Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
            01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
            41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 7 740 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osittain rahoitettavan vuosia 2014—2020 koskevan toimintaohjelman sekä EU-säädösten edellyttämien kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyysjärjestelmien menoihin.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 918 000 euroa on vuosien 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa peruuntuneen määrärahan sekä takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen uudelleen budjetointia, jotta toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden 2011 talousarviossa budjetoidusta 15 778 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 1 827 000 euroa. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen. Tästä EU:n osuutta on 577 000 euroa ja kansallista osuutta 1 250 000 euroa. Lisäksi budjetoidaan uudelleen vuosien 2007—2011 talousarvioissa budjetoiduista määrärahoista takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen johdosta 91 000 euroa. Tästä EU:n osuutta on 39 000 euroa ja kansallista osuutta 52 000 euroa.

Lisämäärärahan tarpeesta 3 160 000 euroa aiheutuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ohjelmakauden 2014—2020 toimintaohjelman toimenpiteiden käynnistämisestä. Toimintaohjelman kaikki menot budjetoidaan momentille 30.40.62. Toimintaohjelman edellyttämään tiedonkeruuseen ja kalastuksen valvontaan on talousarviossa osoitettu määrärahaa momentilla 30.01.01, mistä siirretään määrärahaa tälle momentille 1 010 000 euroa ja momentilla 30.40.01, mistä tehtävän 1 000 000 euron nettomäärärahan vähennyksen perusteella lisätarve tällä momentilla on 2 000 000 euroa. Momentille 30.40.62 budjetoidaan myös arvonlisäveron osuus 150 000 euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10. EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.03.

Euroopan unionissa ei ole vielä päätetty jäsenmaiden EMKR:n toimintaohjelman rahoitusosuuksista. Myöhemmässä lisätalousarvioesityksessä toimenpiteisiin budjetoituja määrärahoja tarkistetaan tarvittaessa ja momentille osoitetaan EMKR:n toimintaohjelman mukaiset vuoden 2014 kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn sekä yhdennetyn meripolitiikan määrärahat, joita ei ole vielä otettu huomioon momentin määrärahassa.

Lisämäärärahan tarpeesta 2 662 000 euroa aiheutuu kaupallisen kalastuksen valvonnan sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysjärjestelmien ja -menetelmien menoista. Tästä on 550 000 euroa siirtoa momentilta 30.01.01 ja 2 052 000 euroa on lisäystä, joka vastaa EU:n rahoitusosuutta. Edellä mainittuihin liittyvä arvonlisäveron osuus on 60 000 euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10. Neuvoston asetuksen (1224/2009) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (404/2011) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalatalousalan toimijoilla on käytössään tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistavat järjestelmät ja menetelmät. Jäljitettävyysvelvoite alkaa kalastajista ja kalankasvattajista ja kattaa koko kuljetus- jalostus-, tukku- ja vähittäiskauppaketjun. EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.04.

Lisämäärärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

 Kansallinen
osuus
EU:n osuusYhteensä
    
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (EKTR)1,3020,6161,918
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma (EMKR), yhteensä1,6051,5553,160
— tiedonkeruu1,0151,0152,030
— kalastuksen valvonta0,5900,5401,130
Valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmä, yhteensä0,6102,0522,662
Yhteensä3,5174,2237,740

2014 I lisätalousarvio7 740 000
2014 talousarvio1 650 000
2013 tilinpäätös13 439 000
2012 tilinpäätös11 546 000