Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 858 647 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2016 enintään 63 359 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 21 000 000 euroa (KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Taloudellisuus   
Varusmiespäivän hinta (euroa)494953
Reserviläispäivän hinta (euroa)238238238
HN lentotunnin hinta (euroa)8 8349 0009 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa)3 8003 7703 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa)9 6919 9499 900
    
Tuottavuus   
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%)111011
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm)1,71,71,9
    
Kannattavuus   
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään102105105
Tuotokset ja laadunhallinta2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm)252325
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)4 3215 0006 000
HN lentotunnit (lkm)8 0718 0008 000
NH-90 lentotunnit (lkm)1 4141 8501 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)1 0031 3001 300
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%)1,21,41,7

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 200    2 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 392    1 392
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus58 09255 07853 994 4 493 171 657
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000    3 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus3 550    3 550
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5814 5813 5022 42419 669
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000      3 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 4 300      4 300
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 13 1207 000    20 120
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600     5 600
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus49 69618 03414 373  82 103
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus21 55017 20040 1009 750 88 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä170 081101 893113 04817 7452 424405 191
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 500 48 455 11 404   63 359
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 000 3 000 3 0003 0009 000 21 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä6 50051 45514 4043 0009 00084 359
       
Valtuudet yhteensä176 581153 348127 45220 74511 424489 550

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 240 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin puolustusvoimauudistuksesta. Puolustusvoimiin jää lisäksi puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon ajaksi ns. ylivahvuuteen luettavaa henkilöstöä, jonka määrä ei ole vielä tiedossa.

Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot1 761 6591 785 2681 881 429
Bruttotulot29 73114 71922 782
Nettomenot1 731 9281 770 5491 858 647
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta89 893  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle98 459  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 6094 6504 771
— muut tuotot12 86911 30011 597
Tuotot yhteensä16 47815 95016 368
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 23513 31513 664
— osuus yhteiskustannuksista1 6731 9001 950
Kustannukset yhteensä15 90815 21515 614
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)570735754
Kustannusvastaavuus, %104105105
    
Hintatuki 228200200
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen798935954

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %)14 984
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO)-20 000
Kertausharjoitusten lisääminen, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-1 000
Siirto momentille 29.30.32-49
Siirto momentilta 22.02.0193
Siirto momentilta 27.10.1880 559
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset4 278
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01)-25
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.50.01)-242
Turvallisuusverkon ylläpidosta aiheutuvat lisämenot3 500
Varusmiesten matkat2 000
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus11 723
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset635
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-5 736
Palkkausten tarkistukset3 673
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-2 612
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-3 683
Yhteensä88 098

2014 talousarvio1 858 647 000
2013 III lisätalousarvio3 300 000
2013 I lisätalousarvio11 674 000
2013 talousarvio1 770 549 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000