiljö. Som medel används granskning av bildprogram för personer under 18 år, upplysning om bestämmelserna och eftergranskning tillsammans med polisen. Effekterna mäts med hjälp av förfrågningar till publiken och till dem som sprider bildprogram.

Nätbaserade, kostnadseffektiva och kundvänliga anmälnings- och registreringssystem utvecklas och upprätthålls.

Den eftergranskning som grundar sig på en lagändring utvecklas även i fortsättningen, varvid hela filmgranskningsbyråns verksamhetsgrunder klarläggs på nytt med beaktande av bl.a. den tekniska utvecklingen inom området och målen för produktivitetsprogrammet.

Nyckeltal för resultatet2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Granskade långa bildprogram, st.9661 229900
Granskade korta bildprogram, st.6411 782600
Antal granskare i genomsnitt/bildprogram1,881,781,80
Beviljade förevisningstillstånd, st.242626
Utlåtanden till myndigheter82010
Anmälda bildprogram, st.27 68822 63222 000
Funktionell effektivitet   
Genomsnittligt pris för granskning, euro/h192191195
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken141416

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 0139611 046
Bruttoinkomster368350430
Nettoutgifter645611616
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år255  
— överförts till följande år200  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejustering och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 3 000 euro)-2
Ändringar i StPL-avgiften 2005—20107
Sammanlagt5


2010 budget616 000
2009 budget611 000
2008 bokslut590 000

08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 978 000 euro.

Förklaring: Institutet för Ryssland och Östeuropa är ett riksomfattande internationellt kunskaps- och servicecenter inom kulturen och konsten.

Institutet tillhandahåller informations-, konsult- och projektberedningstjänster för aktörer inom den kreativa branschen, deltar i inhemska mångkulturella projekt för att trygga kulturtjänster för dem som flyttat från Ryssland och Östeuropa, deltar i närområdessamarbetet inom kulturens område med Ryssland och i kultursamarbetet mellan EU, Ryssland och Östeuropa liksom även i förberedelserna för den nordliga dimensionens kulturpartnerskap. Institutet upprätthåller också ett bibliotek och informationstjänster som är specialiserade på Ryssland och Östeuropa.

Nyckeltal för Institutet för Ryssland och Östeuropa2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Utlåningar, st49 73939 50830 000
Bokanskaffningar, volymer1 351856983
Tidningsanskaffningar, årgångar266244130
Användning av informationstjänsten, ggr1 2701 026300
Besökare vid allmänna tillställningar, personer7809461 000
Funktionell effektivitet   
Genomsnittspris på lån, euro91010
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken151415

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
 2008
utfall
2009
ordinarie
budget
2010
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 009982993
Bruttoinkomster711515
Nettoutgifter938967978
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 44  
— överförts till följande år 28  

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Lönejusteringar, bortfall av ett avdrag av engångsnatur (löneuppgörelser) och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 8 000 euro)4
Ändringar i StPL-avgiften 2005—20107
Sammanlagt11


2010 budget978 000
2009 budget967 000
2008 bokslut922 000

30. (29.80.30, delvis) Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 415 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och

2) till betalning av centraliserade tjänster som producerats för allmänna bibliotek och till bibliotekens innehållsproduktion.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om allmän statsandel för kommunal basservice och till lag om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet. De höjningar av priserna per enhet enligt prövning som har beviljats kommuner som upprätthåller ett landskapsbibliotek eller ett nationellt centralbibliotek ändras till statsunderstöd.

Beräknad användning av anslaget
  
Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek3 089 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion336 000
Produktion av bestående tjänster inom biblioteksväsendet990 000
Sammanlagt4 415 000

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfärdigheter, litteratur och konst, internationalisering och livslångt lärande. Bibliotekets uppgift är också att erbjuda möjligheter att använda virtuella och interaktiva nättjänster och att ge handledning i användningen av dem.

Genom statsunderstöden stöds en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänster. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar, trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och tillgängligheten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets effektivitet bedöms utifrån indikatorer för användning av bibliotek, materialanskaffningar, personalresurser och tillgång.

