Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta. Vaikuttavuuden arviointi tehdään vuonna 2014.

Hallitusohjelman seurantaa ja siihen liittyviä menettelyitä kehitetään hallitusohjelman lupausten mukaisesti. Tavoitteena on valtioneuvoston toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa sekä siihen liittyen tietoliikenteen ja -tekniikan toiminnan varmistaminen.

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan yhteensovittamisesta ja niin sanotun Team-Finland -verkoston ohjauksesta.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Innostava johtaminen ja esimiestyö   
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä2,923,13,2
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä3,113,23,2
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky   
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa2,983,13,3
— työn innostavuus ja työssä koettu työnilo3,413,53,5
— sairauspoissaolot, työpv/htv1088
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen   
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä2,753,13,2
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä2,893,13,3

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 212 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) EU-tiedonhallintaan

3) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
   
Bruttomenot32 23032 237
Bruttotulot2525
Nettomenot32 20532 212

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Kulunvalvontahankkeen kertaluonteisen erän poistuminen-1 000
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuun saattaminen500
TEM Aleksanterinkatu 4 peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01)340
YM Aleksanterinkatu 7 peruskorjaus (siirto momentilta 35.01.01)350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-126
Palkkausten tarkistukset63
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-45
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-55
Yhteensä7

2014 talousarvio32 212 000
2013 talousarvio32 205 000
2012 tilinpäätös32 122 000

02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 764 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 54, josta 19 valtioneuvoston jäsentä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Pääministerin ja hänen erityisavustajiensa matkat maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista. Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat. Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun ministereiden palkkioihin.


2014 talousarvio5 764 000
2013 talousarvio5 764 000
2012 tilinpäätös5 132 266

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2014 talousarvio1 000 000
2013 talousarvio1 000 000
2012 tilinpäätös1 000 000

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamiseen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2014 talousarvio867 000
2013 talousarvio867 000
2012 tilinpäätös516 347

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 450 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.


2014 talousarvio3 450 000
2013 talousarvio3 000 000
2012 tilinpäätös3 335 589