Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 8 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuotto momentilta 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan n. 24 200.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Veteraanikuntoutuksen tason turvaaminen2 600
Yhteensä2 600

2014 talousarvio8 608 000
2013 talousarvio6 008 000
2012 tilinpäätös8 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Talousarvioesitykseen sisältyy veteraanimäärärahoja 273,3 milj. euroa, josta varsinaiseen veteraanikuntoutukseen osoitetaan 32,6 milj. euroa. Tämä on (momenttien 33.50.56 ja 33.50.57 määrärahat huomioon ottaen) 4 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Veteraanien poistuma (15—18 prosenttia/v) huomioon ottaen määräraha vastaa kuluvan vuoden tasoa ja on jopa jonkin verran sitä korkeampi, sillä veteraanikohtainen määräraha nousee arviolta runsaat 60 euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Ensi vuonna on näin käytettävissä 1 364 euroa/veteraani, kun esim. vuonna 2005 veteraanikohtainen kuntoutusmääräraha oli 593 euroa.

Kuluvan vuoden talousarviossa veteraanien kuntoutukseen osoitettuihin määrärahoihin tehtiin merkittävä, yhteensä 10 milj. euron korotus. Tästä 4 milj. euron korotus sisältyi jo hallituksen budjettiesitykseen, minkä lisäksi eduskunta lisäsi veteraanikuntoutuksen määrärahoja vielä 6 milj. eurolla. Kuntoutusmäärärahoja lisäämällä sekä myös sotainvalidien etuisuuksia parantamalla eduskunta halusi kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlan kunniaksi.

Saadun selvityksen mukaan veteraanimäärärahat ovat riittäneet useimmissa kunnissa hyvin, mutta valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille huoli siitä, että mm. veteraanien kunto ja kustannusten nousu huomioon ottaen määräraha ei edelleenkään riitä kaikkien veteraanien vuosittaiseen kuntoutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtiokonttori ovat arvioineet, että vuoden 2013 määrärahataso riittää kaikkien kuntoutusta hakevien veteraanien kuntoutukseen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kunnat ovat syksyllä saaneet lisärahoitusta kaikissa niissä tilanteissa, joissa ne ovat noudattaneet kuntoutukseen valinnoissaan Valtiokonttorin ohjeita.

Valiokunnan käsityksen mukaan kuntakohtaiset käytännöt (mm. laitos- ja avokuntoutuksen suhteellinen osuus) ovat keskeinen syy määrärahojen riittämättömyyteen ja siihen, miten kuntoutus palvelee veteraanien tarpeita. Määrärahan riittävyyden kannalta on tärkeää, että Valtiokonttorin ohjeen mukaan vähintään puolet kuntoutusjaksoista toteutetaan avo- ja päiväkuntoutuksena. Toisaalta pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla ei ole aina sellaisia palveluntuottajia, jotka voisivat tarjota avo- ja päiväkuntoutusta, mikä johtaa helposti laitospainotteiseen kuntoutukseen ja menojen kasvuun.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kotiin vietäviä palveluita lisätään, sillä veteraanien ikääntyessä kotiin vietävien tukipalveluiden tarve kasvaa. Veteraanipalveluiden tarve tulee arvioida kokonaisvaltaisesti muiden kunnallisten palvelujen kanssa siten, että palveluilla tuetaan veteraanien toimintakyvyn edistämistä ja säilyttämistä ja että ne tukevat mahdollisimman hyvin veteraanin kotona asumista.

Valiokunta kiinnitti kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään huomiota veteraanipalveluja koskevaan tiedotukseen, sillä tietosuojasyistä Kela ei voi luovuttaa kunnalle tietoja sen alueella asuvista veteraaneista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan valmistelemassa muutosta Rintamasotilaseläkelakiin, joka antaisi Kelalle oikeuden antaa kunnille tiedot em. lain piirissä olevista rintamalisän saajista. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. Valiokunta pitää uudistusta hyvänä ja toteaa, että tiedottamisen parantuessa veteraanipalveluiden kysyntä saattaa lisääntyä.

Yhteenvetona valiokunta toteaa, että veteraanikuntoutuksen rahoituksen on oltava sellaisella tasolla, ettei sen riittävyyttä ole vuosittain tarpeen arvioida budjettikäsittelyn yhteydessä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että seuraavaan kehyspäätökseen mennessä selvitetään, mikä on oikea ja riittävä määrärahataso veteraanipalveluiden turvaamiseen kehyskaudella 2015—2018. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 5

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevään 2014 kehyspäätökseen mennessä, mikä on oikea ja riittävä määrärahataso veteraanipalveluiden turvaamiseen kehyskaudella 2015—2018.

Veteraanien korkean iän vuoksi on myös tärkeää, että kunnat panostavat veteraanineuvontaan ja palvelujen aktiiviseen tarjoamiseen ja niistä tiedottamiseen.

Sotilasvammalaki turvaa sotainvalideille varsin kattavan palvelukokonaisuuden, mutta alle 20 prosentin haitta-asteen invalideilla ei ole sotilasvammalain nojalla oikeutta kotiin vietäviin palveluihin. Saadun selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on esittämässä haitta-asteen alentamisen aiheuttamaa kustannusvaikutusta seuraavaan kehyspäätökseen; uudistus voisi näin astua voimaan vuonna 2015.

Valiokunta katsoo, että sotainvalideilla tulee olla vastaavanlaiset mahdollisuudet kotiin vietävien palveluiden saamiseen kuin veteraaneilla, ja kiirehtii lainmuutoksen toteuttamista.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa veteraanikuntoutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 10 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.