Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmantalouden kasvun taustalla ovat ennen kaikkea Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Myös Euroopan talous elpyy vähitellen sitkeän taantuman jälkeen. Sen sijaan monissa kehittyvissä talouksissa kasvu on merkittävästi totuttua hitaampaa. Lisäksi geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä.

Suomen talous oli vuodenvaihteessa taantumassa, mutta kääntyi keväällä vaimeaan kasvuun. Talouden toipumista tukee viennin asteittainen elpyminen. Toisaalta yksityiset investoinnit supistuvat selvästi, eikä kulutuskysyntäkään lisäänny. Alkuvuoden taantuman seurauksena Suomen kokonaistuotannon ei ennusteta keskimäärin kasvavan vuonna 2014.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Hintapaineet hiipuvat edelleen ja inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta välillisen verotuksen kiristyksen vaikutus on noin ½ prosenttiyksikköä.

Tuloarviot

Tuloarviota korotetaan noin 601 milj. euroa. Verotuloja koskevaa arviota korotetaan 317,2 milj. euroa, josta 250 milj. euroa aiheutuu ansio- ja pääomatuloveroa, 50 milj. euroa varainsiirtoveroa ja 4,5 milj. euroa pankkiveroa koskevan tuloarvion korottamisesta. Apteekkimaksuarviota korotetaan 13 milj. euroa.

Sekalaisten tulojen arviota korotetaan noin 157 milj. euroa, josta 100 milj. euroa aiheutuu valtiontakuurahastosta ja 17 milj. euroa valtion vakuusrahastosta tehtävästä tuloutuksesta budjettitalouteen sekä noin 25 milj. euroa siirrettyjen määrärahojen peruutuksista. Myös muita sekalaisia tuloja koskevia arvioita tarkistetaan.

Korkotuloarviota korotetaan 19 milj. euroa sekä arviota valtiolle takaisinmaksettavista lainoista vastaavasti 69 milj. euroa. Muutokset aiheutuvat pääosin Vientiluoton alustoimitusten lainojen sekä viennin jälleenrahoituslainojen korkotulojen ja lainojen takaisinmaksua koskevien arvioiden tarkentumisesta. Osinkotuloarviota korotetaan 38 milj. euroa Fingrid Oyj:n tulouttaman lisäosingon mukaisesti.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 601 milj. euron lisäys ja määrärahojen 77 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2014 kolmas lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 523 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2014 ehdotetaan 6,9 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2014 lopussa arvioidaan budjetoidun perusteella olevan 96,6 mrd. euroa, mikä on noin 47 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2013
Tilinpäätös
2014
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2014
Hallituksen
esitys
2014
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 58754 6797754 756
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 7371 814-761 738
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
46 17247 24660147 847
— Verotulot38 74039 24231739 559
— Muut tulot7 4328 0042848 288
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
6 4207 433-5236 909
— Nettolainanotto6 4247 483-5236 959
— Velanhallinta-4-50--50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan alennettavaksi noin 89 milj. eurolla johtuen lähinnä teknisistä määräraha-arvioiden tarkentumisista. Vuoden 2014 kehysmenojen taso olisi 42 736 milj. euroa.

Uudet 9,5 milj. euron kehyksen rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2014 kehystaso on 42 860 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 123,8 milj. euroa, joka voidaan siirtää vuodelle 2015 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin, ellei se tule käytetyksi vuonna 2014 lisätalousarvioissa.

Kehyksen rakennemuutokset, milj. euroa

MomenttiAsia20142015
    
24.30.66Päästöhuutokauppatulojen ohjaaminen kertaluonteisiin kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen hankkeisiin (hallitusohjelman mukaan voidaan toteuttaa kehyksen ulkopuolella)21,0  
24.30.66Itävallan kehitysyhteistyöviraston maksatuksia ei tulekaan kohdistumaan vuodelle 2014, joten aiemmin budjetoitu läpivirtausmeno ja vastaava tulo poistetaan budjetista.-0,5 
31.10.77EU:n TEN-tuloja vastaavat menot (tulot momentilla 12.31.10)4,4 
32.20.02VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi määräraha peruutetaan ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2015.-3,33,3
32.60.41LNG-terminaalien investointituen ajoituksen muutos-12,012,0
Yhteensä 9,515,3

Kehitysyhteistyö

Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi päästöoikeuksien huutokaupoista ajalla 22.3.—28.8.2014 kertyneiden tulojen määrällä, noin 21 milj. eurolla.

Varsinaisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakaumaan ehdotetaan muutoksia. Uudelle Beam-kehitysinnovaatio-ohjelmalle ehdotetaan siirrettävän 10 milj. euroa myöntö- ja sopimusvaltuuksia.

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöille ehdotetaan valtuutta saada nostaa investointien enimmäismäärää 30 milj. eurolla 300 milj. euroon ja nettolainanoton enimmäismäärää 30 milj. eurolla 80 milj. euroon. Lisäykset aiheutuvat ennakoitua suuremmasta investointitarpeesta vuodelle 2014.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöille ehdotetaan valtuutta saada luovuttaa HGR Property Partners Oy:lle Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö rakennuksineen noin 26 milj. euron kauppahinnalla, JM Suomi Oy:lle Espoon kaupungissa sijaitsevat kaksi määräalaa rakennuksineen noin 18,3 milj. euron kauppahinnalla sekä Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiölle Tampereen kaupungissa sijaitsevat kolme kiinteistöä rakennuksineen noin 12,1 milj. euron kauppahinnalla.

Tarkistuksia toimintamenoihin

Tasavallan presidentin kanslian aloitteesta ehdotetaan vähennettäväksi kertaluonteisesti kanslian toimintamenoja noin 1 milj. eurolla.

Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen alenemisen seurauksena ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin ehdotetaan 14,5 milj. euron lisäystä.

Tuomioistuinten toimintamenoihin ehdotetaan 0,9 milj. euron lisäystä käräjäoikeuksien summaaristen asioiden suuren määrän vuoksi.

Hätäkeskuslaitoksen vuokramenoihin ehdotetaan kertamenona lisäystä noin 4,1 milj. euroa ennenaikaisesti vapautuneiden tilojen vuokrasopimusten päättämisen korvauksiin.

Kunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen Millog Oy:lle liittyviin eläkevakuutusmaksuihin ehdotetaan noin 10,3 milj. euron määrärahan lisäystä.

Verohallinnolle ehdotetaan lisäyksenä noin 0,8 milj. euroa osinkoverotuksen vuoden 2015 muutosten edellyttämien tietojärjestelmämuutosten menoihin.

Muita tarkistuksia

Yksityisille oikeusavustajille maksettaviin lakisääteisiin korvauksiin ehdotetaan 12,5 milj. euron lisäystä korvausten määrän lisääntymisen johdosta.

Turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmähankkeen (KEJO) aiempaa 15 milj. euron hankintavaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 5 milj. eurolla.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ehdotetaan lisäyksenä noin 8,5 milj. euroa ennakoitua suurempien menojen johdosta.

Pitkän kantaman ilmasta-maahan ohjusten maksuaikataulun viivästymisen vuoksi maksatusmäärärahaa ehdotetaan myöhennettäväksi 40,7 milj. euroa vuodelta 2014.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan noin 8,4 milj. euron lisäystä johtuen virheellisesti maksettujen valtionosuuksien korjauksista eräille kunnille.

Arpajaisveron tuoton palautusta Ahvenanmaan maakunnalle ehdotetaan vähennettäväksi 1,5 milj. eurolla, koska Ahvenanmaan maakunnalle palautettava vuodelta 2013 maksettu arpajaisveron määrä on ennakoitua pienempi.

EU-maksujen määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi 30 milj. eurolla EU:n sekalaisten tulojen lisääntymisen sekä aikaisempia vuosia koskevien BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistusten vuoksi.

Korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutusten kehittämiseen varattua rahoitusta lisätään 3 milj. eurolla siirtona korkeakoulutettujen oppisopimusmuotoisen täydennyskoulutuksen rahoituksesta.

Petokorvauksiin ehdotetaan lisättäväksi noin 1,6 milj. euroa niin, että korvaukset voidaan vuodelta 2013 maksaa täysimääräisesti.

Metsähallituksen peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi 11,5 milj. eurolla sen johdosta, että pääomaa siirrettäisiin Teijon kansallispuiston perustamiseen (HE 81/2014 vp) ja Metso-periaatepäätökseen (13 000 ha) liittyen julkisen puolen taseeseen.

Kehärata-hankkeen valtuutta ehdotetaan nostettavaksi 20 milj. eurolla 489 milj. eurosta 509 milj. euroon hankkeeseen sisältyvien asemien kustannusten nousun johdosta alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. E18 Koskenkylä—Kotka valtuutta ehdotetaan nostettavaksi 4 milj. eurolla meluntorjuntasuojausten loppuun rakentamiseksi.

