Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              87. Osakehankinnat
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä viisi strategista ohjelmaa (Cleantech, Metsäohjelma, Hyvinvointiohjelma HYVÄ, Rakennemuutos ja työelämän toimivuus sekä Työelämä 2020), jotka toteuttavat hallitusohjelmaan perustuvia työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita täsmätoimin ja laajaan hallinnonalojen rajat ylittävään yhteistyöhön perustuen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot).

ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat.

ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä.

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 645 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 18 16 15
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 55 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 2 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 38 30 30
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 1,2 < 1,0 < 1,0
Julkaisut (kpl) 100 < 100 < 100
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 3 146 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet - 29 4 000 29 4 000 28
Työllisyys ja yrittäjyys - 92 5 300 90 5 200 87
Työelämä ja markkinat - 57 5 000 56 4 960 56
Elinkeino ja innovaatiot - 70 5 300 69 5 100 66
Energia - 48 4 400 47 4 300 46
Alueiden kehittäminen - 77 4 200 75 4 000 72
Tieto - 97 6 000 94 5 800 92
Yhteiset - 97 18 420 90 18 273 87
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto - 7 650 7 650 7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia - 18 1 362 18 1 362 18
Yhteensä - 592 54 632 575 53 645 559

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 574 557 541
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -1,1 -0,5 -0,5
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,15 > 3,15 > 3,15
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,10 > 3,10 > 3,10
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,09 > 3,09 > 3 09
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,31 > 3,31 > 3,31
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,08 > 3,08 > 3,08
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,58 > 3,58 > 3,58

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 850 000
Strategiset hankkeet 3 500 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 46 933 000
Yhteensä 53 645 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 63 558 63 832 61 645
Bruttotulot 7 988 9 200 8 000
Nettomenot 55 570 54 632 53 645
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 187    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 292    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Energia-alan tiedotustoiminta (siirto momentilta 32.60.(20)) 150
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentille 24.01.01) -74
Hallituksen menosäästö -1 500
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Muu muutos -245
Siirto momentille 32.01.02 (-0,5 htv) -40
Siirto momentille 32.60.01 (-3 htv) -210
Taso-hanke -150
TEM:n peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) -340
Työelämän kehittämisstrategian toimeenpano 1 000
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -178
Palkkausten tarkistukset 170
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -121
Vihreä talous (HO) 1 000
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -229
Yhteensä -987

2014 talousarvio 53 645 000
2013 I lisätalousarvio 6 305 000
2013 talousarvio 54 632 000
2012 tilinpäätös 54 675 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 110 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 53 645 000 euroon nähden on 465 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 370 000 euroa viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 32.70.03, 115 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 20 000 euroa puolen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02.


2014 talousarvio 54 110 000
2013 IV lisätalousarvio -121 000
2013 I lisätalousarvio 6 305 000
2013 talousarvio 54 632 000
2012 tilinpäätös 54 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.

Selvitysosa: ELY-keskus on määrännyt Kromipinta Oy:n konkurssipesän toimittamaan viipymättä laitokselle varastoidut vaaralliset nestemäiset ja kiinteät jätteet asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelylaitokseen. Konkurssipesän varat eivät riitä vaatimusten mukaisiin toimenpiteisiin. Kemikaalien hävittämiskustannusten on arvioitu olevan noin 300 000 euroa.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin 6,1 milj. euron määräraha Avilon Fibres Oy:n konkurssista aiheutuneen turvallisuusongelman poistamiseen. Tämä työ on nyt loppuvaiheessa ja saadaan päätökseen kevään 2014 kuluessa. Tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta on säästymässä arviolta noin 1,5 milj. euroa, josta osa käytetään Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen.

Konkurssiin liittyvät julkisselvityksen menot maksetaan momentilta 25.10.50.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000
2012 tilinpäätös 54 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa.

Selvitysosa:Kertaluonteinen lisäys johtuu välttämättömistä kaivosalaan ja laivanrakennusalaan liittyvistä asiantuntijamenoista.


