Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Momentille arvioidaan kertyvän 6 150 000 euroa.

Selvitysosa:Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien Hylje-aluksen peruskorjauksesta 4 000 000 euroa, jääolosuhteiden öljyntorjuntalaitteiden ja puuttuvan avomeritorjuntakaluston hankinnasta 1 500 000 euroa sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 500 000 euroa.

Korotetun öljysuojamaksun perimistä on jatkettu vuosille 2013—2015.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2014 talousarvio 6 150 000
2013 talousarvio 4 150 000
2012 tilinpäätös 10 788 190

20. Siirto valtion asuntorahastosta

Momentille siirretään 90 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2012 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2012 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (1,2 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 2,21 %. Näin jälleenrahoituskoroksi vuodelle 2014 tulee 1,71 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 3,6 milj. euroa.


2014 talousarvio 90 000 000
2013 talousarvio 117 000 000
2012 tilinpäätös 130 000 000

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2007—2013 ja uuden kauden 2014—2020 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 3 000 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (83/2013) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (84/2013). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot.

Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyysilmoituksista tulevat tulot.


2014 talousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 3 500 000
2012 tilinpäätös 3 244 975