Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Liikenne- ja viestintäministeriö
         20. Ajoneuvohallintokeskus
         24. Tiehallinto
         25. Tienpidon valtionavut
            26. Tieliikelaitos
         30. Merenkulkulaitos
         32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
              41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen
              42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen
              50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
              51. Luotsauksen hintatuki
            33. Varustamoliikelaitos
            34. Luotsausliikelaitos
         40. Ratahallintokeskus
         41. Rautatievirasto
            50. Ilmailulaitos
         51. Ilmailuhallinto
         52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
         60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
         70. Viestintävirasto
         72. Viestinnän korvaukset ja avustukset
         80. Ilmatieteen laitos
         81. Merentutkimuslaitos
         99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2014

32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminenPDF-versio

41. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 40 985 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) mukaisen tuen maksamiseen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityille lastialuksille ja kolmansien maiden välillä liikennöiville matkustaja-aluksille.

Selvitysosa: Aluksille maksettava tuki vastaa verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä edellä tarkoitetulta alukselta saamasta merityötulosta toimitettujen ennakonpidätysten, lähdeveron ja maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen määrää sekä merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen samoin kuin vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksen ja vapaa-ajan lisävakuutuksen työnantajaosuuden määrää. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia on muutettu (544/2005) siten, että tukea voidaan myöntää 1.7.2005 lähtien aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen myös sellaiselle varustamotoimintaa harjoittavalle Suomeen rekisteröidylle työnantajalle, joka ei ole aluksen omistaja. Lisäksi lain ja tuen piiriin määritellään Saimaan kanavan kautta tapahtuva pääasiallinen meriliikenne. Lain voimaantulo edellyttää vielä Euroopan komission hyväksymisen.

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon lastialustuen piiriin merkittyjen 100 aluksen bruttovetoisuus oli vuoden 2005 lopussa 978 107 tonnia eli 62,0 % varsinaisesta kauppalaivastotonnistosta maksetun tuen ollessa 39,2 milj. euroa. Tuen suuruus oli keskimäärin alusta kohden 392 917 euroa ja osuus tuen kohteena olevasta verotettavasta merityötulosta oli 41,3 %. Lainmuutos on tuonut tuen piiriin vuonna 2006 kaksi lastialusta, joiden omistaja on ulkomaalainen, mutta laivaväen varustamotyönantaja on suomalainen. Vuonna 2007 lastialusten määrän arvioidaan säilyvän vuoden 2005 tasolla. Tuen suuruuden arvioidaan vuonna 2007 olevan keskimäärin 409 850 euroa alusta kohden. Kolmivuotisen tulosopimuksen mukainen merenkulkijoiden palkankorotus (noin 2 %) 1.6.2006 lukien ja lakisääteisten vakuutusmaksujen nousu nostavat tuen osuuden verotettavasta merityötulosta noin 43 prosenttiin.


2007 talousarvio40 985 000
2006 talousarvio40 985 000
2005 tilinpäätös39 291 747

42. Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 25 283 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) mukaisen tuen maksamiseen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityille säännöllisesti suomalaisesta satamasta liikennöiville matkustaja-aluksille ja matkustaja-autolautoille.

Selvitysosa: Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutettiin vuonna 2004 (542/2004) ja samalla säädettiin laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta (625/2004). Matkustaja-alusten tukijärjestelmää uudistettiin siten, että ennakonpidätyksiin kohdistuva 97 prosentin suora tuki palkkakustannusten alentamiseksi muuttui nk. epäsuoraksi tueksi, jonka mukaisesti suomalainen varustamotyönantaja saa pitää työntekijöiden merityötulosta toimitettuja ennakonpidätyksiä vastaavan määrän. Tämän momentin määrärahalla kompensoidaan työnantajan sosiaaliturva- ja merimieseläkevakuutusmaksuja sekä eräitä muita vastaavia vakuutusmaksuja. Tuki on laskennallinen ja se määräytyy siten, että se on korkeintaan 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä ulkomaanliikenteessä toimivalta matkustaja-alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä kuitenkin enintään aiheutuneiden edellä mainittujen menojen määrä. Lakia sovelletaan vuosina 2005—2009. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia on muutettu (544/2005) siten, että tukea voidaan myöntää 1.7.2005 lähtien aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen myös sellaiselle varustamotoimintaa harjoittavalle Suomeen rekisteröidylle työnantajalle, joka ei ole aluksen omistaja.

