Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille.

Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut9,688
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot1)33
Alkoholiluvat0,811
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat1)22
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat13,21010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn3,744
Maanpuolustuskurssien laatu1)44
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt1)1010
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain)1)100100
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 1)100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste1)100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat72100100
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat325050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2091 2601 293
josta aluehallintoviraston toimintamenot744772809
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01421462457
Sairauspoissaolot, pv/htv9,09,59,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,43,33,4

1) Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön 2013.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot63 59562 53167 689
Bruttotulot9 8938 05010 000
Nettomenot53 70254 48157 689
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 101  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 656  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot9 5628 50010 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset19 50314 20019 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 941-5 700-9 500
Kustannusvastaavuus, %496051
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot4010020
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset389020
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2100
Kustannusvastaavuus, %105111100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta280
Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv)3 511
Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen-109
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-178
Palkkausten tarkistukset202
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-144
Tasomuutos-354
Yhteensä3 208

2014 talousarvio57 689 000
2013 I lisätalousarvio1 589 000
2013 talousarvio54 481 000
2012 tilinpäätös54 257 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 878 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 189 000 euroa talousarvioesityksen 57 689 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio57 878 000
2013 IV lisätalousarvio-144 000
2013 I lisätalousarvio1 589 000
2013 talousarvio54 481 000
2012 tilinpäätös54 257 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.01.02, mistä 692 000 euroa aiheutuu Valtori-muutoksen johdosta ja 24 000 euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirron tarkentumisen johdosta.


2014 I lisätalousarvio716 000
2014 talousarvio57 878 000
2013 tilinpäätös55 926 000
2012 tilinpäätös54 257 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.