Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 214 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa: Ely-keskuksissa olevat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitoimintaan ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirretään aluehallintovirastoille 1.1.2014 alkaen.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Alueiden elinvoimaisuus   
— työllisyysaste (%, vähintään)69,070,070,0
— työttömyysaste (%, enintään)7,87,97,9
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään)-6,56,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%)-64,164,1
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%)-8792
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v) -700 000600 000
— maatalouden fosforitase (kg/ha)3,8< 3,8< 3,8
— maatalouden typpitase (kg/ha)46,3< 46< 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha)2 9772 9933 010
    
Elinkeinoelämän menestystekijät   
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 31,42929
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5)-3,93,9
    
Väestön hyvinvointi   
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään)19,015,615,6
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys)--3,7
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm)1 0552 0002 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään)25,117,917,9
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään)919595
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm)3 021< 3 070< 2 880

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)   
— EAKR-sidonnat69100100
— ESR-sidonnat88100100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)   
— EAKR-maksatukset658095
— ESR-maksatukset749095
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste100100100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)-3,7-

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 9934 0173 907
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,76--
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,0-> 3,0
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,1- > 3,1
Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,0-> 3,0
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,2-> 3,2
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,0-> 3,0
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,5-> 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot274 983268 156275 139
Bruttotulot61 32959 00061 000
Nettomenot213 654209 156214 139
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta20 704  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle19 720  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 8427 0008 000
— muut tuotot-42--
Tuotot yhteensä7 8007 0008 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset5 7926 6007 000
— osuus yhteiskustannuksista 4 4212 9003 000
Kustannukset yhteensä 10 2139 50010 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 413-2 500-2 000
Kustannusvastaavuus, %767480

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus33 48135 00035 000
— EU:lta saatava rahoitus305300300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus36--
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot2 6852 5002 500
Tuotot yhteensä36 50737 80037 800
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset44 12244 00044 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-7 615-6 200-6 200
Omarahoitusosuus, %171414

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallinnon tehostaminen (HO)-2 500
Henkilöstömenot (siirto momentilta 32.01.20)1 203
Keksintötoiminta (siirto momentilta 32.20.41)5 260
Siirto momentille 28.40.01 (-53 htv)-3 511
Siirto momentilta 32.01.01 (0,5 htv)40
Siirto momentilta 32.30.01 (170 htv)6 677
Siirto momentilta 32.30.01 (1 htv)45
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteisen menon poistuminen)-2 000
Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kertaluonteisen menon poistuminen)-600
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-300
Palkkausten tarkistukset884
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-629
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-821
Tasomuutos1 235
Yhteensä4 983

2014 talousarvio214 139 000
2013 I lisätalousarvio6 677 000
2013 talousarvio209 156 000
2012 tilinpäätös212 670 000