Tuen piiriin kuuluvia aluksia ennakoidaan olevan vuonna 2007 noin 13. Suoran tuen suuruuden arvioidaan olevan keskimäärin alusta kohden 1 652 538 euroa ja osuuden verotettavasta merityötulosta pienentyvän noin 16,3 prosenttiin veroalennusten vuoksi.

Täydentävän esityksen (HE 265/2006 vp) selvitysosa: Lisäys talousarvioesityksen 21 483 000 euroon nähden on 3 800 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) muuttamiseksi. Miehistökustannusten kilpailukyvyn parantamiseksi laajennetaan tukijärjestelmää siten, että tuki kattaa täysimääräisesti maksetut työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja vastaavat määrät sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan maksamaa osuutta vastaavat määrät. Nykyisin tuki on laskennallinen ja se määräytyy siten, että se on korkeintaan 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä ulkomaanliikenteessä toimivalta matkustaja-alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä kuitenkin enintään aiheutuneiden edellä mainittujen menojen määrä.

Laajennettua tukea myönnetään 1.1.2007—31.12.2009 väliseltä ajalta. Tukea arvioidaan maksettavan 16 matkustaja-alukselle vuonna 2007. Tukikelpoisten henkilösivukulujen määrän arvioidaan olevan vuositasolla noin 29 milj. euroa. Koska tuki maksetaan puolivuotisjaksoissa jälkikäteen, vuonna 2007 maksetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaista tukea vuoden 2006 jälkiosan perusteella ja uuden lainsäädännön mukaista tukea vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta.


2007 talousarvio25 283 000
2006 talousarvio21 483 000
2005 tilinpäätös21 700 216

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 953 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lästimaksuista annetun lain (189/1936) mukaisten avustusten maksamiseen ammatissaan toimivien merimiesten hyväksi tapahtuvaan huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseen. Avustukset myönnetään Merenkulkulaitoksen määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Vastaava tulo on merkitty momentille 11.19.02. Lästimaksuina jaettavat varat jaetaan kokonaisuudessaan edellisen vuoden kerättyjen lästimaksujen toteuman perusteella.


2007 talousarvio953 000
2006 talousarvio953 000
2005 tilinpäätös857 660

51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Luotsausliikelaitokselle Saimaan alueen luotsaukseen Luotsausliikelaitoksesta annetun lain 4 §:n mukaisen hintatuen maksamiseen.

Selvitysosa: Saimaan luotsausmaksutaso on tarkoitus pitää edelleen noin 74 % alempana kuin yleinen luotsausmaksu, minkä johdosta Luotsausliikelaitokselle on tarkoitus maksaa liiketaloudellisesti kannattamattomaan toimintaan hintatukea. Hintatuen johdosta Saimaan liikenne maksaa luotsausmaksuja suhteessa kuljetettavaan määrään nähden yhtä paljon kuin meriliikenne. Luotsausmatkat ovat Saimaan alueella huomattavasti pidemmät kuin meriliikenteessä. Yleisen luotsausmaksun ja Saimaan luotsausmaksun välistä erotusta korvataan liikelaitokselle siten, että se on enintään Saimaan alueen (ml. kanava) alijäämän suuruinen.


2007 talousarvio4 200 000
2006 II lisätalousarvio150 000
2006 talousarvio3 997 000
2005 tilinpäätös4 254 000