Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
              50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
              52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin
              (53.) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen
              54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

90. LiikuntatoimiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta valtionhallinnossa.

Toimialaa ohjaavat liikuntalaki ja -asetus, hallitusohjelma, valtion talousarvio, opetus- ja kulttuuriministeriön strategiat ja linjaukset sekä toimialan kansainväliset yleissopimukset. EU:n liikuntapolitiikan vaikutus kansalliseen liikuntatoimeen on lisääntymässä. Liikunnan toimialan strateginen johtaminen ja ohjausjärjestelmät perustuvat tiedolla johtamisen periaatteelle sekä liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten jatkuvalle arvioinnille.

Liikunnan edistämiseksi ja liikunnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi liikuntapolitiikan eri tavoitealueilla toteutetaan toimenpiteitä, joille on yhteistä alan tietoperustan vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden, eettisyyden ja rehellisyyden toteutuminen.

Liikuntatoimen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ovat:

Toiminnalliset tavoitteetKeskeisimmät toimenpiteet
  
Liikunta ja urheilu lisäävät osallistumista— Tuetaan liikunnan kansalaisjärjestötoimintaa
— Tuetaan paikallista seuratoimintaa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa
— Tuetaan eettistä ja yhteiskuntavastuullista huippu-urheilutoimintaa ja urheilijoiden valmentautumismahdollisuuksia
— Vahvistetaan urheilu-uran ja opiskelun tai koulunkäynnin yhdistämisen toimenpiteitä
— Myönnetään tunnustuspalkintoja suomalaisille olympiavoittajille
— Vahvistetaan järjestöjen edellytyksiä hakea ja järjestää kansainvälisiä urheilun suurtapahtumia
— Vahvistetaan urheilun eettisyyttä ja rehellisyyttä tukemalla Antidopingtoimikuntaa sekä urheiluoikeuden professuuria
— Tuetaan liikuntajärjestöjen kansainvälisiä yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kansainvälisen naisliikuntaverkoston puheenjohtajuutta
Liikunnallinen elämäntapa yleistyy— Vahvistetaan paikallisen liikuntatoimen edellytyksiä osoittamalla liikuntatoiminnan valtionosuutta kunnille
— Liikuntapaikkarakentamisen avustamisessa painotetaan ensisijaisesti laadukkaiden ja laajoille käyttäjäryhmille suunnattujen liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista
— Lisätään Liikkuva koulu -ohjelman kattavuutta
— Tuetaan liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä
— Avustetaan liikunnan yhdenvertaisuutta lisääviä hankkeita
Liikunta-alan tietopohja ja osaaminen vahvistuu— Tuetaan liikunnan koulutuskeskusten osaamisen ja laadun kehittämistä
— Parannetaan eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia liikunta-alan vapaatavoitteiseen koulutukseen
— Tuetaan liikunta-alan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa liikuntapoliittisen päätöksenteon tarpeiden näkökulmasta
— Lisätään liikuntatieteellisen tutkimuksen laatua tekemällä yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa
— Lisätään tiedon saavutettavuutta sekä kehitetään valtion liikuntaneuvoston liikuntapolitiikan vaikutusten arviointijärjestelmää
— Tuetaan tiedon tuotantoa liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun kehittämiseksi
— Tuetaan Suomessa järjestettäviä tieteellisiä kansainvälisiä kongresseja

Eräitä liikuntatoimen tunnuslukuja

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
    
Lasten liikunnan seuratoiminnan paikallistukihankkeet/Seuratukihankkeet (2013 lukien)   
Myönnetyt355380490
Hakemukset8531 0931 300
Lapsia ja nuoria80 00080 000100 000
— tytöt (%)454545
— pojat (%)555555
Urheiluakatemioiden avustaminen   
Avustetut urheiluakatemiat, kpl101020
Akatemioihin kiinnittyneiden urheilijoiden määrä, I ja II -tason. 1 000n. 1 1002 000
Dopingtestit (ADT ry)   
Kansallisen testausohjelman testit, yht3 1263 0063 000
— kilpailun ulkopuoliset1 7221 5701 500
— kilpailutestit1 4041 4361 500
— joista veritestejä123122100
Urheilijaprofiilit, verinäytteet 104250
Laajoja väestöryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen avustaminen (OKM)   
Valtionavustuksilla tuetut liikuntatilat (peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet)   
— uimahallit (m2)23 26824 24324 000
— liikuntahallit (m2)38 13119 02523 000
— jäähallit (m2)13 01621 57920 000
Yhteensä74 41564 84767 000
— lähiliikuntapaikat (kpl)626760
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma   
Hankkeet196211190
Kunnat95103100
Liikkujat   
— naiset (%)666564
— miehet (%)343536
KKI-toimintaan osallistuneet 35—74 v.120 000120 000140 000
Liikkuva koulu -ohjelma   
Koulut45111230
Oppilaat10 00030 00060 000
Vapaan sivistystyön toteutuneet suoritteet liikunnan koulutuskeskuksissa   
Valtakunnalliset396 602408 613375 000
Muutos ed. vuoteen, opiskelijavrk.27 79612 011-33 613
Muutos ed. vuoteen, %7,53,0-8,2
Valtionosuudella rahoitetut vuorokaudet/%279 900/70,6279 900/68,5279 900/74,6
    
