Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
              01. Ympäristöministeriön toimintamenot
              04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
              21. Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 811 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi erityisesti valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Tutkimus- ja kehittämistehtävien sekä asiantuntijapalveluiden lisäksi SYKE huolehtii myös useista EY-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.

SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. Toimintamäärärahalla palkattua henkilöstöä arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin noin 25 henkilötyövuotta ja muulla rahoituksella palkatun henkilöstön työpanoksesta noin 16 henkilötyövuotta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suomen ympäristökeskuksen toiminnan vaikuttavuus muodostuu kestävää kehitystä koskevan tietämyksen uudistamisen ja uuden tiedon välittämisen kautta. Tämän tietämyksen ja tiedon käyttäjäkunta on poikkeuksellisen laaja. Valtioneuvoston lisäksi tiedon tärkeimpiä käyttäjiä ovat aluehallinto, kunnat, maakuntien liitot, liike-elämä, tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaiset.

Ympäristöpolitiikan toteuttamisen kannalta tärkeimmät vaikuttavuustavoitteet ovat

 • — Hallitusohjelman mukaisen lainsäädännön valmistelun ja toimeenpanon tukeminen
 • — Vaikuttaminen EU:n ympäristöpoliittisten linjausten valmisteluun ympäristöministeriön kanssa sovitulla tavalla
 • — Tietämyksen jakamisen ja hyödyntämisen parantaminen tukemaan paremmin julkista ja yksityistä ympäristöön liittyvää päätöksentekoa.

Kansantalouden kannalta tärkeimmät vaikuttavuustavoitteet ovat

 • — Ympäristön kestävällä tavalla huomioonottavan liiketoiminnan edistäminen, muun muassa resurssitehokkaat liiketoimintamallit tai kestävän rakentamis- tai kaivannaistoiminnan ratkaisut
 • — Ympäristötietoon perustuvan liiketoiminnan edistäminen, muun muassa automaattiset ympäristön tilan mittaus- ja tiedon välitysratkaisut
 • — Valtionhallinnon uudistusten, erityisesti tutkimuslaitosuudistuksen ja vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman, toimeenpano.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta

Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

SYKEn toiminta keskittyy etenkin seuraaville painopistealueille.

 • — Ilmastonmuutos
  • — ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät ohjausjärjestelmät ja -keinot sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja seuranta
 • — Itämeri, vesistöt ja vesivarat
  • — vesistöjen, pohjavesien ja Itämeren tilan seuranta, niiden kestävän käytön edistäminen ja kuormituksen vähentäminen sekä merellä tapahtuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
 • — Kulutus, tuotanto ja luonnonvarat
  • — materiaalien ja energian käytön tehokkuus, paras käyttökelpoinen tekniikka, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä uudentyyppisten riskien tunnistaminen (kuluttajakemikaalit ja teolliset nanomateriaalit)
 • — Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
  • — luonnon monimuotoisuuden tilan seuranta, luonnon kestävä käyttö ja ekosysteemien toimintaan perustuvien palveluiden ylläpito
 • — Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
  • — maankäyttöä, rakennettua ympäristöä ja liikennejärjestelmiä koskevan tiedon tuottaminen sekä käyttötarpeiden yhteensovittamista tukevien ohjauskeinojen, kuten kaavoituksen, kehittäminen.
 • — SYKE ottaa tutkimustoiminnassaan huomioon myös merkitykseltään kasvamassa olevat ympäristökysymykset
  • — ilmastonmuokkauksen ympäristövaikutukset, vihreä talous, arktisen alueen ympäristökysymykset sekä ikääntymisen ja väestörakenteen muutoksen vaikutukset palvelurakenteisiin, asumiseen ja liikkumiseen.
 • — Ympäristön seurantaa uudistetaan ja tehostetaan yhdistämällä eri laitosten tuottamat maastohavainnot kaukokartoituksen ja mallien avulla tuotettuun tietoon. SYKEn ylläpitämiä luonnonvaroja, ympäristön tilaa, päästöjä sekä muita paineita ja riskejä kuvaavia keskeisiä tietovarastoja ja -järjestelmiä ja paikkatietopalveluja kehitetään ja niiden käytettävyyttä parannetaan vastaamaan mm. EU:n direktiivien asettamia vaatimuksia. Kehittämishanke MONITOR 2020 on vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kärkihankkeita.
 • — SYKE osallistuu aktiivisesti Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) kehittämiseen.
 • — SYKE valmistautuu ja osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hakuihin pyrkien kasvattamaan Suomeen ohjautuvaa EU:n T&K-rahoitusta. SYKE vahvistaa yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa yhteisillä hankkeilla ja resursseilla.
 • — Vesitilannepalvelua kehitetään yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa niin, että se tukee monipuolisesti sekä vesivarojen käyttöä että vesiensuojelua ja varmistaa ajantasaisen sää- ja vesitilannetiedon ja -varoitusten saatavuuden sekä viranomaisille että kansalaisille.
 • — Tutkimusalusten Aranda ja Muikku kustannustehokasta ja laajapohjaista hyödyntämistä lisätään yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja muiden Itämeritutkimusta ja seurantaa tekevien tahojen kanssa.
 • — Korkean mittaustieteellisen tason sopimuslaboratoriona SYKEn laboratoriot kehittävät ympäristömittausten laatua ja luotettavuutta ja osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen metrologiatutkimukseen ja kehitystyöhön.
 • — SYKE edistää paikkatiedon ja muun ympäristöä koskevan tiedon yhteiskäyttöä uusien palveluiden avulla. SYKE vastaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ympäristöhallinnon vastuulla olevien valtakunnallisten paikkatietoaineistojen osalta.

