Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullin tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 965 000
Liiketaloudelliset suoritteet 595 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 202 000
Muut sekalaiset tulot 1 400 000
Yhteensä 4 162 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 550,1 2 560,4 2 560,4
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 382,9 2 519,2 2 578,3
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 167,2 41,2 -17,9
Kustannusvastaavuus, % 107,0 101,6 99,3

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut ja
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 125,9 116,5 106,5

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 4 162 000
2013 talousarvio 4 474 000
2012 tilinpäätös 5 263 954

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 000 euroa.

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 144 836 000 euroa.


2014 talousarvio 144 836 000
2013 talousarvio 138 043 000
2012 tilinpäätös 134 049 975

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 144 836 000 euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 744 000 euroa.


2014 talousarvio 27 744 000
2013 talousarvio 26 443 000
2012 tilinpäätös 25 678 404

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 744 000 euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 101 000 euroa.


2014 talousarvio 22 101 000
2013 talousarvio 21 065 000
2012 tilinpäätös 20 455 678

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 101 000 euroa.

20. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tulot perustuvat valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2014 talousarvio 1 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

25. Metallirahatulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

   
Toiminnan tulot 31 050 000
Toiminnan erillismenot 6 050 000
Nettotulot 25 000 000

2014 talousarvio 25 000 000
2013 talousarvio 25 000 000
2012 tilinpäätös 15 456 516

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 740 000 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2515).


2014 talousarvio 1 740 000 000
2013 talousarvio 1 688 792 000
2012 tilinpäätös 1 603 669 147

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 732 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 740 000 000 euroon nähden aiheutuu TyEL-indeksiennusteen muutoksen nojalla momentille 28.50.15 ehdotetusta vähennyksestä, jonka osuus on 4 140 000 euroa ja talousarvioesityksen määrittämisessä havaitun virheen korjaamisesta, jonka osuus on 3 860 000 euroa.


2014 talousarvio 1 732 000 000
2013 talousarvio 1 688 792 000
2012 tilinpäätös 1 603 669 147

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 732 000 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 148 143 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2515).


2014 talousarvio 148 143 000
2013 talousarvio 130 950 000
2012 tilinpäätös 102 675 654

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 152 418 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 275 000 euroa talousarvioesityksen 148 143 000 euroon nähden aiheutuu vastaaviin menoihin momentille 28.50.63 ehdotetuista muutoksista.


2014 talousarvio 152 418 000
2013 talousarvio 130 950 000
2012 tilinpäätös 102 675 654

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 152 418 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Vakuutusmaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 410 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (vakuutusmaksut) 17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 280 000
Vanhat liikelaitokset 35 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 565 000
Metsähallituksen vastuumaksu 80 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 20 410 000

2014 talousarvio 20 410 000
2013 talousarvio 20 220 000
2012 tilinpäätös 17 861 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 410 000 euroa.

60. Työturvallisuusmaksu

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2014 talousarvio 900 000
2013 talousarvio 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion vakuusrahaston tuloutuksesta budjettitalouteen.


2014 III lisätalousarvio 17 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 000 000 euroa.

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 52 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.

Eurooppa-neuvoston 8.2.2013 saavuttaman rahoituskehyssovun mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Päätös vaatii vielä omien varojen päätöksen muutoksen, jonka ei odoteta tulevan voimaan vuoden 2014 aikana.


2014 talousarvio 52 000 000
2013 talousarvio 55 000 000
2012 tilinpäätös 46 598 501

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 52 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen. Vähennys aiheutuu tullituloja koskevan kokonaisarvion tarkentumisesta.


2014 III lisätalousarvio -12 000 000
2014 talousarvio 52 000 000
2013 tilinpäätös 42 556 912
2012 tilinpäätös 46 598 501

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 12 000 000 euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2014 talousarvio 2 500 000
2013 talousarvio 2 800 000
2012 tilinpäätös 1 417 163

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 120 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)

5) sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 900 000
Valtionperinnöt 3 000 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista 7 000 000
Eläkkeiden palautukset 500 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit 330 000
Investointirahastolainasaamiset 20 000
Muut tulot 4 370 000
Yhteensä 18 120 000

2014 talousarvio 18 120 000
2013 talousarvio 18 620 000
2012 tilinpäätös 660 159 168

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 120 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.