Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
              50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

63. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

1. Peruspääoman muutokset

Peruspääomaa voidaan korottaa 0,7 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksenä Museoviraston hallinnasta siirrettävää kiinteistövarallisuutta.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset ­yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2014 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

­Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2014 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2014 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä vuoden 2013 alussa oli 2 538,1 milj. euroa. Vuoden 2013 aikana sen arvioidaan supistuvan 1,6 milj. eurolla ja olevan vuoden 2013 lopussa 2 536,5 milj. euroa. Vuonna 2014 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 0,7 milj. eurolla. Liiketoiminnan omaisuutta ehdotetaan siirrettäväksi julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten vaikutuksena ja muina muutoksina 0,024 milj. euron arvosta. Lisäksi peruspääoman arvoa ehdotetaan korotettavaksi 0,626 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten vaikutuksena. Museovirastolta siirretään omaisuutta Metsähallitukselle siten, että peruspääomaa korotetaan 0,11 milj. eurolla ja muuta omaa pääomaa 2,39 milj. eurolla.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2014.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2014 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2014 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 114 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 114 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,6 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2015 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 345,4 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 376,0 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 15 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Talousmetsien määrää Metsähallituksessa ei ole tarkoitus enää lisätä. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2014 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 34,5 milj. euroa ja liikevoitto 1,2 milj. euroa.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

 2012
toteutuma
Liikelaitos
Konserni2013
ennakoitu
Liikelaitos
Konserni2014
esitys
Liikelaitos
Konserni
       
Liikevaihto, milj. €345,6377,9341,9372,1345,4376,0
— muutos, %32-1-211
Käyttökate, %363434323634
Liikevoitto/tappio, milj. €122,5124,5115,8117,4121,5122,7
Tilikauden tulos, milj. €114,2115,1110,0110,0114,0114,0
— liikevaihdosta, %333032303330
— peruspääomasta, %4,54,54,34,34,54,5
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1101) 120,01) 120,02) 
Sijoitetun pääoman tuotto, %3)4,64,64,44,44,64,6
Investoinnit liikevaihdosta, %444444
Omavaraisuusaste, %989899989998
Taseen loppusumma, milj. €2 7192 7322 6932 7052 6912 705
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)1 1141 2671 0941 2471 0741 227

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Vuoden 2013 toiminnan perusteella vuoden 2014 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
    
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille   
13.05.01 Voiton tuloutus110,000120,000120,000
Yhteensä110,000120,000120,000
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät5,8096,3736,373
MMM:n hallinnonala yhteensä5,8096,3736,373
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät31,88927,98428,755
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1)4,2002,0002,000
YM:n hallinnonala yhteensä36,08929,98430,755
    
Yhteensä (MMM ja YM)41,89836,35737,128

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
    
Rahoitus1)   
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50)6 8976 3736 373
Ympäristöministeriö (35.10.52)32 32232 06628 755
Ympäristöministeriö (35.10.63)3 6822 9852 000
Ympäristöministeriö (35.10.22)100100150
Ympäristöministeriö (35.10.88)1 900--
Muiden ministeriöiden rahoitus2 4441 7671 500
Muu rahoitus valtion talousarviosta621730730
Euroopan unionin rahoitus4 6935 7925 500
Tulorahoituksella maksetut menot8 7209 0668 500
Muu rahoitus2 4552 5612 500
Yhteensä63 83461 44056 008
    
Menot   
Palkkausmenot25 90224 17724 607
Muut kulutusmenot29 10032 92928 551
Maa-aluehankinnat3 6212 8341 850
Muut investoinnit5 2111 5001 000
Yhteensä63 83461 44056 008

1) Rahoituseriin 2012 ja 2013 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (Tuloslaskelma)

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
    
Tuotot (1 000 euroa)   
Maksullinen toiminta9 0419 0668 500
Muut tuotot5 1925 5005 500
Tuotot yhteensä14 23314 56614 000
    
Kulut (1 000 euroa)   
Henkilöstökulut25 90224 17724 607
Muut kulut32 04335 02930 851
Kulut yhteensä57 94559 20655 458
Valtion talousarviosta saatu rahoitus41 78142 24739 158
    
Yli-/alijäämä-1 931-2 392-2 300
    
Henkilöstömäärä (htv)562520524
— josta virkamiehiä (htv)636868

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

1. Peruspääoman muutokset

Peruspääomaa voidaan korottaa 0,7 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksenä Museoviraston hallinnasta siirrettävää kiinteistövarallisuutta.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset ­yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2014 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

­Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2014 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2014 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

1. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan alentaa 10,8 milj. eurolla.

Selvitysosa: Vuoden 2014 talousarvion mukaan peruspääomaa voidaan korottaa 0,7 milj. eurolla. Kun Metsähallituksen peruspääoma alennetaan 11,5 milj. eurolla 5.6.2014 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) jatkamisesta vuosille 2014—2025 sekä Teijon kansallispuiston perustamisesta perusteella, peruspääoma alenee 10,8 milj. eurolla. METSO-ohjelman periaatepäätöksessä päätettiin Metsähallituksen maiden 13 000 hehtaarin lisäsuojelusta. Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Teijon kansallispuistosta (HE 81/2014).

Tasesiirron kohteena ovat yhteensä 13 334,6 hehtaarin suuruiset alueet. Siirron jälkeen Metsähallituksen peruspääoman määräksi vuoden 2014 lopussa arvioidaan 2 525,7 milj. euroa.

Esityksellä ei ole vaikutusta Metsähallituksen suunniteltuun tuloutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

1. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että peruspääomaa voidaan alentaa 10,8 milj. eurolla.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
  • — kehitetään erävalvontaa ja viranomaisten yhteisiä tietojärjestelmiä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 300 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 500 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
esitys
    
Luonnon virkistyskäyttö­   
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)4,2>= 4>= 4
Valtion retkeilyalueiden käynnit354 000355 000355 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl)896 500950 0001 000 000
    
Eräasiat   
Metsästysluvat (kpl)50 20642 00045 000
Kalastusluvat (kpl)78 86475 00075 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä3 4413 5003 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)3,83,73,7

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnon virkistyskäyttö4 173 000
Eräasiat1 690 000
Muut tehtävät510 000
Yhteensä6 373 000

2014 talousarvio6 373 000
2013 talousarvio6 373 000
2012 tilinpäätös5 809 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 I lisätalousarvio14 000
2014 talousarvio6 373 000
2013 tilinpäätös6 373 000
2012 tilinpäätös5 809 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.