Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 460 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 §:n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2014 talousarvio 1 460 000
2013 talousarvio 960 000
2012 tilinpäätös 1 668 700

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 460 000 euroa.

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2014 talousarvio 500 000
2013 talousarvio 500 000
2012 tilinpäätös 92 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 421 695 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 308 000 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 93 695 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 20 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen.


2014 talousarvio 421 695 000
2013 talousarvio 413 295 000
2012 tilinpäätös 381 475 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 421 695 000 euroa.

98. Valtionapujen palautukset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2014 talousarvio 93 200 000
2013 talousarvio 93 500 000
2012 tilinpäätös 138 777 202

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa.


2014 talousarvio 175 000
2013 talousarvio 175 000
2012 tilinpäätös 188 632

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa.