Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
              (02.) Valtion taidemuseon toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. (29.80.06 ja 07) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet museoille
              33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
              34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
              55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
              59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle
              70. Kaluston hankinta
              72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 237 069 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

4) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 4 887 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

7) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen

8) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 858 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

9) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

10) maailmanperintösopimuksen ja Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

11) enintään 37 877 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 391 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin, enintään 11 500 000 euroa Kansallisgallerian säätiölle sekä yhteensä enintään 1 160 000 euroa avustusten maksamiseen Cultura-säätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen

12) kulttuuri-instituuttien ja ystävyysseurojen tukemiseen sekä saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan

13) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

14) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdan 2 määräraha sekä kohdasta 4 myönnettävät apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 14 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamisesta siten, että teattereiden ja orkestereiden sekä museoiden valtionosuusindeksin korottaminen jätetään tekemättä vuonna 2014, ja että vuonna 2012 voimaan tulleella lailla (1511/2011) teattereille ja orkestereille sekä museoille kohdistetut säästöt muutetaan vuoden 2015 jälkeen pysyviksi.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Elokuvan tuotantoon, jakeluun ja esitystekniikan kehittämiseen 22 915 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen2 262 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen1 354 000
Kirjallisuuden edistämiseen2 577 000
Kuvataiteen edistämiseen2 116 000
Näyttämötaiteen edistämiseen3 880 000
Rakennustaiteen edistämiseen404 000
Säveltaiteen edistämiseen4 605 000
Muotoilun edistämiseen875 000
Tanssitaiteen edistämiseen1 440 000
Valokuvataiteen edistämiseen759 000
Sirkustaiteen edistämiseen558 000
Mediataiteen edistämiseen209 000
Sarjakuvataiteen edistämiseen194 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon1 044 000
Muu taiteenalojen edistäminen2 140 000
Apurahat ja palkinnot1 528 000
Kansallisgallerialle11 500 000
Cultura-säätiölle ja kirjastotehtävän hoitamiseen1 160 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle11 391 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle37 877 000
Suomen elokuvasäätiölle2 007 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille40 231 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin4 887 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille19 380 000
Museot ja kulttuuriperintö9 086 000
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön1 789 000
Alueelliseen taiteen edistämiseen15 092 000
Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin7 169 000
Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen369 000
Kulttuuripolitiikan kehittämiseen5 942 000
Kulttuurivientiin ja kansainväliseen yhteistyöhön8 127 000
Kulttuuriin digitaalisessa ympäristössä2 030 000
Kulttuurin kansainvälisiin suurtapahtumiin1 000 000
Kulttuuri-instituuttien valtionavustuksiin4 545 000
Ystävyysseurojen valtionavustuksiin1 934 000
Eräiden kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon407 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 2 286 000
Yhteensä237 069 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallintorakenteen muutoksen johdosta tehty lisätuloutus10 000
Tuloutuksen kasvu 1 %2 248
Yhteensä12 248

2014 talousarvio237 069 000
2013 talousarvio224 821 000
2012 tilinpäätös222 397 234

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

11) enintään 37 877 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 391 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin, enintään 12 573 000 euroa Kansallisgallerian säätiölle sekä yhteensä enintään 1 160 000 euroa avustusten maksamiseen Cultura-säätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 11) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 11).

Päätösosaan tehdyn muutoksen johdosta selvitysosan Määrärahan arvioitu käyttö -taulukko muuttuu seuraavaksi:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Elokuvan tuotantoon, jakeluun ja esitystekniikan kehittämiseen 22 915 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen2 262 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen1 354 000
Kirjallisuuden edistämiseen2 577 000
Kuvataiteen edistämiseen2 116 000
Näyttämötaiteen edistämiseen3 880 000
Rakennustaiteen edistämiseen404 000
Säveltaiteen edistämiseen4 605 000
Muotoilun edistämiseen875 000
Tanssitaiteen edistämiseen1 440 000
Valokuvataiteen edistämiseen759 000
Sirkustaiteen edistämiseen558 000
Mediataiteen edistämiseen209 000
Sarjakuvataiteen edistämiseen194 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon1 044 000
Muu taiteenalojen edistäminen2 140 000
Apurahat ja palkinnot1 528 000
Kansallisgallerialle12 573 000
Cultura-säätiölle ja kirjastotehtävän hoitamiseen1 160 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle11 391 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle37 877 000
Suomen elokuvasäätiölle2 007 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille40 231 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin4 887 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille19 380 000
Museot ja kulttuuriperintö9 086 000
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön1 789 000
Alueelliseen taiteen edistämiseen15 092 000
Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin7 169 000
Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen369 000
Kulttuuripolitiikan kehittämiseen5 842 000
Kulttuurivientiin ja kansainväliseen yhteistyöhön7 927 000
Kulttuuriin digitaalisessa ympäristössä1 930 000
Kulttuurin kansainvälisiin suurtapahtumiin500 000
Kulttuuri-instituuttien valtionavustuksiin4 545 000
Ystävyysseurojen valtionavustuksiin1 934 000
Eräiden kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon407 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 2 113 000
Yhteensä237 069 000

2014 talousarvio237 069 000
2013 talousarvio224 821 000
2012 tilinpäätös222 397 234

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Lukukeskus. Lukukeskus on lukemista edistävä järjestö, joka järjestää kirjailijavierailuja, julkaisee kirjallisuuslehteä ja toimii alan kehittäjä- ja asiantuntijaelimenä. Mm. kirjastoihin tehdyt kirjailijavierailut innostavat lukuharrastukseen ja lisäävät välittömästi asianomaisen kirjaston lainausmääriä.

Lukutaito on kaiken oppimisen perusta ja lähtökohta sivistykselle, hyvälle elämälle sekä työelämässä ja tietoyhteiskunnassa pärjäämiselle. Nuorten lukutaito on kuitenkin viime vuosina heikentynyt ja lukeminen muutoinkin vähentynyt. Valiokunta lisää Lukukeskukselle 20 000 euroa.

Ammattitaiteilijaryhmät. Ns. vapaa kenttä muodostuu monimuotoisista ammattitaiteilijoista, joiden toiminta ei ole valtionosuusjärjestelmän piirissä. Valiokunta pitää hyvänä, että perinteisten institutionaalisten rakenteiden rinnalle on kehittynyt pienten toimijoiden ja ryhmien vapaa kenttä, ja pitää tärkeänä niiden vahvistamista. Valiokunta lisää 200 000 euroa ammattitaiteilijaryhmien tukemiseen.

Ystävyysseurat. Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa ystävyysseuratoiminnan turvaamiseksi. Lisäys jaetaan seuroille aiemman jakosuhteen mukaisesti.

Seurantalojen korjausavustukset. Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa seurantalojen korjausavustuksiin.

Valiokunta vähentää momentilta teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin tarkoitetutuista määrärahoista 420 000 euroa; vastaava lisäys on tehty momentille 29.80.31.

Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 237 069 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

4) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 4 887 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

7) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen

8) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 858 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

9) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

10) maailmanperintösopimuksen ja Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

11) enintään 37 877 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 391 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin, enintään 12 573 000 euroa Kansallisgallerian säätiölle sekä yhteensä enintään 1 160 000 euroa avustusten maksamiseen Cultura-säätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen

12) kulttuuri-instituuttien ja ystävyysseurojen tukemiseen sekä saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan

13) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

14) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdan 2 määräraha sekä kohdasta 4 myönnettävät apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 14 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.