2014 III lisätalousarvio 1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 54 110 000
2013 tilinpäätös 60 816 000
2012 tilinpäätös 54 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa.

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 214 139 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa:Ely-keskuksissa olevat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitoimintaan ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirretään aluehallintovirastoille 1.1.2014 alkaen.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Alueiden elinvoimaisuus      
— työllisyysaste (%, vähintään) 69,0 70,0 70,0
— työttömyysaste (%, enintään) 7,8 7,9 7,9
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) - 6,5 6,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 64,1
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 87 92
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v) - 700 000 600 000
— maatalouden fosforitase (kg/ha) 3,8 < 3,8 < 3,8
— maatalouden typpitase (kg/ha) 46,3 < 46 < 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) 2 977 2 993 3 010
       
Elinkeinoelämän menestystekijät      
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 31,4 29 29
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) - 3,9 3,9
       
Väestön hyvinvointi      
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 19,0 15,6 15,6
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys) - - 3,7
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 055 2 000 2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 25,1 17,9 17,9
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) 91 95 95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 3 021 < 3 070 < 2 880

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)      
— EAKR-sidonnat 69 100 100
— ESR-sidonnat 88 100 100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)      
— EAKR-maksatukset 65 80 95
— ESR-maksatukset 74 90 95
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) - 3,7 -

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 993 4 017 3 907
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -0,76 - -
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,0 - > 3,0
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,1 - > 3,1
Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,0 - > 3,0
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,2 - > 3,2
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,0 - > 3,0
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,5 - > 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 274 983 268 156 275 139
Bruttotulot 61 329 59 000 61 000
Nettomenot 213 654 209 156 214 139
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 704    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 720    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 842 7 000 8 000
— muut tuotot -42 - -
Tuotot yhteensä 7 800 7 000 8 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 792 6 600 7 000
— osuus yhteiskustannuksista 4 421 2 900 3 000
Kustannukset yhteensä 10 213 9 500 10 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 413 -2 500 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 76 74 80

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 33 481 35 000 35 000
— EU:lta saatava rahoitus 305 300 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 36 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 2 685 2 500 2 500
Tuotot yhteensä 36 507 37 800 37 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 44 122 44 000 44 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -7 615 -6 200 -6 200
Omarahoitusosuus, % 17 14 14

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallinnon tehostaminen (HO) -2 500
Henkilöstömenot (siirto momentilta 32.01.20) 1 203
Keksintötoiminta (siirto momentilta 32.20.41) 5 260
Siirto momentille 28.40.01 (-53 htv) -3 511
Siirto momentilta 32.01.01 (0,5 htv) 40
Siirto momentilta 32.30.01 (170 htv) 6 677
Siirto momentilta 32.30.01 (1 htv) 45
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteisen menon poistuminen) -2 000
Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kertaluonteisen menon poistuminen) -600
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -300
Palkkausten tarkistukset 884
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -629
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -821
Tasomuutos 1 235
Yhteensä 4 983

2014 talousarvio 214 139 000
2013 I lisätalousarvio 6 677 000
2013 talousarvio 209 156 000
2012 tilinpäätös 212 670 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 215 897 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 214 139 000 euroon nähden on 1 758 000 euroa, mistä 581 000 euroa aiheutuu 13 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.30.01, 20 000 euroa puolen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.01, 60 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirosta momentilta 31.10.01, 250 000 euroa siirrosta momentilta 32.01.21 talousapuneuvonnan rahoitukseen ja 847 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 215 897 000
2013 IV lisätalousarvio -629 000
2013 I lisätalousarvio 6 677 000
2013 talousarvio 209 156 000
2012 tilinpäätös 212 670 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 215 897 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 1 152 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 716 000 euroa on siirtoa momentille 28.40.01 ja 436 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02. Määrärahasiirrot johtuvat Valtori-hankkeesta sekä virkasiirtoon liittyvästä määrärahakorjauksesta.


2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000
2012 tilinpäätös 212 670 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 1 152 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu välttämättömistä kaivosalaan liittyvistä asiantuntijamenoista.


