Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       10. Poliisitoimi
            01. Poliisitoimen toimintamenot
            21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
       20. Rajavartiolaitos
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

10. PoliisitoimiPDF-versio

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 387 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 500 000 euroa telekuuntelujärjestelmän uudistamisen loppuunsaattamiseksi sekä vähennyksenä 96 000 euroa siirtona momentille 29.70.55 ja 17 000 euroa siirtona momentille 29.70.57 osana opintotukilain uudistusta.


2014 I lisätalousarvio2 387 000
2014 talousarvio729 035 000
2013 tilinpäätös724 613 000
2012 tilinpäätös726 367 000

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta voidaan maksaa myös käyttöomaisuuteen kuuluviin hankintoihin liittyviä menoja.

Selvitysosa: Momentti on kulutusmenomomentti, jolta ei vakiosisällön mukaan voi maksaa kuin arvoltaan vähäisten tai taloudelliselta pitoajaltaan lyhytikäisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenot. Näin ollen momentin nykyinen käyttömahdollisuus ei vastaa tarkoitukseltaan 8.11.2012 laadittua sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön välistä yhteistyöpöytäkirjaa tuottavuutta lisäävästä hankkeesta.

KEJO-hankkeen täysimääräiseksi toteuttamiseksi täytyy momentin perusteluihin lisätä mahdollisuus käyttää määrärahaa myös investointeihin, kuten yhteistyöpöytäkirjassa on tarkoitettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000