Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 000 euroa.

Selvitysosa:Kuluttajatutkimuskeskuksen määrärahassa on otettu vähennyksenä huomioon viiden henkilötyövuoden palkkamenot siirtona Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
 
Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista.    
Toiminnallinen tehokkuus      
Tulot, % menoista 40 30 32
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa 15 905 20 000 20 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 54 48 54
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % 95 > 90 > 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % 5 < 10 < 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 3 374 3 663 3 103
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritemäärä (indeksoitu)/htv 284 280 220
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl 134 100 90
Vertaisarvioidut julkaisut, kpl 26 25 25
Esitelmät eri foorumeilla, lkm 156 110 90
Tieteelliset esitelmät, lkm 60 50 50

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 37,7 37 35
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -5,0 - -
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,2 3,2 3,2
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,1 3,2 3,0
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 2,8 3,2 3,0
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,3 3,2 3,0
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,3 3,3 3,3
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,4 3,5 3,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 3 399 3 313 2 857
Bruttotulot 1 344 1 100 1 000
Nettomenot 2 055 2 213 1 857
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 646    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 768    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 32.40.01 (-5 htv) -350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -7
Palkkausten tarkistukset 10
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -7
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -2
Yhteensä -356

2014 talousarvio 1 857 000
2013 talousarvio 2 213 000
2012 tilinpäätös 2 177 000