Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 082 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus
  • — Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta.
  • — Geologinen tieto ja asiantuntemus on laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
  • — Mineraaliset luonnonvarat ovat osa globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita, ja niiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tulosalueiden osuus kustannuksista, %   
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto56,35857
— energiahuolto ja ympäristö25,22222
— maankäyttö ja rakentaminen18,52021
Yhteisrahoitteinen toiminta   
— kustannusvastaavuus, %64,45050
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, %15,41111
— hankkeiden lukumäärä, kpl898080
Maksullinen toiminta   
— tulot, milj. euroa96,56,5
— ylijäämä, 1 000 euroa1 094455455
— ylijäämä, % tuotoista12,177
— htv-kertymä52,56060
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset (metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä ja niiden potentiaalia koskevat raportit)   
— laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl42—52—5
— muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl1810—2010—20
Turvevarojen kartoitus   
— kartoitettu suoala, km2352300300
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m3203,8100100
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh875050
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl421
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl131818
Merigeologinen kartoitus   
— kartoitettu pinta-ala, km2600500500
— luotaukset linja-km1 9691 0001 000
Julkaiseminen   
— vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl574550
Palvelukyky ja laatu    
— sisäiset auditoinnit, kpl5810
— CAFkäytössäkäytössäkäytössä
— asiakastyytyväisyysmittauskäytössäkäytössäkäytössä

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys607596580
Sairauspoissaolojen muutos
(+/- työpäivää/htv)
+0,7-0,25-0,25
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,03,13,2
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,33,33,3
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,23,33,3
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,33,33,3
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)2,93,03,1
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,63,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot55 04148 39547 082
Bruttotulot13 0919 0009 000
Nettomenot41 95039 39538 082
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 964  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 637  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 9586 5006 500
— muut tuotot87--
Tuotot yhteensä9 0456 5006 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset6 0214 6004 600
— osuus yhteiskustannuksista1 9301 4451 445
Kustannukset yhteensä7 9516 0456 045
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 094455455
Kustannusvastaavuus, % 114108108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muu muutos-942
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-128
Palkkausten tarkistukset114
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-81
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-76
Yhteensä-1 313

2014 talousarvio38 082 000
2013 talousarvio39 395 000
2012 tilinpäätös40 623 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 974 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 38 082 000 euroon nähden on 108 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 196 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 88 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio37 974 000
2013 IV lisätalousarvio-81 000
2013 talousarvio39 395 000
2012 tilinpäätös40 623 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 974 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.