Rikkidirektiivin valvonnan käynnistämiseksi Liikenteen turvallisuusvirastolle ehdotetaan 0,6 milj. euron määrärahaa lentovalvonnassa tarvittavien laitteistojen ja ohjelmiston hankintaa varten.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 10 milj. euroa. Tuki kohdennetaan alusten innovatiivisten ratkaisujen kustannuksiin, mitä kautta pyritään parantamaan telakkateollisuuden kilpailukykyä.

Viennin jälleenrahoitustoiminnan lainoihin ehdotetaan lisäystä 10 milj. euroa johtuen tarkentuneista valuuttakurssi- ja korkomuutoksiin liittyvistä suojaustoimenpiteistä.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin hallinnoimaa lainamomenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lainat myönnetään pääosin vakuuksia vaatimatta. Lisäksi maininta maksuvapautuksen piiriin tulevien lainojen enimmäismäärästä ehdotetaan poistettavaksi. Tekesin lainan myöntäminen ilman vakuuksia ja mahdollisuuksin myöntää maksuvapautuksia on keskeinen osa rahoituksen riskiä jakavaa luonnetta.

Rakennerahastojen arviomäärärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 60 milj. eurolla johtuen pääosin ohjelmakauden 2014—2020 arvioitua myöhäisemmästä käynnistymisestä.

LNG-terminaalien investointituen 42 milj. euron määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta, koska vuodelle 2014 arvioidut maksatukset siirtyvät tuleville vuosille. Lisäksi uusiutuvan energian tuotantotuesta ehdotetaan maksatusten tarkentumisesta johtuen vähennettäväksi 20 milj. euroa.

Asumistuensaajien lukumäärän arvioitua suurempi kasvu lisää tuen määrärahantarvetta 20 milj. eurolla.

Etuusmenoarvioiden tarkentumisen ja työttömyysarvioiden muuttumisen seurauksena työttömyysturvan määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi peruspäivärahan osalta 10 milj. eurolla, ansiopäivärahojen osalta 12 milj. eurolla ja työmarkkinatuen osalta 183,2 milj. eurolla. Lisäksi valtion osuuteen aikuiskoulutustuen kustannuksista ehdotetaan noin 7,8 milj. euron lisäystä.

Sairausvakuutuksen menoarviota ehdotetaan alennettavaksi 20 milj. eurolla. Vähennys aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta ja vuoden 2013 ylijäämästä.

Valtion osuutta eläkemenoista ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 23,4 milj. eurolla. Maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvat menot kasvavat 2,6 milj. euroa. Yrittäjien eläkelaista johtuvat menot vähenevät 7 milj. eurolla ja valtionosuus kansaneläkelaista aiheutuvista menoista 19 milj. eurolla.

Talvivaaran kaivosalueen ympäristön pilaantumisen torjumiseen ehdotetaan kohdennettavaksi 5 milj. euroa. Määrärahalla hankittaisiin vesienkäsittelytekniikkaa Kainuun ELY-keskuksen toimesta. Aiheutuvat kustannukset peritään jälkikäteen takaisin toiminnanharjoittajalta.

Valtionvelan korkomenojen arviota alennetaan 76 milj. eurolla noin 1,7 mrd. euroon.

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta157 597 000-157 597 000
22.Tasavallan presidentti37 710 000-986 00036 724 000
23.Valtioneuvoston kanslia111 841 000-111 841 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 347 422 00034 955 0001 382 377 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala897 239 00014 717 000911 956 000
26.Sisäministeriön hallinnonala1 271 024 00012 855 0001 283 879 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 739 854 000-29 506 0002 710 348 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala17 087 400 000-18 999 00017 068 401 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 677 792 000400 0006 678 192 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 688 489 000-10 935 0002 677 554 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 064 809 00016 711 0003 081 520 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 627 746 000-64 075 0003 563 671 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 880 025 000193 240 00013 073 265 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala276 300 0005 000 000281 300 000
36.Valtionvelan korot1 813 600 000-76 000 0001 737 600 000
Yhteensä54 678 848 00077 377 00054 756 225 000

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot39 242 148 000317 200 00039 559 348 000
12.Sekalaiset tulot4 889 914 000157 273 0005 047 187 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 585 000 00057 000 0002 642 000 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)529 100 00069 300 000598 400 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)47 246 162 000600 773 00047 846 935 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta7 432 686 000-523 396 0006 909 290 000
Yhteensä54 678 848 00077 377 00054 756 225 000