2014 III lisätalousarvio 390 000
2014 I lisätalousarvio -1 152 000
2014 talousarvio 215 897 000
2013 tilinpäätös 215 204 000
2012 tilinpäätös 212 670 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa.

20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 083 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi siviilipalveluslain muuttamiseksi siten, että aiemmin kunnallisella pohjalla toiminut siviilipalvelustoiminta yhdistetään hallinnollisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen 1.1.2014 lukien ja siviilipalvelusvelvollisten kaikki kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle muutetaan maksuttomiksi samasta ajankohdasta lukien.

Siviilipalveluskeskuksen henkilöstöstä se osa, jonka tehtävänä on siviilipalveluksen toimeenpano, siirtyy liikkeen luovutuksella Lapinjärven kunnalta valtiolle. Siviilipalveluskeskuksena toimii edelleen Lapinjärven koulutuskeskus. Siviilipalveluksen koulutustoiminta toteutetaan edelleen Lapinjärven koulutuskeskuksessa.

Siviilipalveluskeskuksen henkilöstön palkkauskustannukset maksetaan momentilta 32.01.02.

Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista.

Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa jääneistä siviilipalvelusvelvollisista aiheutuneet ylläpitokustannukset olivat 438 915 euroa vuonna 2011 ja 486 710 euroa vuonna 2012. Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin palveluspaikan löydyttyä.

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä 2 308 2 400 2 400
Koulutetut, henkilöä 1 754 1 800 1 800
Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä 125 120 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilöstömenot (siirto momentille 32.01.02) -1 203
Matkakustannusten muutos v. 2014 alusta 216
Palveluspaikattomista maksettavien korvausten perusteen muuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset 200
Valtiollistamisen lisäkustannukset 302
Yhteensä -485

2014 talousarvio 5 083 000
2013 talousarvio 5 568 000
2012 tilinpäätös 5 235 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 083 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 6 369 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pääomasijoitustoiminta (siirto momentille 32.20.06) -100
Uuden sähkömarkkinalain edellyttämät lisäresurssit (siirto momentille 32.60.01) -200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 253
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -475
Tasomuutos 3 620
Yhteensä 1 592

2014 talousarvio 6 369 000
2013 talousarvio 4 777 000
2012 tilinpäätös 4 426 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 6 119 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 250 000 euroa talousarvioesityksen 6 369 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 32.01.02 talousapuneuvonnan rahoitukseen.


2014 talousarvio 6 119 000
2013 talousarvio 4 777 000
2012 tilinpäätös 4 426 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 6 019 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)

 

III lisätalousarvioesitys täydentävä HE 233/2014 vp (13.11.2014)

Momentille myönnetään 50 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kaivoksen metallitehtaan toiminnasta, kaivoksen vesienhallinnasta tai laitosten muusta toiminnasta aiheutuviin ympäristön pilaantumisen torjumiseksi välttämättömiin menoihin siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän varoin

2) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

3) mahdollisesta julkisselvityksestä aiheutuviin menoihin.

Kohtien 1)—3) mukaisiin käyttötarkoituksiin saa käyttää myös momenttien 25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 ja 35.10.20 määrärahoja kunkin momentin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2014 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen.

Espoon käräjäoikeus on 6.11.2014 päättänyt asettaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin. Kaivoksen tuotantomenetelmä perustuu biokasaliuotukseen. Välittömästi uhkaavan ympäristövahingon torjumiseksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on joutunut käyttämään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain (383/2009) 9 §:n mukaisia toimivaltuuksia mm. kaivoksella olevan metallitehtaan bioliuotusprosessin ja vesienhallinnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Pesän varat eivät todennäköisesti tule riittämään metallitehtaan bioliuotusprosessiin ja vesienhallintaan liittyvien ympäristöriskien hallitsemiseen. Metallitehtaan toimintaa, vesienhallintaa ja muita ympäristövahingon torjumiseksi välttämättömiä toimintoja on käytännössä jatkettava siinäkin tilanteessa, että näistä aiheutuvia menoja ei voida kattaa konkurssipesän varoin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että valtio ottaisi harkintansa mukaan vastatakseen näistä välttämättömistä menoista, mikäli niitä ei voida kattaa pesässä olevilla tai siihen saatavilla varoilla. Tämä edellyttää joltakin osin myös ennakkomaksujen maksamista. Konkurssista ja ympäristöriskien asianmukaisesta hallinnasta aiheutuu Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä muille viranomaisille menoja, joita on tarkoitus maksaa asianomaisten toimintamenomäärärahojen ja muiden määrärahojen lisäksi tältä momentilta. On myös mahdollista, että konkurssiasiamies päättää hakea yhtiötä julkisselvitykseen ja että käräjäoikeus päättää tämän hakemuksen perusteella julkisselvityksen aloittamisesta. Myös mahdollisen julkisselvityksen kustannukset ehdotetaan maksettavaksi tältä momentilta. Esitetyllä määrärahalla turvataan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä konkurssimenettelyn tai mahdollisen julkisselvityksen alkuvaiheessa.


