Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
              02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
              05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
              21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
              29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 16 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (mm. KanTa-hanke, sosiaalihuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän strategiseen suunnitteluun (STM) sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (THL)

5) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

6) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

7) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Rekisterin rakentaminen jatkuu vuonna 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM)400
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat4 800
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen2 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito5 530
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi3 600
Yhteensä16 330

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
KanTa-palvelujen ylläpitoon varattu määräraha (siirto momentille 33.10.60)-1 000
Kertaluonteisen siirron palautus momentilta 33.10.60 5 200
Potilastietojärjestelmien sertifiointi (siirto momentille 33.02.05)-70
Tasomuutos400
Yhteensä4 530

2014 talousarvio16 330 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio11 800 000
2012 tilinpäätös10 470 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojärjestelmien kehittämistyötä välttämättömänä, sillä se on eräs keskeisimpiä keinoja parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja lisätä sen tuottavuutta. Asiakastietojärjestelmien kehittäminen tuo yhteiseen käyttöön sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja työterveyshuollon potilastiedot, mikä antaa mahdollisuuden luoda toimintatapoja, joilla voidaan hillitä kustannusten nousua ja hallita odotettavissa olevaa henkilökuntapulaa.

Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto on edennyt hyvin, ja kaikki apteekit ovat liittyneet sen käyttäjiksi, samoin julkinen terveydenhuolto. Lääkemääräyksistä jo selkeästi yli puolet on sähköisiä, ja julkisessa terveydenhuollossa käyttöosuus on monissa yksiköissä jo yli 90 prosenttia. Sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt hyvin myös yksityisen sektorin puolella etenkin suurten toimijoiden kohdalla. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös itsenäiset ammatinharjoittajat ja pienet lääkäriasemat saadaan siirtymäkauden jälkeen järjestelmän piiriin.

Myös potilastiedon arkiston keskeiset osat ovat jo käytössä, ja järjestelmä saataneen pääosin käyttöön lakisääteisen aikataulun puitteissa syyskuuhun 2014 mennessä.

Sosiaalihuollon kansallisen arkiston hankintaa ei sen sijaan ole aloitettu, vaan hankinta käynnistetään vasta potilastiedon arkiston valmistuttua. Valiokunta kiirehtii hankkeen käynnistämistä ja saatujen kokemusten hyödyntämistä, sillä toimivat tietojärjestelmät ovat edellytys sosiaali- ja terveydenhuollon integraation onnistumiselle.

Valiokunta viittaa edellä momentin 28.90.20 kohdalla todettuun ja korostaa myös tässä yhteydessä tietojärjestelmähankkeiden valtakunnallisen ohjauksen merkitystä sekä järjestelmien alueellista ja valtakunnallista yhteentoimivuutta. Tietojärjestelmien tulee olla käyttäjälähtöisiä, työnkulkua helpottavia järjestelmiä, jotka parantavat tehokkuutta ja palveluiden laatua. On myös löydettävä uusia palveluinnovaatioita, jotka parantavat mm. työnkulkuja ja potilaan hoitoa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 16 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (mm. KanTa-hanke, sosiaalihuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän strategiseen suunnitteluun (STM) sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (THL)

5) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

6) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

7) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.