Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Tarkastuskattavuus (liikevaihto yli 10 milj. euroa), %211515
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, %494445
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (arvonlisävero), %818585
Verokortti verkossa asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, %375050
Veroilmoitus verkossa asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, %414242
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuusindeksi, parivuosi1)103,8105,7102,4
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1)96,7100,298,9
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv333737
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, %343030
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet yhteensä5 1305 2255 184
Htv:t tehtävittäin   
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset)3692128
— YLE-veron tehtävät (siirto LVM:stä Verohallinnolle)2)-213
— Pankkiveron tehtävät (määräaikainen, vuodet 2013—2015)-(4)4
Sairauspoissaolot, pv/htv11,499
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,443,463,46

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Yleisradioveron verotustehtäviin sovitut henkilötyövuosien siirrot LVM:n hallinnonalalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot401 695430 744433 877
Bruttotulot6 8844 5003 970
Nettomenot394 811426 244429 907
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta33 569  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle49 378  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2014

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ESB-integraatioratkaisu 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21)2 000
Kapasiteettihanke 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21)2 626
Muut pakollisen perustoiminnan turvaamisen teknologiamuutokset (puhelinjärjestelmäntoimittajan vaihto)800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-5
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.70.20)-25 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentilta 28.70.20)26 800
Yleisradiovero, 13 htv650
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.70.20)-500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentilta 28.70.20)500
Harmaan talouden torjunta (HO)2 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 382
Palkkausten tarkistukset1 139
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-810
Tasomuutos-4 955
Yhteensä3 663

2014 talousarvio429 907 000
2013 talousarvio426 244 000
2012 tilinpäätös410 620 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 431 903 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 429 907 000 euroon nähden on 1 996 000 euroa, mistä 1 000 000 euroa aiheutuu EU:n rajat ylittävän kaupan sähköisestä asiointipalvelusta ja 996 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio431 903 000
2013 IV lisätalousarvio5 134 000
2013 talousarvio426 244 000
2012 tilinpäätös410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 431 903 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 27 900 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 23 866 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 valtuuden käyttämättä jääneestä osuudesta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa: Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen (VALMIS-hanke) arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan. Vuoden 2013 talousarvioon myönnettiin VALMIS-hankkeen toteuttamista varten 109 milj. euron valtuus.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä peruutettavan määrärahan 23 866 000 euron uudelleenbudjetointi, mikä aiheutuu VALMIS-hankkeen toteutumisen myöhentymisestä. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 781 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin menoihin ja 53 000 euroa uusien verotustehtävien IT-ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä 800 000 euroa Turun toimitilajärjestelyihin liittyneen KAKOLA-hankkeen purkautumisen johdosta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201320142015Määrärahatarve myöhemminYhteensä
vuodesta 2013
lähtien
      
Vuonna 2013 tehdyt sitoumukset1 53411 72924 23132 46169 955
Vuoden 2014 sitoumukset-1 86111 70025 48439 045
Menot yhteensä1 53413 59035 93157 945109 000

2014 I lisätalousarvio27 900 000
2014 talousarvio431 903 000
2013 tilinpäätös431 378 000
2012 tilinpäätös410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 27 900 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 23 866 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 valtuuden käyttämättä jääneestä osuudesta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu lapsivähennyksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten ja muun valmistelun menoista.


2014 II lisätalousarvio2 500 000
2014 I lisätalousarvio27 900 000
2014 talousarvio431 903 000
2013 tilinpäätös431 378 000
2012 tilinpäätös410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu osinkoverotuksen vuoden 2015 muutosten edellyttämien tietojärjestelmämuutosten menoista.


2014 III lisätalousarvio820 000
2014 II lisätalousarvio2 500 000
2014 I lisätalousarvio27 900 000
2014 talousarvio431 903 000
2013 tilinpäätös431 378 000
2012 tilinpäätös410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.