Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa: Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.

Vankiluvun ei oleteta vuonna 2013 merkittävästi muuttuvan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien, naisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Tutkintavankien määrän arvioidaan edelleen nousevan. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioidaan edelleen lisäävän päivittäistä vankilukua noin 30 vangilla vuonna 2013. Joulukuussa 2011 voimaan tulleen EU-maiden vankien siirtoa koskevan lainmuutoksen arvioidaan vähentävän vankien määrää noin 10:llä. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen puolestaan alentaa vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrien arvioidaan hieman nousevan valvontarangaistuksen käytön lisääntymisen seurauksena. Valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan olevan vuonna 2013 keskimäärin 80 tuomittua päivässä.

Toiminnan laajuus

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
    
Vankeja keskimäärin3 2623 2503 240
Vapaudesta vankilaan tulleet6 4366 3006 200
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa keskimäärin3 8593 8803 910
Täytäntöönpantaviksi tulevia yhdyskuntaseuraamuksia4 4614 7004 840
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot (pyydetyt)11 64612 80013 300

Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa ja henkilöstömäärää sopeutetaan syksyn 2011 kehyspäätöksen edellyttämän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 lakkautetaan yksi vankila. Rangaistusten täytäntöönpanon tuloksellisuutta ja toimintakykyä parannetaan kehittämällä toimintaprosesseja ja henkilöstön työpanoksen kohdentumista. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä-hankkeessa (ATJ) toteutetaan tietojärjestelmän tarkentava määrittely.

Tietoja henkilöstöstä

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
    
Henkilöstömäärä, htv2 8932 8672 822
Keski-ikä44,945,045,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv14,714,014,0
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv1)21,621,020,0

1) Jaksotyötä tekevien sairauspoissaoloja seurataan kalenteripäivinä.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,099,299,2
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %373737
Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %636262
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista848585
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista858585
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1)1,291,411,43
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv17,115,115,5
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv303348368
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki59 06261 17461 557
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava4 5064 7785 082

1) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano190 053
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)6 812
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus3 224
Terveydenhuoltoyksikkö15 969
Ostopalvelut palvelukeskuksilta10 395
Yhteensä226 453

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Bruttomenot235 073235 681 241 196
Bruttotulot14 69214 50114 743
Nettomenot220 381221 180 226 453
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 889  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 012  

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 04610 22110 391
— muut tuotot1 1061 1201 180
Tuotot yhteensä11 15211 34111 571
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset10 85210 97911 200
— osuus yhteiskustannuksista9 0608 9739 155
Kustannukset yhteensä19 91219 95220 355
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-8 760-8 611-8 784
Kustannusvastaavuus, %565757

1) Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-711
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-831
Palkkausten tarkistukset5 951
Siirto momentille 26.10.01 (-1 htv)-38
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -46 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa)-29
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03)-11
Tietohallintomenot-250
Toimitilamenot1 192
Yhteensä5 273

2013 talousarvio226 453 000
2012 II lisätalousarvio3 378 000
2012 talousarvio221 180 000
2011 tilinpäätös221 504 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa: Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Määräaikaisen määrärahan päättyminen (Suomenlinnan rakennushanke)-625
Yhteensä-625

2013 talousarvio5 400 000
2012 talousarvio6 025 000
2011 tilinpäätös6 025 000