Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
            01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
            41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

40. Kala-, riista- ja porotalousPDF-versio

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien elinkeinokalatalouden tiedonkeruu siirtyy rahoitettavaksi momentilta 30.40.62.

Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.40.01 on varattu tarkoitukseen nettomenoja 1 000 000 euroa, missä kokonaismenoja on 2 000 000 euroa ja EU:n rahoitusosuutena tuloja 1 000 000 euroa. Kokonaismenoista 2 000 000 euroa otetaan huomioon lisäyksenä momentilla 30.40.62 ja tuloista 1 000 000 euroa otetaan huomioon vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuloina momentilla 12.30.03.


2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio17 104 000
2013 tilinpäätös17 437 000
2012 tilinpäätös17 478 000

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden valtion omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydennys tarvitaan, jotta määrärahaa voidaan käyttää EU-hankkeiden omarahoitusosuutena. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osallistuu metsäpeuran suojelemiseksi Karelia ENPI CBC Programme -hankkeeseen. Tarkoituksena on myöntää metsäpeurakannan seurantaan ja tutkimukseen varattu 300 000 euroa kattamaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen omarahoitusosuutta tässä hankkeessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio3 400 000
2013 tilinpäätös5 400 000
2012 tilinpäätös3 453 586

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvausmenojen kasvusta. Vuonna 2013 suurpedot aiheuttivat noin 8,580 milj. euron vahingot (vuonna 2012 määrä oli 7,4 milj. euroa). Vuoden 2013 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2013 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa. Vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan näin yhteensä 7 000 000 euroa. Vahinkoja ei makseta enää täysimääräisesti.


2014 I lisätalousarvio3 200 000
2014 talousarvio4 300 000
2013 tilinpäätös7 520 000
2012 tilinpäätös5 501 000

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 740 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osittain rahoitettavan vuosia 2014—2020 koskevan toimintaohjelman sekä EU-säädösten edellyttämien kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyysjärjestelmien menoihin.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 918 000 euroa on vuosien 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa peruuntuneen määrärahan sekä takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen uudelleen budjetointia, jotta toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden 2011 talousarviossa budjetoidusta 15 778 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 1 827 000 euroa. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen. Tästä EU:n osuutta on 577 000 euroa ja kansallista osuutta 1 250 000 euroa. Lisäksi budjetoidaan uudelleen vuosien 2007—2011 talousarvioissa budjetoiduista määrärahoista takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen johdosta 91 000 euroa. Tästä EU:n osuutta on 39 000 euroa ja kansallista osuutta 52 000 euroa.

Lisämäärärahan tarpeesta 3 160 000 euroa aiheutuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ohjelmakauden 2014—2020 toimintaohjelman toimenpiteiden käynnistämisestä. Toimintaohjelman kaikki menot budjetoidaan momentille 30.40.62. Toimintaohjelman edellyttämään tiedonkeruuseen ja kalastuksen valvontaan on talousarviossa osoitettu määrärahaa momentilla 30.01.01, mistä siirretään määrärahaa tälle momentille 1 010 000 euroa ja momentilla 30.40.01, mistä tehtävän 1 000 000 euron nettomäärärahan vähennyksen perusteella lisätarve tällä momentilla on 2 000 000 euroa. Momentille 30.40.62 budjetoidaan myös arvonlisäveron osuus 150 000 euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10. EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.03.

Euroopan unionissa ei ole vielä päätetty jäsenmaiden EMKR:n toimintaohjelman rahoitusosuuksista. Myöhemmässä lisätalousarvioesityksessä toimenpiteisiin budjetoituja määrärahoja tarkistetaan tarvittaessa ja momentille osoitetaan EMKR:n toimintaohjelman mukaiset vuoden 2014 kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn sekä yhdennetyn meripolitiikan määrärahat, joita ei ole vielä otettu huomioon momentin määrärahassa.

Lisämäärärahan tarpeesta 2 662 000 euroa aiheutuu kaupallisen kalastuksen valvonnan sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysjärjestelmien ja -menetelmien menoista. Tästä on 550 000 euroa siirtoa momentilta 30.01.01 ja 2 052 000 euroa on lisäystä, joka vastaa EU:n rahoitusosuutta. Edellä mainittuihin liittyvä arvonlisäveron osuus on 60 000 euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10. Neuvoston asetuksen (1224/2009) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (404/2011) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalatalousalan toimijoilla on käytössään tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistavat järjestelmät ja menetelmät. Jäljitettävyysvelvoite alkaa kalastajista ja kalankasvattajista ja kattaa koko kuljetus- jalostus-, tukku- ja vähittäiskauppaketjun. EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.04.

Lisämäärärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

 Kansallinen
osuus
EU:n osuusYhteensä
    
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (EKTR)1,3020,6161,918
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma (EMKR), yhteensä1,6051,5553,160
— tiedonkeruu1,0151,0152,030
— kalastuksen valvonta0,5900,5401,130
Valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmä, yhteensä0,6102,0522,662
Yhteensä3,5174,2237,740

2014 I lisätalousarvio7 740 000
2014 talousarvio1 650 000
2013 tilinpäätös13 439 000
2012 tilinpäätös11 546 000