Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         50. Lähialueyhteistyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. UlkoasiainhallintoPDF-versio

Selvitysosa:Strategiatyön pohjalta ulkoasiainhallintoa kehitetään entistä selkeämmin toiminnan ja tavoitteiden lähtökohdista. Ulkoasiainhallinnon on pystyttävä entistä paremmin keskittämään toimintansa valittujen painopisteiden mukaisesti ja palvelemaan tasavallan johtoa, eduskuntaa, suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia. Strategian pohjalta kehitetään tulosohjausta ja strategista johtamista sekä organisaatiota, mukaan lukien edustustoverkko. Tarkoituksena on siirtyä vuoden 2006 vuosisuunnittelun yhteydessä tulossopimusmenettelyyn, jossa asetetaan konkreettiset tulostavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista seurataan etukäteen määriteltyjen indikaattoreiden avulla.

EU-puheenjohtajuus

Vuoden 2006 päätavoite on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden onnistuminen. Suomen tavoitteena on menestyksellinen EU-puheenjohtajuuskauden hoito. Puheenjohtajuuskauden hoidon onnistuminen vaikuttaa myös Suomen painoarvoon unionin sisällä. Vuonna 2006 ulkoasiainministeriön resurssit kohdennetaan ensisijaisesti tämän tavoitteen turvaamiseen.

Hallinnon virtaviivaistaminen

Vuoden 2006 aikana jatketaan hallinnon virtaviivaistamista rationalisoimalla hallinnollisia tuki- ja palvelutehtäviä muun muassa organisaatiomuutoksin ja tietoteknisiä ratkaisuja hyväksikäyttäen ja edelleen kehittäen. Tavoitteena on vuoden 2006 aikana vähentää 15 hallinnollista tuki- ja palvelutehtävää. Näin vapautuvat henkilöstöresurssit siirretään strategisten tavoitteiden mukaisesti vaikuttavuudeltaan keskeisiin ydintehtäviin. Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvaessa kehitysyhteistyöhallintoa tehostetaan.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Ulkoasiainhallinnon henkilöstöstrategia 2005—2010 linjaa suuntaviivat ulkoasiainhallinnon henkilöstöpolitiikalle. Vuoden 2006 merkittävin tavoite on henkilöstöstrategian toimeenpano. Järjestelmällistä osaamisen johtamista ja urasuunnittelua kehitetään. Koulutuksessa panostetaan uusien toimintatapojen ja muuttuneen organisaation edellyttämiin tarpeisiin.

Edustustoverkko ja konsulipalvelut

Ulkoasiainministeriön edustustoverkko kattaa 97 toimipistettä, joista 89 eri valtioissa ja 8 kansainvälisissä järjestöissä. Edustustot toimivat Suomen ja suomalaisten kansainvälisenä tukiverkkona. Niiden tehtävänä on parantaa Suomen yhteiskunnan, talouden ja kulttuurin tunnettuutta ulkomailla sekä tukea suomalaisia yrityksiä viennin edistämisessä ja kansainvälistymisessä (VKE). Edustustoverkon kattavuutta arvioidaan näiden toimintojen ja ministeriön strategisten tavoitteiden pohjalta. VKE-toiminnan kehittämiseksi luodaan arviointijärjestelmä.

Ulkoasiainministeriö jatkaa konsulipalveluiden kehittämistä ja edustustojen tarjoamaa tukea asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Toiminnan onnistumista mitataan asiakastyytyväisyyden kehityksellä. Kriisitilanteita varten perustetut nopean toiminnan konsulijoukot ovat täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2006.

19. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen sekä kehitysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin. Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.


2006 talousarvio 14 800 000
2005 talousarvio 14 800 000
2004 tilinpäätös 13 825 242

21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 179 237 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kunniakonsulien menojen, valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen sekä tutkimusapurahojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 3 060 000 euroa kehitysyhteistyön operatiivisten määrärahojen kasvun vaikutuksena kehitysyhteistyöhallinnon menoihin ja 205 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta sekä 71 000 euroa siirtona momentilta 28.01.21 ja 99 000 euroa momentilta 34.01.21.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (1243/2003) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.