2014 III lisätalousarvio 50 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään 50 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kaivoksen metallitehtaan toiminnasta, kaivoksen vesienhallinnasta tai laitosten muusta toiminnasta aiheutuviin ympäristön pilaantumisen torjumiseksi välttämättömiin menoihin siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän varoin

2) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

3) mahdollisesta julkisselvityksestä aiheutuviin menoihin.

Kohtien 1)—3) mukaisiin käyttötarkoituksiin saa käyttää myös momenttien 25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 ja 35.10.20 määrärahoja kunkin momentin käyttötarkoituksen mukaisesti.

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 81 692 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien ja vuoden 2012 talousarvion momentilta 32.50.63 hankittavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työllisyysperusteisiin valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.


2014 talousarvio 81 692 000
2013 talousarvio 81 692 000
2012 tilinpäätös 79 065 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 81 692 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien ja vuoden 2012 talousarvion momentilta 32.50.63 hankittavaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja työllisyysperusteisiin valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös momentilta 32.60.43 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu arvioitua suuremmista arvonlisäveromenoista.


2014 III lisätalousarvio 35 000 000
2014 talousarvio 81 692 000
2013 tilinpäätös 85 910 083
2012 tilinpäätös 79 065 510

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös momentilta 32.60.43 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2014 talousarvio 20 000
2013 talousarvio 20 000
2012 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 10 007 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Pohjoismainen ydinturvallisuusalan yhteistyö 340 000
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu 2 000 000
OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet 978 000
Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon 400 000
Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut 44 000
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu ja osuus eläkemaksuista 3 327 000
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu 1 700 000
Kansainvälisen uusiutuvan energian neuvoston (IRENA) jäsenmaksu 100 000
Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet 118 000
Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille 1 000 000
Yhteensä 10 007 000

2014 talousarvio 10 007 000
2013 talousarvio 10 007 000
2012 tilinpäätös 10 007 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 10 007 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään 80 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyvistä laeista. Nykyiset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:nä. Yhtiö perustetaan vuonna 2014, jotta toiminta voidaan keskeytyksettä käynnistää vuoden 2015 alusta alkaen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiölle myönnetään osakeyhtiön toimintaan rahoitusta muuhun kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan tutkimukseen.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomitus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukaisessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuuteen. Riittävällä osakepääomalla turvataan aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen maksuvalmius. Tutkimustoiminnan kokonaislaajuus on noin 300 milj. euroa vuodessa. Pääomituksessa on otettu huomioon kolmen kuukauden operatiiviset menot sisältäen muun muassa palkat, vuokrat ja hankinnat ja käyttöpääoman vaihtelut vuoden aikana. Tarkoituksena on, että Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy maksaa investoinnista 50 milj. euroa 10 vuoden aikana takaisin valtiolle kuitenkin siten, että yhtiön taloudellinen asema ei vaarannu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus lakkaavat virastoina 31.12.2014. Virastojen omaisuus, velat ja toiminta sekä näihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset siirretään osakeyhtiölle. Omaisuuden luovutus tapahtuu apporttina.


2014 I lisätalousarvio 80 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään 80 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.