Momentets rubrik har ändrats.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare315340350
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare596363
Årsverken, årsverken/1 000 invånare0,80,80,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar1 4041 4251 430
Fysiska besök, st./invånare10,910,611
Nätbesök, antal/invånare7,28,710
Utlåningar, st./invånare19,218,919,5
Låntagare, % av invånarantalet424143
Kostnader för verksamheten, euro/invånare50,352,954

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Förändring i kostnadsnivån (2,4 %)73
Produktion av centraliserade tjänster inom biblioteksväsendet510
Sammanlagt583


2010 budget4 415 000
2009 budget3 832 000
2008 bokslut3 257 208

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 588 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar och högst 1 033 för orkestrar.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 54 927 euro per årsverke för teatrar och 53 578 euro per årsverke för orkestrar.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Förändring i kostnadsnivån (2,4 %)1 752
Den tredje nivåförhöjningen av priserna per enhet på grund av reformen av finansieringssystemet för konstinstitutionerna 8 846
Sammanlagt10 598

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 38 148 000 euro under moment 29.80.52.


2010 budget40 588 000
2009 budget29 990 000
2008 bokslut19 444 000

32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 407 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och

2) till betalning av understöd för överföring av uppgifter om museernas samlingar till elektronisk form, högst 252 000 euro.

Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som grund för statsandelen är 70 449 euro.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Förändring i kostnadsnivån (2,4 %)856
Den tredje nivåförhöjningen av priserna per enhet på grund av reformen av finansieringssystemet för kulturinstitutionerna4 965
Lusto (en del som överföring från moment 30.60.30, 16 årsverken)670
Sarka (en del som överföring från moment 30.10.50, 9 årsverken)448
Sammanlagt6 939

För lagstadgade statsandelar och statsunderstöd har dessutom beviljats 18 162 000 euro under moment 29.80.52.


2010 budget19 407 000
2009 budget12 468 000
2008 bokslut6 785 000

33. (29.80.33, delvis) Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 106 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för främjande av regional kulturverksamhet och till betalning av statsunderstöd till kommunerna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Förklaring: Momentets rubrik har ändrats.


2010 budget106 000
2009 budget106 000
2008 bokslut105 682

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

1) År 2010 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 4 000 000 euro.

2) Utöver det föregående får 2010 maximibeloppet av statsunderstöden bestämmas för sådana anläggningsprojekt för vilka statsunderstöd kommer att beviljas 2011 eller därefter så att de av projekten föranledda statsunderstöden beräknas uppgå till sammanlagt högst 3 500 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen ett förslag till lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet så att statsandelen för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt ändras till statsunderstöd.

Nyckeltal som hänför sig till byggande av bibliotek
 2007
utfall
2008
utfall
2010
uppskattning
    
Nybyggnader, stycken/nytta m23/1 2731/585-
Saneringar, stycken/nytta m23/2 5612/2 8863/3 200
Bokbussar1283

Utgifter för fullmakter (1 000 euro)
 2011201220132014—Sammanlagt
fr.o.m. 2011
      
Tillstånd som beviljats och finansieringsbeslut som fattats före 20104 9004 4003 4005 70018 400
Finansieringsbeslut som fattas 2010100 6006002 7004 000
Sammanlagt5 0005 0004 0008 40022 400

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 400 000 euro som föranleds av att verksamhetens omfattning har ändrats.

Momentets rubrik har ändrats och anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2010 budget5 000 000
2009 budget5 400 000
2008 bokslut5 800 000

(36.) Understöd för projektet Europas kulturhuvudstad 2011 (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Momentet och anslaget under det föreslås att slopas i budgeten.


2009 budget2 000 000

40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy för driftsförluster för varutrafiken och för utgifter för skötsel av lån.

Förklaring: I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad har ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg ersätter staten hälften av driftsförlusterna för varutrafiken till Sveaborg.


