Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2014 varataan 2 300 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2012
tilinpäätös
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 101,7 101 103
Kokonaistuottavuusindeksi 100,7 101 103

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Maksullinen toiminta 188 191 197
Ei-maksullinen toiminta 39 39 38
Yhteensä 227 230 235

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 25 903 24 684 26 894
Bruttotulot 20 651 21 100 21 400
Nettomenot 5 252 3 584 5 494
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 686    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 581    

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Budjettirahoitus 4 147 3 584 5 494
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 20 651 21 100 21 400
— julkisoikeudelliset suoritteet 18 703 19 200 19 500
— liiketaloudelliset suoritteet 4 - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 839 1 900 1 900
Muut tuotot 105 - -
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 3 686 2 581 -
Yhteensä 28 473 27 265 26 894

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 18 707 19 200 19 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 662 14 601 14 800
— osuus yhteiskustannuksista 3 775 4 599 4 700
Kustannukset yhteensä 17 437 19 200 19 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 270 0 0
Kustannusvastaavuus, % 107 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 839 1 900 1 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 374 1 363 1 480
— osuus yhteiskustannuksista 391 537 420
Kustannukset yhteensä 1 765 1 900 1 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 74 0 0
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
  • — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
  • — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
  • — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
  • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
  • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
  • — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,6 3,6
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 11,3 <10 <10

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuopioon alueellistamisesta aiheutuva muutos 1 168
Palkkauksen tarkistukset 9
Tuottavuustoiminta -40
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi 832
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -25
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -6
Tasomuutos -28
Yhteensä 1 910

2014 talousarvio 5 494 000
2013 talousarvio 3 584 000
2012 tilinpäätös 4 147 000