Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
            21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
            30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
            33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

30. AikuiskoulutusPDF-versio

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.30.32 ja tarkoitus käyttää korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio3 010 000
2013 tilinpäätös4 010 000
2012 tilinpäätös3 010 000

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 7 870 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydentämisellä mahdollistetaan määrärahan käyttäminen valtionavustuksiin kansanopiston ylläpitäjille yhdistymispäätöksistä aiheutuviin tilapäisiin lisäkustannuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio164 818 000
2013 tilinpäätös164 827 020
2012 tilinpäätös164 143 847

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 16 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.30.21 korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890
2012 tilinpäätös131 003 006

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 50 000 000 euroa valtionavustuksina näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta voidaan käyttää tutkinnon osien suorittamiseen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu aikuisten osaamisperustan vahvistamiseksi kohdennettavasta, vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleville 30—50-vuotiaille aikuisille suunnatusta koulutuksesta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 62/2014) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jolla mahdollistetaan määrärahan myöntäminen kohderyhmän koulutukseen valtionavustuksin.

Momentin nimike on muutettu.


2014 I lisätalousarvio10 000 000
2014 talousarvio52 000 000
2013 tilinpäätös22 418 597