Hallinnon virtaviivaistaminen

 • Ulkoasiainhallinnon toimintatapojen kehittämistä jatketaan siten, että henkilöstöresursseja voidaan edelleen siirtää tukitehtävistä strategisten tavoitteiden mukaisesti vaikuttavuudeltaan keskeisiin ydintehtäviin. Tavoitteena on asiakaslähtöinen, tehokas ja joustava palvelutuotanto.
 • Vuonna 2005 ulkoasiainhallinto vähensi 25 hallinnollista tehtävää. Vapautuneet henkilöstöresurssit siirrettiin ministeriön ydintehtäviin. Vuoden 2006 aikana jatketaan hallinnon virtaviivaistamista vähentämällä vuoden loppuun mennessä 15 hallinnollista tuki- tai palvelutehtävää ministeriöstä ja edustustoista, pois lukien kehitysyhteistyöhallinnon tehtävät. Tavoite saavutetaan rationalisoimalla hallinnollisia tehtäviä muun muassa tietoteknisiä ratkaisuja hyväksikäyttäen ja edelleen kehittäen.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

 • Vuoden 2006 merkittävin tavoite on ulkoasiainhallinnon henkilöstöstrategian 2005—2010 toimeenpano. Strategian tavoitteena on taata ulkoasiainhallinnolle oikein mitoitettu ja suunnattu, ammattitaitoinen ja kehittyvä, motivoinut, sitoutunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö. Strategia antaa suuntaviivat ministeriön henkilöstöresurssoinnin pitkän aikavälin suunnittelulle samoin kuin osaamisen hallinnalle ja urasuunnittelulle.
 • Uuden palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan ja järjestelmän ulkopuolella olevien palkkausta uudistetaan soveltuvin osin ottaen huomioon UPJ:n periaatteet. Edustustojen päälliköiden palkkausuudistuksen käyttöönottoa jatketaan vuonna 2006. Edustustojen päälliköiden palkkaus tulee jatkossa määräytymään tehtävän vaativuuden perusteella. Uudistus on olennainen osa ulkoasiainhallinnon palkkausuudistusta. Uuteen järjestelmään siirrytään vaiheittaisesti vuoteen 2008 mennessä.
 • Keskeisiä tavoitteita on tavoite- ja kehityskeskustelujen toteutuminen täysimääräisesti sekä henkilöstön tehtävien ja suoritusarviointien ja palkkakehityksen nivominen saumattomasti ulkoasiainhallinnon tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Toimenpiteillä lisätään ulkoasiainhallinnon houkuttelevuutta motivoituneen ja osaavan henkilöstön työnantajana.
 • Johtamiskoulutukseen panostaminen ja henkilöstöstrategian linjausten tuoman avoimuuden lisääntyminen vaikuttavat työtyytyväisyyttä lisäävästi. Tavoitteena on työtyytyväisyysbarometrin käyttö osastojen ja suurten yksiköiden sekä edustustojen työyhteisöjen kehittämisen mittarina, mikä kasvattaa myös työtyytyväisyysbarometrin vastausprosenttia.

Edustustoverkko ja konsulipalvelut

 • Ulkoasiainministeriön edustustoverkko kattaa 97 toimipistettä, joista 89 eri valtioissa ja 8 kansainvälisissä järjestöissä. Edustustot toimivat Suomen ja suomalaisten kansainvälisenä tukiverkkona. Niiden tehtävänä on parantaa Suomen yhteiskunnan, talouden ja kulttuurin tunnettuutta ulkomailla sekä tukea suomalaisia yrityksiä viennin edistämisessä ja kansainvälistymisessä. Edustustoverkkoa ja sen nykylaajuisen kattavuuden tarpeellisuutta tarkistetaan näiden toimintojen ja ministeriön strategisten tavoitteiden pohjalta.
 • Ulkoasiainministeriö jatkaa konsulipalvelujen kehittämistä ja edustustojen tarjoamaa muuta tukea asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Toiminnan onnistumista mitataan asiakastyytyväisyyden kehityksellä. Kriisitilanteita varten perustetut nopean toiminnan konsulijoukot ovat täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2006.

