Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
              01. Arvonlisävero
              02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus päätti kevään 2013 kehyspäätöksen yhteydessä, että ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä muutetaan. Tämän seurauksena hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi arvonlisäverolain 30 § muuttamisesta, jossa ehdotetaan, että yksityinen ammattikorkeakoulu rinnastettaisiin kiinteistön käyttöoikeuden luovutustilanteissa yliopistoon. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voisi hakeutua verovelvolliseksi, jos kiinteistön käyttäjänä olisi yksityinen ammattikorkeakoulu. Lakimuutoksen arvioidaan lisäävän arvonlisäverotuloja vuositasolla noin 14 milj. eurolla. Ne aiheuttaisivat vastaavat menojen lisäykset ammattikorkeakoulujen budjettirahoituksessa vuodesta 2016 lähtien. Muutoksen yhteisvaikutuksen on tarkoitus olla kokonaisuutena valtion rahoitusaseman kannalta kustannusneutraali.

Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta, jossa tietyt yhteenliittymän verotonta toimintaa harjoittaville jäsenilleen myymät palvelut ehdotetaan vapautettavaksi verosta. Ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä noin 86 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

 20122013
ennuste
2014
ennuste
    
Kotitalouksien kulutusmenojen arvo3,21,72,7
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö5,16,03,3
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö2,00,63,3

Arvonlisäveron kertymä koostuu verohallinnon ja tullilaitoksen kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Tullilaitos kantaa arvonlisäveroa Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista. Kertymästä vähennettävät arvonlisäveronpalautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
talousarvio
2014
esitys
    
Verohallinnon bruttokertymä24 02125 01825 628
Tullilaitoksen nettokertymä2 7902 7972 905
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista656970
Verohallinnon maksamat palautukset-11 062-11 081-11 573
Arvonlisäverokertymä yhteensä15 81416 80317 030

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Ennuste sisältää myös eräät verosanktiot, jotka johtuvat normijärjestelmästä poikkeavista positiivisista verokannoista. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2014. Niiden kokonaissummaksi arvioidaan noin 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

 201220132014
    
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (13 %, 1.1.2013: 14 %)1 1561 1701 194
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (9 %, 1.1.2013: 10 %)349356368
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (9 %, 1.1.2013: 10 %)251257265
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin nollaverokanta 2011, alennettu 9 % verokanta 2012 ja alennettu 10 % verokanta 1.1.2013 alkaen143132135
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (13 %, 1.1.2013: 14 %) 473483499
Muut verotuet563556571
Verotuet yhteensä2 9352 9543 032

2014 talousarvio17 030 000 000
2013 III lisätalousarvio-372 000 000
2013 talousarvio16 803 000 000
2012 tilinpäätös15 814 472 344

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 165 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion aleneminen pohjautuu talouskehitystä koskevan ennusteen heikkenemiseen sekä saatuihin tammi—maaliskuun verokertymätietoihin. Arvonlisäverokertymän ennustetaan kasvavan noin 2,6 prosenttia vuonna 2014, kun arvio oli noin 3,6 prosenttia talousarviossa. Yksityisen kulutuksen arvoa koskevaa kasvuennustetta on alennettu vuoden 2014 osalta talousarviossa oletetusta 2,8 prosentista 1,7 prosenttiin.


2014 I lisätalousarvio-165 000 000
2014 talousarvio17 030 000 000
2013 tilinpäätös16 433 747 647
2012 tilinpäätös15 814 472 344

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 165 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentilta vähennetään 247 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu talouskehitystä koskevan ennusteen heikkenemisestä sekä ennakoitua heikommista arvonlisäverokertymistä tammi-heinäkuussa. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin 1,1 %, kun arvio oli 3,2 % varsinaisessa talousarviossa.


2014 II lisätalousarvio-247 000 000
2014 I lisätalousarvio-165 000 000
2014 talousarvio17 030 000 000
2013 tilinpäätös16 433 747 647
2012 tilinpäätös15 814 472 344

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentilta vähennetään 247 000 000 euroa.

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 706 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2014 vero on 24 % vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.


2014 talousarvio706 000 000
2013 III lisätalousarvio-22 000 000
2013 talousarvio708 000 000
2012 tilinpäätös660 238 976

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 706 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 42 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion lisäys aiheutuu ennakoitua korkeammista vakuutusmaksuverokertymistä tammi—heinäkuussa 2014.


2014 II lisätalousarvio42 000 000
2014 talousarvio706 000 000
2013 tilinpäätös712 309 259
2012 tilinpäätös660 238 976

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 42 000 000 euroa.

03. Apteekkimaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 143 500 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta siten, että taulukon tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2012 vuoteen 2013. Tarkistettua apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2013 liikevaihdon perusteella.


2014 talousarvio143 500 000
2013 talousarvio146 000 000
2012 tilinpäätös144 041 810

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 143 500 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu apteekkien vuoden 2013 liikevaihtoon perustuvien ennakoitujen apteekkimaksujen tarkentumisesta.


2014 III lisätalousarvio12 700 000
2014 talousarvio143 500 000
2013 tilinpäätös152 213 453
2012 tilinpäätös144 041 810

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 700 000 euroa.