Taloudellisuus

Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 4 milj. euroa, josta vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan lähes puolet. Muulta valtionhallinnolta arvioidaan saatavan rahoitusta 13,5 milj. euroa, josta ELY-keskuksille kohdentuvasta palvelutoiminnasta noin 1 milj. euroa. Talousarvion ulkopuolinen rahoitus arvioidaan 7,5 milj. euroksi, josta EU:n osuus on noin puolet. Entistä voimakkaampi kansainvälinen verkostoituminen vahvistaa SYKEn kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tuottavuus

Tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä, toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä laajentamalla sähköisiä verkkopalveluja kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuottavuutta nostetaan myös tukitoiminnoissa muun muassa tietopalvelujen uudelleenjärjestelyillä. Merentutkimuksessa yhteistyötä syvennetään erityisesti Ilmatieteen laitoksen kanssa synergia- ja tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi. Merentutkimuksen kansallista koordinaatiota ja tutkimusinfrastruktuuria edistetään.

Koko ympäristöhallinnon tuottavuutta parannetaan muun muassa kehittämällä ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä sekä lisäämällä seurantaan perustuvan raportoinnin automatisointia ja tietovarantoihin liittyvää yhteistyötä.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) puitteissa tuottavuutta parannetaan muun muassa yhteisillä tutkimusohjelmilla sekä jatkamalla yhteenliittymän yhteisten seurantojen suunnittelua ja toteutusta. Toimitilayhteistyötä jatketaan niillä yliopistopaikkakunnilla, joilla SYKEllä on toimipaikka.

Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuosien ja kustannusten arvioitu jakautuminen tehtäväalueittain vuosina 2012—2014

Tehtäväalue2012
toteutuma
kustannukset
milj. €
htv2013
arvio
kustannukset
milj. €
htv2014
tavoite
kustannukset
milj. €
htv
       
Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminta29,930330,130130,0300
Asiantuntijapalvelut ja viranomaistoiminta13,912014,111914,0118
Ympäristönseuranta ja tietovarannot11,09611,09410,993
Hallinnonalan palvelut1)2,9252,9242,823
Johto, toiminnan kehittäminen, hallinto ja tukitehtävät 2)9,01228,91208,8118
Yhteensä66,766667,065866,5652
Toimintamenorahoitukseen perustuvan henkilötyön määrä 387 381 375

1) Hallinnonalan palvelutehtävät ovat tietojärjestelmäinfrastruktuurin ylläpito, yhteinen viestintä ja koulutuspalvelut.

2) Kokonaisuuteen sisältyvät viraston johtaminen, toiminnan kehittäminen, esimiestyö sekä hallinnollinen ja avustava työ.

SYKEn kokonaishenkilöstömäärän arvioidaan olevan 652 henkilötyövuotta. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 7 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon tuottavuushankkeiden vaikutukset. Tutkimus- ja asiantuntijatehtävien alueellistamista SYKEn alueellisiin toimipaikkoihin jatketaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot54 47554 90055 811
Bruttotulot 24 25323 68525 000
Nettomenot30 22231 21530 811
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 614  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 498  

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 13 14012 25012 500
— EU:lta saatava rahoitus4 9623 7504 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 4123 5003 500
Tuotot yhteensä20 51419 50020 000
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset39 66639 00040 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-19 152-19 500-20 000
Omarahoitusosuus, %485050

Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan. 

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 2 660 000 euroa ympäristöhallinnon keskitettyjen ICT-palveluiden hoitamiseen. Näitä ovat yhteiset työkaluohjelmistot, tietoliikenneverkot, yhteiset tietojärjestelmä- ja paikkatietopalvelut sekä niihin liittyvät käyttöpalvelut. Vuoden 2014 aikana siirtyy osa sopimuksista ja palveluista valtion erityisviraston hoidettavaksi, jolloin rahoitusta ja sen jakaantumista ympäristöhallinnon keskitettyjen palvelujen eri käyttäjäorganisaatioille voidaan joutua tarkistamaan.

Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön määrä on yhteensä noin 375 htv.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuottavuustoimet (-7 htv)-315
Tuottavuusvähennysten palautus45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-101
Palkkausten tarkistukset103
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-73
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-63
Yhteensä-404

2014 talousarvio30 811 000
2013 talousarvio31 215 000
2012 tilinpäätös31 106 000