Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 15 860 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 17 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristönsuojelun menot 5 800 000
Ympäristötehtävien ohjaus ja kehittäminen 2 700 000
Itämeren suojelu 4 840 000
Vihreän talouden kehittäminen ja kokeiluhankkeet 2 520 000
Yhteensä 15 860 000

Määrärahasta 2 800 000 euroa on tarkoitus käyttää ympäristön- ja vesien kunnostushankkeiden valmisteluun ja yhteiseen kehittämistoimintaan, velvoitteiden hoitoon sekä vesiseurantaverkoston ylläpitoon ja hoitoon ja 3 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laboratorio- ja muiden ympäristötehtävien ostopalvelujen hankintaan.

Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahaa kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin. Itämeren suojelun määrärahaa käytetään myös vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin, joilla on tavoitteena saada vuoteen 2015 mennessä yleiskuva Suomen merialueella esiintyvien tärkeiden luontotyyppien ja lajien levinneisyydestä niin, että merialueen käyttö ja suojelu voidaan suunnitella ekosysteemilähestymistavan edellyttämällä tavalla. Merenhoidon suunnittelulla toteutetaan osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita.

Määrärahaa käytetään myös vihreää taloutta edistäviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennystavoitteiden vaikutusselvityksiin, ilmastopaneelin toimintaan sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ja jätteiden kierrätyksen kokeiluhankkeisiin.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös ympäristötehtävien ohjauksen ja hoidon vahvistamiseen sekä ympäristöhallinnon yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itämeri-rahoituksen lisäys 700
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 000
Ympäristöhallinnon ohjauksen vahvistaminen ja muu kehittäminen 2 000
Ympäristötehtävien ohjaus- ja kehittämistoiminnon vahvistaminen (siirto momentille 35.01.01) -300
Yhteensä 1 400

2014 talousarvio 15 860 000
2013 talousarvio 14 460 000
2012 tilinpäätös 14 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 15 660 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 200 000 euroa talousarvioesityksen 15 860 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 35.01.01 ministeriön ympäristötehtävien ohjaus- ja kehittämistoiminnon vahvistamiseen.


2014 talousarvio 15 660 000
2013 talousarvio 14 460 000
2012 tilinpäätös 14 160 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Itämeren suojelu

Valiokunta pitää Itämeren suojeluun esitettävää 4 840 000 euron määrärahaa erittäin tarpeellisena Itämeren tilan parantamiseksi. Rehevöittävien ravinteiden päästöjen ja haitallisista aineista johtuvien riskien vähentämistä sekä vesiluonnon monimuotoisuuden suojelua on edelleen jatkettava kansainvälisten sopimusten ja EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2014 esitetyllä määrärahalla toteutetaan Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden ravinnekierrätystä, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointia (VELMU) ja EU:n meristrategiadirektiivin toimeenpanoon liittyvän merenhoidon suunnittelua. Lisäksi toimeenpannaan uudistettua EU:n Itämeren alueen strategiaa ja sen toimintaohjelmaa, jossa Suomi yhdessä Puolan kanssa vastaa ravinteiden vähentämiseen tähtäävän painopistealueen koordinoinnista. Määrärahalla toteutetaan myös Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren toimintaohjelmaa, jonka aiempaa tiukemmat ravinteiden päästövähennystavoitteet hyväksyttiin lokakuussa 2013.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan HELCOMin asettamien uusien tiukennettujen vähennystavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Toteutumisen edellytyksenä katsotaan olevan myös valtioneuvoston hyväksymien vesienhoitosuunnitelmien täysimääräinen toimeenpano. Edistämällä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä parannetaan samalla rannikkovesien ja Itämeren tilaa. Tämä tarkoittaa pohjavesien suojelua, vesistöjen kunnostusta, haja-asutuksen jätevesisäädösten toimeenpanoa, siirtoviemärihankkeiden toteuttamista sekä pilaantuneiden alueiden kunnostamista. Valiokunta pitää myös perusteltuna ja kustannustehokkaana keinona Pietarin ja Leningradin alueen kanssa tehtävää yhteistyötä vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Valiokunta korostaa Itämeren suojelua koskevien velvoitteiden riittävää resursointia. Henkilövoimavarojen lisäksi tarvitaan lisää tutkimusalusten laiva-aikaa, mikä mahdollistaa lainsäädännön edellyttämän havainnoinnin ja tutkimustoiminnan, VELMU-työn tarvitseman tiedon tuottamisen sekä automaattisten seurantamenetelmien kehitystyön.

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa Itämeren suojeluun.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 17 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ympäristön kunnostuksen ja hoidon kulutusmenoluonteisiin menoihin, jotka liittyvät toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun sekä valtion hankkeista johtuviin tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) vesiseurantaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen

3) ympäristötehtävien laboratoriopalveluiden ja muiden ostopalvelujen hankintaan

4) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen

5) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointeihin

6) ravinnekierrätyksen edistämiseen Itämeren kuormituksen vähentämiseksi sekä Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelun tehostamiseen

7) merenhoidon suunnittelun yhteensovittamiseen

8) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin, ilmastopolitiikan kehittämiseen sekä vihreää taloutta edistäviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin

9) enintään 53 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohtien 1—4 tehtäviin, enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 4 tehtäviin sekä enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohtien 5—8 tehtäviin.

Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.