Toiminnan edellyttämät voimavarat ja perusinfrastruktuurin ylläpito

 • Vuonna 2006 resurssit kohdennetaan ensisijaisesti turvaamaan EU-puheenjohtajuuskauden hoito muun muassa toimintaa priorisoimalla.
 • Ulkoasiainministeriö hallinnoi kirjanpitoarvoltaan lähes 250 miljoonan euron kiinteistöomaisuutta, jonka arvon säilyttäminen edellyttää säännöllistä korjausta ja kunnossapitoa. Kiinteistöhallinnon tukena ministeriöllä on tietojärjestelmä, jota hyödynnetään mm. kiinteistökohtaisten kulujen ja tuottojen seurannassa.
 • Viisumijärjestelmän uusimista jatketaan EU:n uusien vaatimusten mukaiseksi. Biometriset tunnisteet asettavat lisähaasteita laitteille, tietoliikenteen kapasiteetille, ohjelmistojen toimivuudelle ja niiden yhteistoiminnalle.
 • Uuden passilain voimaantulon yhteydessä otetaan käyttöön myös uusi passijärjestelmä, jossa Suomi ottaa käyttöön biometriikan passeissa. Järjestelmästä aiheutuu ulkoasiainhallinnolle huomattavia kustannuksia mm. laitehankinnoista, tilajärjestelyistä ja koulutuksesta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2004
toteutuma
2005
varsinainen talousarvio
2006
esitys
       
Bruttomenot 192 357 191 975 197 037
Bruttotulot 18 640 17 100 17 800
Nettomenot 173 717 174 875 179 237
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 645    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 956    

Ulkoasianhallinnolle asetettujen tavoitteiden mukaiset tunnusluvut
    2004
toteutuma
2005
ennakoitu
2006
tavoite
         
Hallinnon virtaviivaistaminen      
1. Edustuston kirjanpito hoidetaan ministeriössä, kpl 5 10 10
2. Edustusto käyttää sähköistä Rondo-järjestelmää, kpl 2 5 10
3. Arkki-arkistojärjestelmän peitto edustustoverkosta, kpl 40 60 80
4. Ministeriö vastaanottaa laskuistaan sähköisesti, % 15 30 40
5. Henkilötietojärjestelmän käyttö TAKE-keskusteluissa, % 95 97 100
6. Henkilötietojärjestelmän käyttö siirtojen ja rekrytointien suunnittelussa, % 40 95 95
7. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 106 105 109
8. Mondo-matkajärjestelmän peitto edustustoverkosta, kpl 20 50 92
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö      
1. Tavoite- ja kehityskeskustelujen käymisaste, % 95 98 100
2. Työtyytyväisyysbarometriin osallistumisaste, % 39 50 55
3. Työtyytyväisyys barometrin mukaan tyydyttävä+ (3,2) tyydyttävä+ (3,25) tyydyttävä+ (3,3)
4. TAKE-keskusteluissa sovitun koulutuksen toteutumisaste, % - 50 75
5. EU-puheenjohtajuuskoulutuksen toteutumisaste, % 25 80 100
Toiminnan edellyttämän perusinfrastruktuurin ylläpito      
1. Kiinteistöhallinnon tietojärjestelmän hyödyntämisaste, % 50 80 100
2. UH:n sisäisen tietoverkon peitto edustustoverkosta, kpl 88
(96 %)
92
(95 %)
97
(100 %)

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot toimialoittain v. 2006
   
Edustustojen toimintamenot 51 834 000
Ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden toimintamenot 15 628 000
Henkilöstölinjan toimintamenot 89 775 000
Kiinteistö- ja materiaalinjan toimintamenot 9 000 000
Tietohallintolinjan toimintamenot 13 000 000
Yhteensä 179 237 000


2006 talousarvio 179 237 000
2005 lisätalousarvio 1 358 000
2005 talousarvio 174 875 000
2004 tilinpäätös 172 028 000

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 805 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.

Vuonna 2006 saa tehdä käynnissä oleviin talonrakennushankkeisiin liittyviä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuoden 2006 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 3 000 000 euron arvosta.

Käyttösuunnitelma
  Hanke  
     
2. Peruskorjaushankkeet 4 745 000
3. Nimetyille hankkeille jakamaton 60 000
Yhteensä 4 805 000


2006 talousarvio 4 805 000
2005 talousarvio 4 805 000
2004 tilinpäätös 5 855 000

76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rakennusten, huoneistojen ja tonttien ostohinnan sekä kiinteistölainojen korkojen ja kuoletusten maksamiseen.


2006 talousarvio 1 000 000
2005 talousarvio 1 850 000
2004 tilinpäätös 9 850 000