Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
              20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin
              40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille
              67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen
              68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta
              69. Maksut Euroopan unionille
              (87.) Suomen osuus Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta
              95. Valtion takaussuoritukset
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 925 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa: EU:n talousarvion rahoittamiseen annettavista varoista ja jäsenvaltioiden maksuosuuksista säädetään EU:n omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä (2007/436/EY).

EU:n omat varat sisältävät

1) sekalaisia tuloja ja perinteisiä omia varoja eli tulleja ja sokerin tuotantomaksuja

2) jäsenvaltioiden suoritettavat arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat maksut (ALV-maksu ja BKTL-maksu).

Suomen EU:n puolesta keräämät perinteiset omat varat eivät kantopalkkioita lukuun ottamatta sisälly Suomen valtion talousarvioon.

ALV-maksun ja BKTL-maksun tarkemmat laskentaperusteet sisältyvät seuraaviin neuvoston asetuksiin (EY)

1) N:o 1150/2000: asetus EU:n omista varoista tehdyn päätöksen soveltamisesta

2) N:o 1553/1989: asetus arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kannon lopullisesta menettelystä

3) N:o 2223/1996: asetus markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisesta.

Vuosi 2014 on EU:n seuraavan rahoituskehyskauden ensimmäinen vuosi. Määräraha perustuu arvioon Eurooppa-neuvoston 8.2.2013 rahoituskehystä koskevan sovun vaikutuksista. Määrärahataso perustuu rahoituskehyksen maksukaton tasolle.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut292 000 000
Bruttokansantuloon perustuvat maksut1 497 000 000
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus136 000 000
Yhteensä1 925 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarkentunut arvio-5 000
Yhteensä-5 000

2014 talousarvio1 925 000 000
2013 talousarvio1 930 000 000
2012 tilinpäätös1 789 958 053

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 2 015 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 90 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 925 000 000 euroon nähden aiheutuu Euroopan unionin vuoden 2013 8. lisätalousarvion aiheuttamista menoista, joiden odotetaan tulevan maksuun vuonna 2014. Lisäksi lisäys aiheutuu komission tarkennetusta tuloarviosta, joka nostaa jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvaa maksua.


2014 talousarvio2 015 000 000
2013 IV lisätalousarvio90 000 000
2013 talousarvio1 930 000 000
2012 tilinpäätös1 789 958 053

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 015 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu EU:n sekalaisten tulojen lisääntymisestä sekä vuotta 2014 ja aikaisempia vuosia koskevien BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistuksesta.


2014 III lisätalousarvio-30 000 000
2014 talousarvio2 015 000 000
2013 tilinpäätös2 027 689 677
2012 tilinpäätös1 789 958 053

 

III lisätalousarvioesitys täydentävä HE 233/2014 vp (13.11.2014)

Tyhjä elementti, POISTA

Selvitysosa: Momentti poistetaan vuoden 2014 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä.

Lisäys 30 000 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 30 000 000 euron vähennykseen nähden aiheutuu siitä, että Talous- ja rahoitusasiat -neuvoston kokouksessa 7.11.2014 tehdyn poliittisen päätöksen mukaan ne jäsenvaltiot, joiden vuosia 1995—2013 koskevat BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistukset sisältävät merkittäviä poikkeuksia, voivat maksaa lisämaksut pidennetyssä aikataulussa. Muutoksen ennakoidaan vaikuttavan Suomen maksuihin siten, että Suomen maksuihin tehtävä hyvitys siirtyy vuodelle 2015.


2014 III lisätalousarvio
2014 talousarvio2 015 000 000
2013 tilinpäätös2 027 689 677
2012 tilinpäätös1 789 958 053