Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
 • — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton tukeminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistaminen
 • — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen sekä aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittäminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueelisten koulutuksen kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla, jolla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
 • — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden valmiiksi saattaminen.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään.
Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
      
1. Perustoiminnan tuotoksia     
Opetussuunnitelmien perusteet 31213
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus     
— Perustutkinnot30213-
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot2232454030
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät311 500306 500314 500330 000450 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät24 92125 00033 045220 00020 000
      
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset     
Julkisoikeudelliset suoritteet     
— Opetushallinnon tutkinto315382345300300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta765751720750750
— Valtionhallinnon kielitutkinnot1 9961 2001 2001 2001 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)49 48254 00048 00049 00048 000
Liiketaloudelliset suoritteet     
— Koulutettavapäivät12 30113 68212 99510 00010 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi     
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit8161594040
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet73 42978 00069 14060 00060 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot6671715050
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja     
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)3,52,53,53,53,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)4,24,14,34,14,1
Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
      
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02)263263264249228
Henkilötyövuodet (muut momentit)2624232525
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %8,912,88,29,010,1
Työtyytyväisyysindeksi3,33,43,43,63,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv10,110,48,69,09,0
Koulutustasoindeksi6,16,16,16,06,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot30 82430 19530 558
Bruttotulot8 9897 5007 500
Nettomenot21 83522 69523 058
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 874  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 116  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 1791 0001 300
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 5581 9102 050
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-379-910-750
Kustannusvastaavuus, %765263
    
Hintatuki379910750
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %100100100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot2 7232 7002 550
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 3152 2002 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)407500250
Kustannusvastaavuus, %118123111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot3 3103 5003 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 5493 5003 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-23800
Kustannusvastaavuus, %93100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -704
Hankintamenosäästö (HO)-42
Kertaluonteinen lisäys opiskelijavalintapalvelujen turvaamiseksi704
Koepankin ylläpito (siirto momentilta 29.10.20)45
Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen (määräaikaisten lisäysten poistuminen)-1 580
Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentilta 28.90.30)3 275
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) -1 125
Tuottavuustoimet-225
Palkkausten tarkistukset54
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-39
Yhteensä363

2014 talousarvio23 058 000
2013 talousarvio22 695 000
2012 tilinpäätös22 077 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 668 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 23 058 000 euroon nähden on 390 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 40 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 430 000 euroa siirtona momentille 28.90.30 opiskelijavalintapalvelujen uudistamiseen.


2014 talousarvio22 668 000
2013 IV lisätalousarvio-39 000
2013 talousarvio22 695 000
2012 tilinpäätös22 077 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Opetushallitus vastaa mm. opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien kehittämisestä, ja se on opetuksen kehittämisen kannalta keskeinen toimija. Valiokunta pitää tärkeänä, että Opetushallituksen voimavarat turvataan, jotta sillä on mahdollisuus kehittää huipputasoista oppimista ja varmistaa koulutuksen laatu. Opetushallitukselle tulee myös lisätehtäviä mm. koulujen työrauhaa sekä varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön myötä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Opetushallitukselle osoitetaan lisäresursseja opiskelijavalintajärjestelmän rahoittamiseksi. Tästä 2,845 milj. euroa rahoitetaan vuotta 2014 koskevana määräaikaisena muutoksena vähentämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 668 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.