Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin. Lisäystä vastaava euromäärä vuosien 2011 ja 2012 toimintamenojen tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska Millog Oy ei pysty toimittamaan tilattuja varaosia.

Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG) -tilausvaltuuden menoajoitusta on tarpeen muuttaa aiemmin vuoden 2013 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä esitettyyn verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin kohdistuvilla menoajoitusmuutoksilla mahdollistetaan raskaiden ajoneuvojen sekä traktoreiden ja niiden peräkärryjen toimitus- ja maksuaikataulumuutokset.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa.

Valtuudet

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 280 826 000 euroa.

Selvitysosa: Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat valtuuksien käytöstä aiheutuvaan menotarpeeseen, koska monet hankinnat toteutetaan muussa valuutassa kuin eurossa. Kun valtuus on myönnettäessä sidottu tietyn päivän, esim. talousarvion voimaantulopäivän, valuuttakurssitasoon, sen käyttö voi vaatia budjetoitua enemmän tai vähemmän määrärahoja riippuen valuuttakurssikehityksestä. Jatkossa on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Puolustushallinto ylläpitää kurssivaihteluiden vaikutuksia menotarpeisiin koskevaa jatkuvaa seurantaa, joka raportoidaan yksilöidysti vuosittain käytettäväksi lisätalousarvioesityksen valmistelussa. Tähän järjestelmään perustuen ehdotetaan valuuttakurssimuutoksiin liittyvänä lisäyksenä 5 058 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 13 409 000 euroa PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän pienentämiseen liittyen ja lisäyksenä 601 000 euroa vuoden 2013 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 37 850 000 eurolla aiheutuu siitä, että ATACMS-tykistöohjushankintaa ei toteuteta liian kalliina. Hankinnan keskeyttämiseen liittyen PVKEH 2012 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2013 määrärahaa 19 000 000 euroa. Maavoimien pitkän kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrärahat budjetoidaan myöhemmin.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 390 030 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnettystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 19 404 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus9 3029 2149 8009 80019 10057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus1 560580   2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus2 190    2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus14 49615 12824 107  53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus8 827    8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus1 200    1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus121 95248 71022 04215 000 207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus15 0504 280   19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus2 860    2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus79 30043 00037 98010 000 170 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus122 753129 421132 25029 900 414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus10 5409 9808 160  28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä390 030260 313234 33964 70019 100968 482
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus47 600102 70098 30071 300133 000452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä47 600102 70098 30071 300133 000452 900
       
Valtuudet yhteensä437 630363 013332 639136 000152 1001 421 382

2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000
2012 tilinpäätös641 996 025