Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

VaikuttavuustavoitteetToimenpiteet vuodelle 2014
  
Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
— Peruspalvelujen saatavuuden arviointi teemana vanhenevan väestön palvelut.
— Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatio-ohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi.
— Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.— Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn.
— Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen.
— Valvontaohjelmien toimeenpano.
— Markkinoiden toimivuuden valvonta.
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja
turvallisuus paranee.
— Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa.
— Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta.
— Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen.
— Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen.
— Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano.
— Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen.
— Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa.
Maistraatti on luotettava toimija
reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana
julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta.


— Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän
tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman
korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %.
— Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja
sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti
valtakunnallisena palveluna.
Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa.
— Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia
yhdenmukaistetaan maistraateissa.
— Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen
rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta
maistraateissa.
Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa.


— Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta
kohdentumisesta ja laadun parantamisesta.
—  Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät
todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa.
— Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta
toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa
ja että resurssit on kohdennettu oikein.
Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti.


— Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta,
vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä
tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria.
— Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan
Julkisen hallinnon asiakaspalvelun
kehittämishankkeen linjausten mukaisesti.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut9,688
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot1)33
Alkoholiluvat0,811
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat1)22
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat13,21010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn3,744
Maanpuolustuskurssien laatu1)44
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt1)1010
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain)1)100100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 1)100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste1)100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat72100100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat325050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2091 2601 293
josta aluehallintoviraston toimintamenot744772809
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01421462457
Sairauspoissaolot, pv/htv9,09,59,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,43,33,4

1) Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön 2013.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot63 59562 53167 689
Bruttotulot9 8938 05010 000
Nettomenot53 70254 48157 689
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 101  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 656  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot9 5628 50010 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset19 50314 20019 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 941-5 700-9 500
Kustannusvastaavuus, %496051
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot4010020
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset389020
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2100
Kustannusvastaavuus, %105111100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta280
Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv)3 511
Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen-109
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-178
Palkkausten tarkistukset202
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-144
Tasomuutos-354
Yhteensä3 208

2014 talousarvio57 689 000
2013 I lisätalousarvio1 589 000
2013 talousarvio54 481 000
2012 tilinpäätös54 257 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 878 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 189 000 euroa talousarvioesityksen 57 689 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio57 878 000
2013 IV lisätalousarvio-144 000
2013 I lisätalousarvio1 589 000
2013 talousarvio54 481 000
2012 tilinpäätös54 257 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.01.02, mistä 692 000 euroa aiheutuu Valtori-muutoksen johdosta ja 24 000 euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirron tarkentumisen johdosta.


2014 I lisätalousarvio716 000
2014 talousarvio57 878 000
2013 tilinpäätös55 926 000
2012 tilinpäätös54 257 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin4,5 kk4 kk4 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus   
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin3,1 kk6 kk6 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,2 kk2 kk2 kk
Julkisen notaarin palvelut   
— palvelujen saanti, aika enintään 2 pv2 pv2 pv
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään33,1 %50 %50 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 1087 1507 200
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
8 3258 3508 375
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 5121 5401 570
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 35812 40012 450
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 2832 3002 320
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, yhteensä762744710
Sairauspoissaolot, pv/htv11,4109
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,23,33,3

Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot47 55547 83647 684
Bruttotulot14 49115 00015 600
Nettomenot33 06432 83632 084
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 497  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 069  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot10 64011 50011 650
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset17 25816 00016 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 618-4 500-4 750
Kustannusvastaavuus, %627271
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot363510380
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset191480342
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1723038
Kustannusvastaavuus, %190106111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-107
Palkkausten tarkistukset122
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-87
Tasomuutos-680
Yhteensä-752

2014 talousarvio32 084 000
2013 talousarvio32 836 000
2012 tilinpäätös33 636 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 181 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 97 000 euroa talousarvioesityksen 32 084 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio32 181 000
2013 IV lisätalousarvio-87 000
2013 talousarvio32 836 000
2012 tilinpäätös33 636 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 181 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 236 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 436 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 Valtori-muutoksen johdosta ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.


2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000
2012 tilinpäätös33 636 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 236 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentille 28.30.03.


2014 III lisätalousarvio-500 000
2014 I lisätalousarvio236 000
2014 talousarvio32 181 000
2013 tilinpäätös32 749 000
2012 tilinpäätös33 636 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 224 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.


2014 talousarvio224 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio224 000
2012 tilinpäätös224 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 224 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen ja julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa: Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun toimintamallia pilotoidaan viidessä kunnassa ennen sen laajempaa käyttöönottoa. Pilotointipisteet avautuvat asiakkaille syyskuussa 2014. Pilotointi aiheuttaa pisteiden ylläpidosta vastaaville kunnille korvattavia perustamis- ja ylläpitokustannuksia, kuten vuokra-, ICT- ja koulutuskustannuksia.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio224 000
2013 tilinpäätös774 000
2012 tilinpäätös224 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen ja julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.