2010 budget252 000
2009 budget252 000
2008 bokslut252 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 975 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av kulturinstituten

2) till stödjande av vänskapsföreningar

3) med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) för restaurering och sanering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

4) för restaurering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

5) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954

6) till reparationsarbeten på föreningshus samt utrednings-, rådgivnings- och granskningsarbete i anslutning till dem

7) för främjande av fredsarbete

8) till stödjande av kulturtidningar

9) till föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter

10) för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete och

11) till betalning av understöd, stipendier och pris inom det kulturella området och till understöd till publikationer.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget
  
Understöd till kulturinstituten4 378 000
Stöd till vänskapsföreningarnas kultursamarbete, varav 1 185 000 euro till Samfundet Finland-Ryssland2 172 000
Underhåll eller förbättring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader629 000
Skydd, restaurering, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954380 000
Understöd för restaurering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla fartyg268 000
Understöd för reparationsarbeten på föreningshus, utrednings- och granskningsarbeten i anslutning till reparationsverksamheten samt upplysning och rådgivning267 000
Journalistpris34 000
Främjande av fredsarbete460 000
Till sametinget för främjande av den samiskspråkiga kulturen och till sameorganisationernas arbete, varav 12 000 euro till underhåll av samiska kyrkstugor i Utsjoki205 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet136 000
 Stödjande av kulturtidningar800 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry60 000
Arkivet för pressfotografier100 000
Övriga understöd86 000
Sammanlagt9 975 000

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Understöd av engångsnatur till Tali-Ihantala -centret-1 000
Övriga understöd av engångsnatur-370
Nivåförhöjning100
Understöd till Pohjola-Norden (överföring till moment 29.01.21)-450
Sammanlagt-1 720


2010 budget9 975 000
2009 budget11 695 000
2008 bokslut11 325 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 160 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969)

2) till betalning av tidigare beviljade långvariga konstnärsstipendier och

3) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Anslaget under momentet budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget
  
Statens konstnärsstipendier10 060 000
Stipendier och understöd till författare och översättare3 100 000
Sammanlagt13 160 000

Från och med ingången av 2010 är konstnärsstipendiet 1 558,55 euro/mån., i vilket ingår konstnärens avgift för finansieringen av social trygghet enligt LFöPL. Storleken på statens långvariga konstnärsstipendier och de femåriga statliga konstnärsstipendier vilka är förenade med social trygghet enligt lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) är från och med ingången av 2010 1 372,89 euro/mån. Ovan nämnda stipendier justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av undervisningsministeriet. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.


2010 budget13 160 000
2009 budget13 160 000
2008 bokslut11 407 079

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 197 922 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av konst- och kulturfrämjande åtgärder, betalning av löne- och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet, till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid universitet och andra statliga inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens fastigheter och byggnader som används av staten

3) till i lagen om organisering av konstens främjande (328/1967) avsedda stipendier och understöd som centralkommissionen för konst och statens konstkommissioner beviljar, till konstnärs- och projektstipendier och andra understöd som de regionala konstkommissionerna beviljar samt till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

5) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till annat stödjande av biblioteksbranschen, till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet samt till de allmänna bibliotekens nationella utvecklingsprojekt och stärkande av bibliotekens nätservice och kunskapsbas, högst 4 700 000 euro

6) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) till ett belopp av högst 3 984 000 euro, varav högst 3 341 000 euro till teatrar och högst 643 000 euro till orkestrar

7) till nationellt stöd för projekt inom EU:s kulturprogram och omkostnader för programmens kontaktpunkter, projektet gällande Europas kulturhuvudstad samt till utgifter för statsförvaltningens internationella samarbete inom kulturens område

8) till betalning av statsunderstöd till stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 35 708 000 euro, och till betalning av statsunderstöd för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiös driftskostnader, högst 10 634 000 euro

9) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till upphovsrättskommissionens kostnader och kostnader för andra upphovsrättsutredningar och

10) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid de regionala konstkommissionerna.

