Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
              (66.) Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valvontaa lakisääteisesti harjoittavien laitosten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Säteilyturvakeskus ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2012—2014

 2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
    
Menot, euroa9 900 0009 700 0009 700 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl10 0339 8009 800

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 372 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

 2012
toteutuma
1 000 €
htv2013
varsinainen talousarvio
1 000 €
htv2014
esitys
1 000 €
htv
       
Budjettirahoitus13 96011813 87212416 372121
Maksullinen toiminta24 15422225 83321332 843249
Yhteisrahoitteinen toiminta1 018231 0002580020
Yhteensä39 13236340 70536250 015390

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

 2012
tilinpäätös
1 000 €
htv2013
tavoite
1 000 €
htv2014
tavoite
1 000 €
htv1)
       
Ydinenergia18 55312118 80012128 122146
Säteilytoiminta4 473334 150314 12632
Valmiustoiminta1 779121 700121 89312
Tutkimus ja kehitys6 589457 500516 26235
Palvelut4 483254 500245 24327
Viestintä1 03971 10071 2147
Ympäristö2 183102 530103 15514
Yhteiset palvelut2)-42-41-45
Yhteensä39 09929540 28029750 015318

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2014 niiden osuudeksi arvioidaan 72 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot38 96740 70550 015
Bruttotulot25 51026 83333 643
Nettomenot13 45713 87216 372
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 570  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 073  

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot17 00819 07325 129
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset16 94719 07325 129
    
Kustannusvastaavuus, %100100100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot2 6632 4402 814
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 6252 4402 814
    
Kustannusvastaavuus, %101100100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus149200100
— EU:lta saatava rahoitus717700600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus152100100
Tuotot yhteensä1 0181 000800
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset2 3202 0001 600
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-1 302-1 000-800
Omarahoitusosuus, %565050
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21)30
Palkkausten tarkistukset42
Siirto momentilta 33.02.661 500
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen1 200
Tuottavuussäästö-162
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-50
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-30
Tasomuutos-30
Yhteensä2 500

2014 talousarvio16 372 000
2013 talousarvio13 872 000
2012 tilinpäätös13 960 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 277 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 16 372 000 euroon nähden on 95 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 125 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 30 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio16 277 000
2013 IV lisätalousarvio-30 000
2013 talousarvio13 872 000
2012 tilinpäätös13 960 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 277 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21 ja aiheutuu valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönotosta.


2014 III lisätalousarvio75 000
2014 talousarvio16 277 000
2013 tilinpäätös13 842 000
2012 tilinpäätös13 960 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 736 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

 • — tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella
 • — huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan
 • — yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa
 • — ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa
 • — toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

 2012 tilinpäätös2013 tavoite2014 tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi96,07muutos>0muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi98,96muutos>0muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot17 27814 46014 236
Bruttotulot2 0152 3402 500
Nettomenot15 26312 12011 736
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 628  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 108  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot3 6063 3003 850
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 1039701 150
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä2 5862 2002 750
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä1 3701 1001 100
Kokonaiskustannukset yhteensä3 9563 3003 850
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-35000
Kustannusvastaavuus, %91100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2012
toteutuma
2013
ennuste
2014
ennuste
2013/2014
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 76017 00018 80010,6
Valvonta-asiat1 2471 2001 3008,3
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat1 0209001 00011,1
Palvelukyky2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa    
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv5 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk80—85 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk80 % käsiteltiin 4 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa4 työpäivän kuluessatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssakäsittelyaikojen mediaani 3,5 kk ja keskiarvo 5,5 kktavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssakäsittelyajan mediaani 6 kk ja 80 % asioista käsiteltiin vajaassa 16 kk:ssatavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssamediaani 4 kk ja keskiarvo 4 kktavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssamediaani 5 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 9 kktavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat   
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv132 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv96 pvtavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv14 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21)50
Biopankkilain toimeenpanoon liittyvä siirto momentilta 33.03.04 (1 htv) 70
Palkkausten tarkistaminen35
Potilasjärjestelmien sertifiointi (siirto momentilta 33.01.25)70
Tarvearvion muutos-72
Varmennepalvelun toteutus-500
Yhteishankinnat-12
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-25
Yhteensä-384

2014 talousarvio11 736 000
2013 talousarvio12 120 000
2012 tilinpäätös14 743 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 771 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 35 000 euroa talousarvioesityksen 11 736 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio11 771 000
2013 IV lisätalousarvio45 000
2013 talousarvio12 120 000
2012 tilinpäätös14 743 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 771 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 270 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 ja aiheutuu Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishankkeesta (SAMPO) aiheutuvista kustannuksista.


2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000
2012 tilinpäätös14 743 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 270 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 295 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21. Lisämäärärahan tarpeesta 75 000 euroa aiheutuu valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönotosta ja 220 000 euroa palvelintietokoneiden uusimisesta.


2014 III lisätalousarvio295 000
2014 I lisätalousarvio270 000
2014 talousarvio11 771 000
2013 tilinpäätös12 165 000
2012 tilinpäätös14 743 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 295 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2014 varataan 2 300 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

 2012
tilinpäätös
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi101,7101103
Kokonaistuottavuusindeksi100,7101103

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Maksullinen toiminta188191197
Ei-maksullinen toiminta393938
Yhteensä227230235

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot25 90324 68426 894
Bruttotulot20 65121 10021 400
Nettomenot5 2523 5845 494
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 686  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 581  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Budjettirahoitus4 1473 5845 494
    
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä20 65121 10021 400
— julkisoikeudelliset suoritteet18 70319 20019 500
— liiketaloudelliset suoritteet4--
— erillislakien mukaiset suoritteet1 8391 9001 900
Muut tuotot105--
Edelliseltä vuodelta siirtynyt3 6862 581-
Yhteensä28 47327 26526 894

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot18 70719 20019 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset13 66214 60114 800
— osuus yhteiskustannuksista3 7754 5994 700
Kustannukset yhteensä17 43719 20019 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 27000
Kustannusvastaavuus, %107100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot1 8391 9001 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 3741 3631 480
— osuus yhteiskustannuksista391537420
Kustannukset yhteensä1 7651 9001 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)7400
Kustannusvastaavuus, %104100100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
 • — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
 • — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
 • — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
 • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
 • — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilöstön hyvinvointi   
— työtyytyväisyysindeksi3,53,63,6
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät11,3<10<10

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kuopioon alueellistamisesta aiheutuva muutos1 168
Palkkauksen tarkistukset9
Tuottavuustoiminta-40
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi832
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-25
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-6
Tasomuutos-28
Yhteensä1 910

2014 talousarvio5 494 000
2013 talousarvio3 584 000
2012 tilinpäätös4 147 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 502 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 8 000 euroa talousarvioesityksen 5 494 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio5 502 000
2013 IV lisätalousarvio-6 000
2013 talousarvio3 584 000
2012 tilinpäätös4 147 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 502 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21 ja aiheutuu valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönotosta.


2014 III lisätalousarvio75 000
2014 talousarvio5 502 000
2013 tilinpäätös3 578 000
2012 tilinpäätös4 147 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 10 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.


2014 talousarvio10 300 000
2013 talousarvio10 300 000
2012 tilinpäätös9 895 725

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 10 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

(66.) Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 33.02.03-1 500
Yhteensä-1 500

2013 talousarvio1 500 000
2012 tilinpäätös1 500 000