Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Valtuus

Vuonna 2014 saadaan tehdä 10-vuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään 4 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.

Selvitysosa:Menot, jotka aiheutuvat laittomien kansainvälisten jätesiirtojen palauttamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin jätteen viejältä ja tuloutetaan momentille 12.35.99.

Korvaukset öljysuojarahastosta ja vahinkojen aiheuttajilta tuloutetaan momentille 12.35.10. Korotetun öljysuojamaksun perimistä on jatkettu vuosille 2013—2015.

Suomen ympäristökeskus sopii öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta yhteistyössä Liikenneviraston kanssa liittyen momentille 31.30.66 vuoden 2013 talousarviossa osoitettuun enintään 53 030 000 euron valtuuteen liikennepalvelujen ostamiseksi. Yhteysalusliikennepalvelujen ostamisella turvataan kokonaispalvelut, joissa palveluntuottajat vastaavat Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reiteillä liikennöivien alusten hankinnasta ja ylläpidosta. Alukset soveltuvat myös öljyntorjuntatehtäviin. Yhteysalusliikennepalvelut, öljyntorjuntapalvelut mukaan lukien on kilpailutettu. Alusten suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2012—2013. Palvelusopimukset koskevat vuosia 2014—2023. Öljyntorjuntapalvelujen ostamisen kustannuksiin haetaan vastaavaa korvausta öljysuojarahastosta. Vastaavansuuruinen valtuus myönnettiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa, mutta se jäi käyttämättä.


2014 talousarvio 5 200 000
2013 talousarvio 5 200 000
2012 tilinpäätös 5 197 360

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on 160 milj. tonnia vuodessa ja niiden arvioidaan edelleen voimakkaasti kasvavan. Venäjällä käynnissä olevat satamahankkeet mahdollistavat jopa 230 milj. tonnin vuosikuljetukset.

Valiokunta toteaa, että öljyonnettomuuden riski Suomenlahdella on suuri. Öljyntorjuntavalmiuden kehittämisessä varaudutaan öljypäästöön, jossa tankkerin kaksi lastisäiliötä repeytyy yhteentörmäyksessä. Tavoitteena on, että päästöt kyetään torjumaan yhdessä naapurimaiden kanssa.

Valiokunta pitää hyvänä, että öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta on jo pitkään kehitetty määrätietoisesti. Valmiuden kohottamista on helpottanut öljynsuojamaksun tason määräaikainen korotus, joka jatkuu myös vuodet 2014 ja 2015. Tavoitetason saavuttamisen arvioidaan kuitenkin maksavan vielä noin 100—140 milj. euroa. Valiokunta korostaa, että tulevina vuosina on myös huomioitava, että rahoitusta tarvitaan kasvavan torjuntakaluston käyttökustannusten ja korjauskustannusten kattamiseen.

Valiokunta pitää tarpeellisena vuodelle 2014 esitettävää merivoimien öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjausta. Myös uudesta suunnitteilla olevasta jäänmurtajasta on tarkoitus rakentaa öljyntorjunta-alus. Suomen suurten öljyntorjunta-alusten määrä kohoaisi siten vuoden 2009 kahdesta aluksesta viiteen alukseen vuonna 2015.

Kehittämisen painopiste on siirtymässä isoista laivoista avomerikaluston ja ulkosaariston öljyntorjuntavalmiuden parantamiseen. Talousarvioesitykseen sisältyy kahta yhteisalusta koskeva 10 vuoden sopimusvaltuus varustaa ne öljynkeräyslaitteilla. Toinen alus tulee Kotkaan ja toinen Saaristomerelle. Myös pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntavalmiutta on ryhdytty nostamaan. Alueellisissa hankinnoissa on pyritty yhteistoimintaan eri toimijoiden kanssa.

Lisäksi öljyvahinkojen torjuntakykyä jääolosuhteissa on parannettu kehittämällä uutta tekniikkaa ja hankkimalla uusia suurharjalaitteistoja. Vuonna 2014 hankitaan laitteistot Rajavartiolaitoksen kahteen vartiolaivaan ja myös Arctia Shipping Oy:n rakenteilla oleva satamajäänmurtaja varustetaan jääolosuhteisiin sopivilla öljyntorjuntalaitteilla.

Valiokunta pitää myönteisenä myös naapurimaiden Venäjän ja Viron uusia öljyntorjuntalaittein varustettuja monitoimialuksia. Yhteistyö naapurimaiden kanssa on öljyntorjuntavalmiuden ja öljyonnettomuuksia ennaltaehkäisevien toimenpiteiden sekä muutenkin Itämeren suojelun kannalta erittäin oleellista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Valtuus

Vuonna 2014 saadaan tehdä 10-vuotisia kokonaispalvelusopimuksia öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta enintään 4 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Lisämääräraha budjetoidaan sitoumusperusteisena.

Selvitysosa:Kainuun ELY-keskus toimeenpanee ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa annetun ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen täytäntöönpanomääräyksen hankkimalla Talvivaaran kaivosalueelle käänteisosmoosilaitoksia tai vastaavaa vesienkäsittelytekniikkaa ympäristön välittömän pilaantumisen torjumiseksi. Aiheutuvat kustannukset voidaan periä jälkikäteen takaisin toiminnanharjoittajalta uhkasakkolain perusteella.


2014 III lisätalousarvio 5 000 000
2014 talousarvio 5 200 000
2013 tilinpäätös 4 969 809
2012 tilinpäätös 5 197 360

 

III lisätalousarvioesitys täydentävä HE 233/2014 vp (13.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 5 000 000 euron lisäykseen nähden aiheutuu siitä, että Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Välittömästi uhkaavan ympäristövahingon torjumiseksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on joutunut käyttämään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain (383/2009) 9 §:n mukaisia toimivaltuuksia muun muassa kaivoksella olevan metallitehtaan bioliuotusprosessin ja vesienhallinnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Viitaten momentin 32.01.22 perusteluihin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus joutuu ensivaiheessa hoitamaan välttämättömiä toimenpiteitä ympäristövahinkojen estämiseksi siihen saakka, kun konkurssihallinto alkaa toimia.


2014 III lisätalousarvio 15 000 000
2014 talousarvio 5 200 000
2013 tilinpäätös 4 969 809
2012 tilinpäätös 5 197 360

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Lisämääräraha budjetoidaan sitoumusperusteisena.