De anskaffningar av konstverk som avses i punkt 2 och de understöd och stipendier som avses i punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 10 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget
  
Filmproduktion och filmdistribution20 236 000
Främjande av digitalisering av biograferna950 000
Främjande av filmkulturen4 082 000
Utveckling av filmkulturen för barn och unga1 062 000
Främjande av litteraturen2 195 000
Främjande av bildkonsten1 580 000
Främjande av scenkonsten3 611 000
Främjande av arkitekturen300 000
Främjande av tonkonsten3 430 000
Främjande av formgivningen700 000
Främjande av danskonsten1 370 000
Främjande av fotokonsten700 000
Främjande av cirkuskonsten250 000
Främjande av mediekonst180 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar1 000 000
Främjande av andra konstarter1 320 000
Stipendier och priser1 525 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö10 634 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö35 708 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen38 148 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet4 700 000
Statsandelar till museer enligt finansieringslagen18 162 000
Museer och kulturarvet8 416 000
Regionalt främjande av konsten18 073 000
Främjande av kulturpolitiken3 720 000
Kulturexport och internationellt samarbete7 143 000
Kulturen i informationssamhället1 960 000
Projektet gällande Europas kulturhuvudstad4 000 000
Till undervisningsministeriets förfogande 2 767 000
Sammanlagt197 922 000


2010 budget197 922 000
2009 I tilläggsb.12 834 000
2009 budget191 886 000
2008 bokslut189 203 716

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 18 634 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för vissa vetenskaps- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Sarka-museets hyra404
Indexjustering 2009230
Sammanlagt634


2010 budget18 634 000
2009 budget18 000 000
2008 bokslut17 542 000

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 764 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering.

Fullmakt

Undervisningsministeriet får bevilja statsunderstöd för kostnader för grundlig renovering av Svenska Teatern till ett belopp av högst 30 000 000 euro så att detta föranleder staten utgifter tidigast från och med 2012.

Förklaring: Svenska Teatern-projektet genomförs åren 2010—2011. Kostnadsförslaget för projektet är 50 000 000 euro (mervärdesskatt 0 %), varav sammanlagt 30 000 000 euro är statsunderstöd som finansieras retroaktivt. Avsikten är att statsunderstödet betalas i sju årliga poster på 4,3 miljoner euro från år 2012 till Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 18 000 euro på grund av ändring av Kansallisteatteris lånekostnader.

Momentets rubrik har ändrats.


2010 budget3 764 000
2009 budget3 746 000
2008 bokslut3 815 513

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader för genomförande av projektet och handlingsplanen för ett nationellt digitalt bibliotek

2) för kostnader för planmässig digitalisering av viktigt prioriterat musei- och kulturarvsmaterial

3) till stöd för museernas innehållsproduktion

4) till utveckling av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utveckling av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket, och

5) för kostnader för utveckling och överföring av kunskap om digitalisering, digital tillgång och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 500 000 euro som föranleds av att verksamhetens omfattning har ändrats.


2010 budget2 500 000
2009 budget2 000 000
2008 bokslut2 000 000

56. Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för främjande av Finlands kulturexport.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används till utgifter för genomförande av de åtgärder som avses i Finlands utvecklingsprogram för kulturexport 2007—2011.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Nivåförhöjning400
Omfördelning-1 100
Sammanlagt-700


2010 budget100 000
2009 budget800 000
2008 bokslut800 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av verksamhets- och utställningsutrustning samt till betalning av planeringsutgifter för dem, och

2) till avlönande av personal motsvarande två årsverken i uppgifter för viss tid.

Dispositionsplan
   
1.Statens konstmuseum190 000
2.Museiverket1 150 000
3.Nationella audiovisuella arkivet60 000
4.Statens filmgranskningsbyrå75 000
5.Institutet för Ryssland och Östeuropa25 000
Sammanlagt1 500 000

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 000 000 euro till följd av bortfall av tidsbegränsade utgifter.


2010 budget1 500 000
2009 budget2 500 000
2008 bokslut2 145 000

72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för Statens konstmuseums konstanskaffningar.


2010 budget739 000
2009 budget739 000
2008 bokslut739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av investeringsutgifter för grundlig förbättring och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan
   
1.Museiverket2 220 000
2.Förvaltningsnämnden för Sveaborg2 280 000
Sammanlagt4 500 000

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2009 uppgår till sammanlagt högst 600 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2009 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 580 000 euro på grund av en justering av anslagsnivån.


2010 budget4 500 000
2009 budget5 080 000
2008 bokslut4 950 000

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas i enlighet med lagen.


2010 budget17 000
2009 budget17 000
2008 bokslut17 000