Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

06. (29.80.06 ja 07) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 335 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA) ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU) yhdistyvät vuoden 2014 alusta Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi (KAVI). KAVIn tehtävänä on elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettaminen, säilyttäminen, esittäminen ja audiovisuaalisen kulttuuriperinnön edistäminen sekä lasten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä valvomalla kuvaohjelmamarkkinoita ja edistämällä mediakasvatusta.

Vuonna 2014 viimeistellään virastojen yhdistymisestä aiheutuvat talous- ja henkilöstöhallinnon yhteen liittäminen sekä tietojärjestelmien muutokset, käynnistetään neuvottelukuntatyöskentely, tiedotetaan yhdistymisestä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä luodaan instituutin www-sivut.

Jatketaan arkiston ja kokoelmien digitointia ja osallistutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston suunnitteluun ja toteutukseen sekä alan kansainväliseen yhteistyöhön.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2011 sekä originaalimateriaali vuonna 2009 tarkastetuista elokuvista. Vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan ulkomaisia elokuvakopioita. Kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.

Tallennetaan radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Aineistoa kertyy noin 55 teratavua. Otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Valmistellaan Yleisradion digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta. Ohjelmatiedot tuodaan saataville internetiin.

Edistetään elokuvakulttuuria säännöllisellä esitystoiminnalla kymmenellä eri paikkakunnalla sekä elokuvakasvatushankkeilla. Lapsille ja nuorille suunnattua elokuvakasvatussivustoa kehitetään. Tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internetissä. Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla.

Edistetään mediakasvatusta, medialukutaitoa ja lapsille turvallista mediaympäristöä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2014 mediakasvatuksen tavoitteena on pohjoismaisen yhteistyön edelleen tiivistäminen ja kansainvälisen tunnettuuden lisääminen. Kehitetään edelleen kuvaohjelmaluokittelijakoulutusta, kuvaohjelmien ikärajaluokittelujärjestelmää ja luokitteluun liittyviä tietojärjestelmiä. Tehostetaan kuvaohjelmien valvonnan systematisointia ja niiden tarjoamisen valvontaa. Kehitetään kuvaohjelmaluokittelun vaikuttavuuden mittaamista.

KAVI toimii Suomen Safer Internet -keskuksena, jonka tavoitteena on turvallisempi internet-ympäristö ja mediataitojen kehittäminen. Kehitetään lasten ja nuorten osallisuuden huomioon ottavia toimintamenetelmiä. Järjestetään kansallinen mediakasvatusfoorumi, koordinoidaan Mediataitoviikkoa ja kansallista Pelipäivää sekä kehitetään Ikäraja- ja Mediataitokoulu-sivustoja.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 151 612 156 133 167 000
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 35 260 35 260 36 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät 50 506 49 635 55 000
— Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu 2 912 3 395 4 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) 146 203 340
— Mediakasvatusjulkaisut, lkm - - 10
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm - 5 10
— Käynnit mediakasvatuksen verkkosivuilla, lkm/milj. - 1,3 1,5
— Kuvaohjelmaluetteloon ilmoitetut ohjelmat, lkm - 15 414 21 000
— Kuvaohjelmien tarjoamisen valvontatapahtumat, lkm - 0 500
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm 27,76 21,50 19,64
— Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu 8,75 9,02 8,69
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio 217 208 273 112 213 200
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 9 986 7 846 5 882
— Kuvaohjelmia koskevan yleisöpalautteen käsittely, euroa/palaute - - 45
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma - - 90
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma - - 100
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 86,5 87,5 87

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 8 736 8 465 8 125
Bruttotulot 981 854 790
Nettomenot 7 755 7 611 7 335
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 340    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 249    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -200
Hankintatoimen menosäästön muutos -15
Kertamenon poisto -100
Tuottavuustoimet -45
Virastojen yhdistämisestä aiheutuvat menot 80
Palkkausten tarkistukset 15
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -11
Yhteensä -276

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 7 335 000
2013 talousarvio 7 611 000
2012 tilinpäätös 7 664 000