Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
         70. Studiestöd
         80. (29.80 och 29.01, delvis) Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 758 000 euro.

Förklaring: Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.

Nyckeltal2013
utfall
2014
utfall
2015
mål
2016
mål
     
Mängd material som tagits emot (hyllmeter)6 4596 7665 0005 000
Antal beställningar80 87183 03881 00083 000
Sjukdagar antal/årsv.13,315,8<8<8
Årsverken 1)22,323,71919

1) I siffran för årsverken år 2014 ingår 3,7 årsverken för visstidsarbete med projektet för att åtgärda anhopningen av material

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2014
utfall
2015
ordinarie
budget
2016
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 7011 869 1 763
Bruttoinkomster465
Nettoutgifter1 6971 863 1 758
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år78  
— överförts till följande år250  

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror-92
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Löneglidningsinbesparing-4
Lönejusteringar7
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt-105

2016 budget1 758 000
2015 budget1 863 000
2014 bokslut1 869 000