Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
              70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.

Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen-järjestelmään. Suomi antaa vahvan panoksen EU:n yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan toimeenpanossa ja kehittämisessä. Euroopan rajaturvallisuuden haasteet ovat suurimmat Välimeren alueella.

Suomen rajaturvallisuus on hyvä. Näköpiirissä on merkittäviä haasteita. Kasvava rajaliikenne kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla lisää Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Lisävoimavaroja tarvitaan itärajan rajanylityspaikkojen uudistamiseen, vahventamiseen ja varustamiseen. Samalla Suomi varautuu EU:n ja Venäjän viisumivapauteen.

Rajavartiolaitokselle kehyspäätöksessä myönnetyllä lisärahoituksella voidaan toimeenpanna kaakkoisrajan, Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan rajatarkastusten kehittäminen hallituskaudella. Lisärahoituksella ei ole mahdollista kattaa kokonaan arvioidusta liikenteen kasvusta syntyviä tarpeita. Hallituskauden jälkeinen rajatarkastusten kehittäminen sekä EU:n ja Venäjän viisumivapauden vaikutuksiin varautuminen tulevat seuraavan hallituksen ja eduskunnan käsiteltäviksi.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään.

Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle

2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa: Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Rajojen valvonta

Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.

Rajojen valvonta2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Partiointi (h)249 663250 300228 300
— josta itärajalla182 081179 550172 500
Tekninen valvonta870 689902 000907 500
Tarkastukset28 14125 00025 200
Rajavyöhykeluvat7 7556 6506 950
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät)495575550
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)114,9115,1110,1
Henkilötyövuodet1 3021 3031 207
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)127120130
Taloudellisuus (ind)122118127
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,94,54,5
Rajatapahtumien estäminen (%)849898
Rajatapahtumien paljastaminen (%)779393
Tilannekuvan laatu3,63,93,9
Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.

Rajatarkastukset2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Rajatarkastukset (milj. hlöä)16,518,020,3
Tullitarkastukset (hlöä)2 7925 5105 560
Käännyttämispäätös1 5761 7251 680
Myönnetyt viisumit1 2671 8341 837
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin244
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset280211213
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset504650670
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano619620570
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)96,296,2102,2
Henkilötyövuodet1 0901 0891 121
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)143157171
Taloudellisuus (ind)136155167
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,34,34,5
Rajatarkastusten kattavuus (%)100100100
Rajatarkastusten laatu (%)94,193,197,2
Rajatarkastusten sujuvuus (min)91010
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5)4,14,14,1
Oikeusturva (%)99,9100,0100,0
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Rikosilmoitus (R-ilmoitus)925990955
Valtionrajarikos (kpl)155188219
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)7487104
Muu rikos (kpl)7 0317 3507 275
Rikesakko727810780
Rangaistusvaatimusilmoitus4 2904 5004 170
Pakkokeino 3 6844 0003 370
Huomautus 737860830
Päätös alusöljypäästöasiassa577
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa12790100
Turvaamistoimenpide2 9613 1903 180
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus)1 5591 2351 150
Valvontailmoitus375375355
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)16,716,717,8
Henkilötyövuodet189189195
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)118126117
Taloudellisuus (ind)113124114
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,24,44,4
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 828787
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%)466665
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) 5,05,05,0
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%)798484
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%)706767
Oikeusturva (%)99,999,999,9
Meri- ja muu pelastustoiminta

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi, huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Meri- ja muu pelastustoiminta2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Etsinnät (kpl)225215212
merialue (kpl)686562
maa-alue (kpl)157150150
Pelastustehtävät (kpl)1 1321 2501 250
merialue (kpl)1 0271 1001 100
maa-alue (kpl)105150150
Sairaankuljetus (kpl)409432432
merialue (kpl)485252
maa-alue (kpl)361380380
Avustustehtävä (kpl)469473463
merialue (kpl)431430420
maa-alue (kpl)384343
Muu pelastussuorite (kpl)485477474
merialue (kpl)289300300
maa-alue (kpl)196177174
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia)398 802401 000401 000
Pelastettu henkilö (kpl)2 6663 7053 705
Estetty onnettomuus (kpl)111616
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)7,56,67,3
Henkilötyövuodet857580
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)96113106
Taloudellisuus (ind)92112103
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,54,24,2
Johtamisen laatu (1—5)-4,04,0
Yksiköiden valmius (1—5)-4,54,5
Meritilannekuva (1—5)3,53,83,8
Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Sotilaallinen maanpuolustus2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Koulutusvuorokaudet74 90884 56085 000
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)10,510,110,2
Henkilötyövuodet119115112
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)114133137
Taloudellisuus (ind)109132134
Toiminnan laatu ja palvelukyky3,93,94,0
Suunnitelmavalmius (1—5)3,63,73,9
Sijoitettavuus (%)788686
Koulutettavuus (%)939393
Sijoitustilanne (1—5)4,64,64,6
Koulutus (1—5)3,73,´83,9
Materiaalivalmius (1—5)3,73,53,5
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv)131311
Lähtövaihtuvuus (%)0,40,60,6
Kenttäkelpoisuus (1—5)0,04,44,4
Fyysinen kunto (1—5)0,04,34,3
Sairastavuus (sa pv/htv)8,78,68,2
Tapaturmat (sa pv/htv)0,90,90,9
Työilmapiiri (1—5)3,53,63,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta)404040
Koulutustasoindeksi4,24,14,1
Sukupuolijakauma (% naisia)121212

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot236 143233 386236 321
Bruttotulot8 9016 0007 500
Nettomenot227 242227 386228 821
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta29 726  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle28 078  

Momentilta 26.01.22 arvioidaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2013 vuosiohjelmasta vuonna 2014 yhteensä noin 2,8 milj. euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 2702 5803 375
— muut tuotot202025
Tuotot yhteensä3 2902 6003 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset3 3262 5803 420
— osuus yhteiskustannuksista2 2441 7202 280
Kustannukset yhteensä5 5704 3005 700
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 280-1 700-2 300
Kustannusvastaavuus, %596060

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen1 296
Imatran rajanylityspaikan uudistamisen kertaluonteiset laiteinvestoinnit-316
Merelliset valvontajärjestelmät-1 000
Rajanylityspaikkojen kehittäminen4 900
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-9
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01)139
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys-2 835
Vaalimaan toimitila150
Palkkausten tarkistukset725
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-516
Toimintamenosäästö (HO)210
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-509
Tasomuutos-800
Yhteensä1 435

2014 talousarvio228 821 000
2013 III lisätalousarvio2 000 000
2013 talousarvio227 386 000
2012 tilinpäätös225 594 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 539 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 718 000 euroa talousarvioesityksen 228 821 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio229 539 000
2013 IV lisätalousarvio-516 000
2013 III lisätalousarvio2 000 000
2013 talousarvio227 386 000
2012 tilinpäätös225 594 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Kasvava EU:n ulkorajaliikenne on Suomelle merkittävä haaste ja mahdollisuus. Sisäasiainministeriön arvion mukaan henkilöiden rajanylitykset kasvavat itärajalla 10—15 prosenttia vuodessa. Kehyskauden lopussa arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa rajanylitystä. Tämän lisäksi on syytä varautua mahdolliseen EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus on vahvistanut edellytyksiä hyödyntää Venäjän kasvavia markkinoita ja venäläisten kuluttajien kasvavaa ostovoimaa. Sujuvan liikenteen varmistamiseksi toimet liikenneväylien ja rajanylityspaikkojen uudistamiseksi sekä sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on käynnistetty. Rajavartiolaitokselle kehyspäätöksessä myönnetyllä lisärahoituksella voidaan toimeenpanna ainakin kaakkoisrajan, Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusten kehittäminen.

Rajavartiolaitokselle on kuitenkin samanaikaisesti asetettu talouden sopeuttamistarpeita noin 28 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella tämä merkitsee noin 300 henkilötyövuoden vähennystä ja sitä, että toiminta keskittyy edelleen entistä enemmän kaakkoiselle ulkorajalle ja Suomenlahdelle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että säästötoimenpiteitä toteutettaessa huolehditaan vilkkaiden rajanylityspaikkojen resursoinnista, mutta on samalla huolissaan muun rajaosuuden valvonnasta. Rajavartiolaitos on jo toteuttanut laajan organisaatiouudistuksen vuosina 2009—2012, jossa hallintoa ja rajamiesten määrää ns. vihreällä rajaosuudella vähennettiin merkittävästi. Uudistuksessa hyödynnettiin esimerkillisesti valvontatekniikkaa ja hyvää liikkuvuutta. Valiokunta korostaa, että rajavalvonta on jatkossakin turvattava kaikilla rajoilla, riittävässä määrin myös Pohjois-Suomessa. Vähennykset tulee tehdä suunnitelmallisesti ja riskit halliten. Myös turvallisuusviranomaisten monialaosaamista ja yhteistyötä tulee hyödyntää entistä laajemmin erityisesti maan pohjoisosissa ja käyttää edelleen lisääntyvässä määrin apuna myös tekniikkaa.

Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa Venäjän rajanylityspaikkojen toiminnan tehostamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 939 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle

2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa uusittua ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa: Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Rajavartiolaitoksen tilaaman ulkovartiolaivan luovutuksen telakalta Rajavartiolaitokselle piti tapahtua marraskuussa 2013. Luovutus tulee kuitenkin myöhästymään Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tämän hetken tiedon mukaan helmikuulle 2014. Ulkovartiolaivan tilausvaltuus uusitaan vuodelle 2014, jotta valtuuden sopimusmuutoksiin varattu sitomaton osuus, noin 150 000 euroa, voidaan tarvittaessa käyttää.


2014 talousarvio
2013 IV lisätalousarvio
2013 III lisätalousarvio20 500 000
2013 talousarvio76 000 000
2012 tilinpäätös44 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa uusittua ulkovartiolaivan hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa.

Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 750 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enintään 3 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Rajavartiolaitokselle myönnettiin vuoden 2010 neljännessä lisätalousarviossa 3 000 000 euron määräraha Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen. Siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa 2 421 000 euroa peruutettiin ja uudelleenbudjetoitiin vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa. Rajavartiolaitoksesta riippumattomista syistä tilausta ei ole kuitenkaan kyetty toimittamaan sovitussa ajassa ja hanke on viivästymässä osittain vuodelle 2015, jolloin määräraha ei olisi enää käytettävissä. Käyttämättä jäävä osa 750 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä 3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa sekä vuoden 2011 talousarviossa sekä korotettiin vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009—2014 ja sen kokonaiskustannusarvio on 97 000 000 euroa. Laivan myöhästyneen toimituksen vuoksi rakentajatelakka maksaa sopimuksen mukaisesti 3 000 000 euroa viivästyssakkoa. Rajavartiolaitos on pidättänyt tämän summan sovitusta tilaushinnasta. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Laivatilauksen solmimisen yhteydessä toimituksesta jouduttiin karsimaan kustannussyistä muun muassa alukseen valvontakykyyn, vedenalaiseen toimintakykyyn ja omasuojaan liittyviä ominaisuuksia, jotka oli tarkoitus hankkia myöhemmin. Valtuus on tarkoitus käyttää ulkovartiolaiva Turvan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin, joita ilmenee aluksen käyttöönoton jälkeen. Tämän johdosta on tarkoitus myöhemmin ehdottaa budjetoitavaksi 3 milj. euron määräraha.


2014 I lisätalousarvio750 000
2014 talousarvio
2013 tilinpäätös96 500 000
2012 tilinpäätös44 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 750 000 euroa.

Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 750 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 000 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin enintään 3 000 000 eurolla.