Alueelliset85 38185 51780 000
Muutos ed. vuoteen, opiskelijapv85 381136-5 517
Muutos ed. vuoteen, %15,00,2-6,5
Valtionosuudella rahoitetut päivät/%52 000/60,953 000/62,053 000/66,3

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Hallituksen esityksessä vuoden 2014 talousarvioksi liikunnalle esitetään 147,6 milj. euroa, joka koostuu lähes kokonaan (99,9 %) veikkausvoittovaroista. Tämä merkitsee prosentin kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Merkittävimmät muutokset ovat liikuntapaikkarakentamisen tuen pieneneminen ja kansalaistoiminnan osalta tukipolitiikan painotus matalan kynnyksen seuratoimintaan valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sijaan. Momentin määräraharyhmittelyä on muutettu, ja se vastaa nyt liikuntapolitiikalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Liikkumattomuuden epäedullisesta vaikutuksesta terveyteen on laajasti tutkimustietoa, mutta valtaosa suomalaisista liikkuu riittämättömästi. Suositusten mukaiseen liikunnan määrään yltää vain noin puolet lapsista, kymmenes aikuisväestöstä ja muutama prosentti ikäihmisistä. Liikkumattomuuden hinta on yhteiskunnalle korkea, ja liikkumattomuuden aiheuttamien kustannusten ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Terveydenhuollolle liikkumattomuuden kustannukset ovat esimerkiksi vain diabeteksen osalta huomattavan korkeat. WHO:n laskelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu liikkumattomuudesta. Kun diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannukset ja tuottavuuskustannukset olivat vuonna 2007 noin 2,7 mrd. euroa, on liikkumattomuuden lasku yli 700 milj. euroa. Liikunnalla voidaan myös ylläpitää ja edistää vanhusten toimintakykyä ja vähentää kaatumisen ja kaatumisvammojen vaaraa, mikä tuo yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen integroidaan osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa. Muun muassa varhaiskasvatuksen, koulun, työelämän, vanhustenhuollon ja yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun päätöksillä voidaan vaikuttaa merkittävästi väestön fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Liikunta on myös nostettava keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä kansansairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Tällä hetkellä liikunta on täysin alihyödynnetty keino vaikuttaa kuntien massiivisiin sosiaali- ja terveyskuluihin.

Valiokunta korostaa lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien edistämistä sekä liikuntapaikkamaksujen kohtuullisuutta. Liikunta ja urheilu ovat erinomaisia keinoja jo syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten tukemiseen, mutta lasten vanhemmilla ei ole aina taloudellisia mahdollisuuksia tukea lasten liikuntaharrastusta. Siksi koulujen perinteinen kerhotoiminta, lasten harrastustoiminta ja seuratoiminta ovat syrjäytymistä ehkäisevää työtä, jota yhteiskunnan kannattaa tukea. On myös tärkeää lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään ja muuttaa koulun toimintakulttuuria niin, että se edistää aiempaa paremmin oppilaiden ja opettajien terveyttä ja hyvinvointia.

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa koskevat linjaukset (STM:n julkaisu 10:2013), joiden avulla pyritään vähentämään istumista ja lisäämän fyysistä aktiivisuutta laaja-alaisesti. Suuntaviivoissa on valittu terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi neljä linjausta, joista yksi on liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Valiokunta pitää tärkeänä, että linjaukset muuttuvat toimenpiteiksi ja viedään konkreettisesti käytäntöön. Linjaukset on otettava huomioon myös liikuntabudjetin painotuksissa.

Valiokunta viittaa valtion liikuntaneuvoston laatimaan arviointiin, joka koskee liikuntamäärärahojen vaikuttavuutta. Viime hallituskaudella (2007—2011) liikuntatoimeen kohdistetut veikkausvoittovarat kasvoivat merkittävästi, lähes 41,7 prosenttia, mikä perustui veikkausvoittovarojen kasvuun sekä kirjastojen valtionosuuksien siirtoon veikkausvoittovaroista yleisin budjettivaroin rahoitettaviksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että arvioinnin tuloksia hyödynnetään liikuntarahoituksen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Liikuntaneuvoston arviointi osoittaa, että liikuntakulttuuri on hankkeistunut. Viime hallituskaudella ohjelmien ja hankkeiden rahoitusta lisättiin yli 60 prosenttia, mutta näyttö hankkeista saavutetuista tuloksista ja tulosten juurtumisesta perustoimintaan on puutteellista heikon seurannan vuoksi. Valiokunta katsoo, että hankeavustamista ilman erityistarvetta tulisi välttää erityisesti niillä osa-alueilla, joista liikuntalain mukaisesti kuntien ja järjestöjen tulisi lähtökohtaisesti huolehtia perustoimintojensa yhteydessä. Hankeavustamisessa tulisi pyrkiä vaikuttavimpiin, poikkihallinnollisiin ratkaisuihin.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että terveydenhuollon ammattihenkilökunnan koulutukseen sisältyy riittävästi terveysliikunnan ja terveyttä edistävän liikuntakyvyn koulutusta. Keskeisessä roolissa on perusterveydenhuollon henkilökunta, jolla on laaja kontaktipinta mm. terveyskeskuksissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 147 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (1054/1998), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kokeilu-, kehittämis-, selvitys- ja ohjelmatoiminnan menoihin

