Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. Määrärahasta käyttämätön osuus voidaan käyttää 1.9.2014 jälkeen vastaaviin tehtäviin hallinto-oikeuksissa ja Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämä koskee myös vuoden 2013 siirtomäärärahaa.

Selvitysosa:Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen riistakeskuksen sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät on tarkoitus siirtää hallinto-oikeuksiin ja lautakunta lakkauttaa 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään neljän kuukauden osuutena 278 000 euroa ja 3 henkilötyövuotta momentille 25.10.03.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Tehtävät on tarkoitus siirtää Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään 20 000 euroa ja 1 henkilötyövuosi momentille 30.30.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 555 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 40 000
Yhteensä 595 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 25.10.03 (-3 htv) (4 kk osuus) -278
Siirto momentille 30.30.01 (-1 htv) (4 kk osuus) -20
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3
Palkkausten tarkistukset 3
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -2
Yhteensä -300

2014 talousarvio 595 000
2013 talousarvio 895 000
2012 tilinpäätös 886 000