Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
              10. Tullin tulot
              11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
              12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
              13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
              20. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot
              25. Metallirahatulot
              50. Siirto valtion eläkerahastosta
              51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
              87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
              92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
              93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
              99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullin tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Julkisoikeudelliset suoritteet1 965 000
Liiketaloudelliset suoritteet595 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot202 000
Muut sekalaiset tulot1 400 000
Yhteensä4 162 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 550,12 560,42 560,4
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 382,92 519,22 578,3
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)167,241,2-17,9
Kustannusvastaavuus, % 107,0101,699,3

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut ja
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %125,9116,5106,5

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio4 162 000
2013 talousarvio4 474 000
2012 tilinpäätös5 263 954

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 000 euroa.

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 144 836 000 euroa.


2014 talousarvio144 836 000
2013 talousarvio138 043 000
2012 tilinpäätös134 049 975

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 144 836 000 euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 744 000 euroa.


2014 talousarvio27 744 000
2013 talousarvio26 443 000
2012 tilinpäätös25 678 404

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 744 000 euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 101 000 euroa.


2014 talousarvio22 101 000
2013 talousarvio21 065 000
2012 tilinpäätös20 455 678

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 22 101 000 euroa.

20. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

Selvitysosa: Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tulot perustuvat valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2014 talousarvio1 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

25. Metallirahatulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

  
Toiminnan tulot31 050 000
Toiminnan erillismenot6 050 000
Nettotulot25 000 000

2014 talousarvio25 000 000
2013 talousarvio25 000 000
2012 tilinpäätös15 456 516

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 740 000 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2515).


2014 talousarvio1 740 000 000
2013 talousarvio1 688 792 000
2012 tilinpäätös1 603 669 147

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 732 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 740 000 000 euroon nähden aiheutuu TyEL-indeksiennusteen muutoksen nojalla momentille 28.50.15 ehdotetusta vähennyksestä, jonka osuus on 4 140 000 euroa ja talousarvioesityksen määrittämisessä havaitun virheen korjaamisesta, jonka osuus on 3 860 000 euroa.


2014 talousarvio1 732 000 000
2013 talousarvio1 688 792 000
2012 tilinpäätös1 603 669 147

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 732 000 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 148 143 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2014 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2515).


2014 talousarvio148 143 000
2013 talousarvio130 950 000
2012 tilinpäätös102 675 654

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 152 418 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 275 000 euroa talousarvioesityksen 148 143 000 euroon nähden aiheutuu vastaaviin menoihin momentille 28.50.63 ehdotetuista muutoksista.


2014 talousarvio152 418 000
2013 talousarvio130 950 000
2012 tilinpäätös102 675 654

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 152 418 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Vakuutusmaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 410 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Tapaturmat (vakuutusmaksut)17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu1 280 000
Vanhat liikelaitokset35 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet565 000
Metsähallituksen vastuumaksu80 000
Liikennevahingot1 450 000
Yhteensä20 410 000

2014 talousarvio20 410 000
2013 talousarvio20 220 000
2012 tilinpäätös17 861 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 20 410 000 euroa.

60. Työturvallisuusmaksu

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2014 talousarvio900 000
2013 talousarvio900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät valtion vakuusrahaston tuloutuksesta budjettitalouteen.


2014 III lisätalousarvio17 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 000 000 euroa.

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 52 000 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.

Eurooppa-neuvoston 8.2.2013 saavuttaman rahoituskehyssovun mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Päätös vaatii vielä omien varojen päätöksen muutoksen, jonka ei odoteta tulevan voimaan vuoden 2014 aikana.


2014 talousarvio52 000 000
2013 talousarvio55 000 000
2012 tilinpäätös46 598 501

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 52 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 12 000 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen. Vähennys aiheutuu tullituloja koskevan kokonaisarvion tarkentumisesta.


2014 III lisätalousarvio-12 000 000
2014 talousarvio52 000 000
2013 tilinpäätös42 556 912
2012 tilinpäätös46 598 501

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 12 000 000 euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2014 talousarvio2 500 000
2013 talousarvio2 800 000
2012 tilinpäätös1 417 163

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 120 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)

5) sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vakuutuskorvausten regressit2 900 000
Valtionperinnöt3 000 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista7 000 000
Eläkkeiden palautukset500 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit330 000
Investointirahastolainasaamiset20 000
Muut tulot 4 370 000
Yhteensä18 120 000

2014 talousarvio18 120 000
2013 talousarvio18 620 000
2012 tilinpäätös660 159 168

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 120 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.