3) enintään 1 700 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen

4) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen toiminnan, dopinginvastaisen toiminnan, testaustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuksen tehostamisen menoihin, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden sekä näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja muiden hankkeiden rahoittamiseen

5) enintään 310 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuseosäätiölle

6) valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen menoihin

7) suomalaisten olympiavoittajien tunnustuspalkintoihin sekä Pro Urheilu -tunnustusten maksamiseen

8) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoihin

9) enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on 279 900 ja alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien enimmäismäärä on 53 000. Mainittujen määrien estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Kohdassa 3 tarkoitetut apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 9 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamisesta siten, että valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksien indeksikorotus jätetään tekemättä vuonna 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen60 060 000
Liikunnan kansalaistoimintaan41 710 000
Huippu-urheiluun12 830 000
Urheilun arvokisoihin1 700 000
Antidopingtoimikunnalle3 000 000
Kansainvälisyyteen820 000
  
Koko väestön liikunnan edistäminen56 700 000
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan19 200 000
Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen26 400 000
Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen11 100 000
  
Liikunnan osaaminen ja tietopohja30 688 000
Liikunnan koulutuskeskuksille19 680 000
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin4 040 000
Tutkimus- ja kehitysyhteisöille sekä koulutustoimintaan3 890 000
Liikunnan aluehallinnon toimintaan350 000
Valtion liikuntaneuvoston toimintaan480 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi2 248 000
Yhteensä147 448 000

Määrärahan mitoituksessa käytetty valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten arvonlisäveroton keskimääräinen yksikköhinta on 87,88 euroa opiskelijavuorokautta kohden. Liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty 30 000 euroa momentilta 29.90.52.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuloutuksen kasvu 1 %1 460
Yhteensä1 460

2014 talousarvio147 448 000
2013 talousarvio145 988 000
2012 tilinpäätös144 959 979

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 147 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (1054/1998), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kokeilu-, kehittämis-, selvitys- ja ohjelmatoiminnan menoihin

3) enintään 1 700 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen

4) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen toiminnan, dopinginvastaisen toiminnan, testaustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuksen tehostamisen menoihin, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden sekä näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja muiden hankkeiden rahoittamiseen

5) enintään 310 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuseosäätiölle

6) valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen menoihin

7) suomalaisten olympiavoittajien tunnustuspalkintoihin sekä Pro Urheilu -tunnustusten maksamiseen

8) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoihin

9) enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on 279 900 ja alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien enimmäismäärä on 53 000. Mainittujen määrien estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Kohdassa 3 tarkoitetut apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 9 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille sekä enintään 80 000 euroa Suomen Akatemialle liikuntatieteellisten tutkimusten arvioinnin hallintokustannuksiin ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamisesta siten, että valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksien indeksikorotus jätetään tekemättä vuonna 2014.

Momentin 29.90.50 määrärahasta osoitetaan valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksiin enintään yhteensä 18 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos1
Yhteensä1

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio110 000
2013 talousarvio109 000
2012 tilinpäätös2 752 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille sekä enintään 80 000 euroa Suomen Akatemialle liikuntatieteellisten tutkimusten arvioinnin hallintokustannuksiin ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

(53.) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Valtio on osoittanut määrärahan perusparannushankkeen suunnittelukustannuksiin. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannan mukaisesti hankkeelle myönnetään rahoitusta valtion talousarviossa kokonaiskustannusten täsmennyttyä. Perusparannushankkeen kokonaiskustannukset täsmentyvät luonnos 2 -tasoisen hankesuunnitelman valmistuttua.


2013 talousarvio6 300 000
2012 tilinpäätös5 900 000

54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (kiinteä määräraha)

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Valtio osallistuu Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtion osuus on yhteensä 92,7 milj. euroa, josta 12,7 milj. euroa on osoitettu vuosina 2011—2013. Vuosina 2014 ja 2015 on tarkoitus osoittaa hankkeen rahoituksen loppuosuus, yhteensä 80 milj. euroa. Lisäksi avustuksen saaja saa rahoituksen etupainotteisuudesta johtuvan korkohyödyn suunnittelu- ja rakennusajalta. Hankkeen arvioidut työllisyysvaikutukset ovat suunnittelu- ja rakennusvaiheen osalta noin 2 400 henkilötyövuotta ja tuoteteollisuuden osalta noin 1 000 henkilötyövuotta. Perusparannuksen on määrä valmistua vuonna 2018.


2014 I lisätalousarvio40 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin.