Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.

Vankiluvun arvioidaan vuonna 2014 hieman laskevan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksien kokonaismäärän arvioidaan laskevan erityisesti liikennejuopumusten vähenemisen seurauksena. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan laskevan nuorten seuraamusselvityksiä koskevan lainsäädännön muutoksen seurauksena.

Toiminnan laajuus

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Vankeja keskimäärin3 2363 2203 205
Vapaudesta vankilaan tulleet6 0666 0506 050
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin3 6453 6603 600
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset4 5904 6004 600
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 10 1999 5009 000

Rangaistusten täytäntöönpanossa henkilöstömäärää ja toimintoja sopeutetaan määrärahatasoon. Vankien sijoittelutoimintaa kehitetään ottamalla käyttöön vankiloiden valvontatasoluokitus. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilasuunnitelma, joka sisältää tulevien vuosien investointitarpeet, valmistuu. Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloiden ns. paljusellihankkeita jatketaan.

Seuraamusten vaikuttavuutta lisätään kehittämällä edelleen täytäntöönpanon sisältöjä sekä erityisesti tehostamalla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään. Vapautumista suoraan suljetusta laitoksesta vähennetään ja verkostoyhteistyötä lisätään. Valvotun koevapauden valvontaa tehostetaan ja käyttöä laajennetaan. Laki valvotusta koevapaudesta tulee voimaan 1.1.2014. Laki mahdollistaa valvottuun koevapauteen sijoitetun valvonnan teknisillä apuvälineillä, myös ns. pantavalvonnan. Vuonna 2014 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia.

Vuoden 2014 aikana valmistellaan vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirto Rikosseuraamuslaitokselta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valvontavallan siirto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) 1.1.2015 lukien. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanketta jatketaan.

Tietoja henkilöstöstä

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Henkilöstömäärä, htv2 8322 7992 762
Keski-ikä45,045,145,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv13,613,112,8
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv1)18,518,017,7

1) Jaksotyötä tekevien sairauspoissaoloja seurataan kalenteripäivinä.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Talousarvioesitykseen sisältyy lisäresursseja mm. työ- ja asiakasprosesseja tehostavan tietojärjestelmän (ATJ) kehittämiseen sekä toimitilahankkeisiin, joilla jatketaan ns. paljusellien poistamista Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloissa.

Rikosseuraamuslaitoksen talouden tilanne on kuitenkin varsin tiukka, ja vuodesta 2015 lukien rahoitustaso alenee edelleen tuntuvasti. Määrärahatason aleneminen edellyttää jatkossa mm. lähes 200 henkilötyövuoden vähentämistä vuoden 2011 tasosta. Kun tuottavuusohjelman puitteissa henkilöstöä on jo vähennetty merkittävästi (309 htv vuosina 2005—2011), on lisävähennysten pohjaksi löydettävä sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vähentävät myös henkilöstön ja tehtävien tarvetta.

Rikosseuraamuslaitos on jatkanut talouden sopeuttamistoimia, joita ovat mm. toimitilojen käytön tehostaminen, toimintojen kehittäminen rikosseuraamusalueilla, muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen sekä vankiloiden valvontatasoluokittelu.

Rikosseuraamuslaitos on myös laatinut vastikään (12.11.2013) aina vuoteen 2025 ulottuvan toimitilavision, jossa on etsitty keinoja toimitilakustannusten hillitsemiseksi. Saadun selvityksen mukaan oikeusministeri ei ota kantaa yli kehyskauden ulottuviin toimitilavisiolinjauksiin, vaan kyse on Rikosseuraamuslaitoksen strategisesta linjauspaperista. Valiokunta pitää tärkeänä, että laitoskantaa koskevissa ratkaisuissa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon laitosten alueelliset vaikutukset, laitospaikkojen alueellinen tasapuolisuus ja riittävyys sekä kustannusvaikutukset.

Työn alla on myös useita seuraamusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita, joista osalla on budjettivaikutuksia sekä eri ministeriöiden välillä että oikeusministeriön hallinnonalan sisällä. Näitä ovat mm. yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskeva kokonaisuudistus, tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja hallinnointia sekä vanginkuljetuksen tehtäväjakoa koskeva selvitystyö.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitusohjelman linjausten mukaisesti selvitetään myös vankien terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen siirtämistä STM:n hallinnonalalle, jolloin vankien terveydenhuollon valvonta siirtyisi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Tavoitteena on edistää hoidon pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta vangin vapauduttua. Myös WHO:n ja Euroopan neuvoston kannanotot tukevat vankiterveydenhuollon siirtoa STM:n vastuulle.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,299,299,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %363737
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %636262
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista838180
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1)838383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2)1,361,331,35
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv13,213,113,1
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv284270260
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki60 84361 65962 920
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava4 9345 0235 117

1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).

2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano194 619
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)6 810
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 550
Terveydenhuoltoyksikkö15 500
Ostopalvelut palvelukeskuksilta9 083
Yhteensä228 562

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot239 927240 618 243 127
Bruttotulot14 99214 16514 565
Nettomenot224 935226 453 228 562
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 012  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 635  

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 3169 85010 200
— muut tuotot1 0461 0001 050
Tuotot yhteensä11 36210 85011 250
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset10 98610 58010 600
— osuus yhteiskustannuksista9 8759 3509 500
Kustannukset yhteensä20 86119 93020 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 499-9 080-8 850
Kustannusvastaavuus, %545456

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20)1 670
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin-160
Palvelukeskusmaksut-84
Toimitilahankkeet1 400
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa)-28
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-242
Palkkausten tarkistukset611
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-434
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-624
Yhteensä2 109

2014 talousarvio228 562 000
2013 talousarvio226 453 000
2012 tilinpäätös224 558 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 206 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 644 000 euroa talousarvioesityksen 228 562 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio229 206 000
2013 IV lisätalousarvio-490 000
2013 talousarvio226 453 000
2012 tilinpäätös224 558 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 206 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa: Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2014 talousarvio5 400 000
2013 talousarvio5 400 000
2012 tilinpäätös6 025 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.