Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
              01. Poliisitoimen toimintamenot
              20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
              21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa: Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO) tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto ja sovittaminen osaksi viranomaisten yhteistä sähköistä tapahtumankäsittelykokonaisuutta ja verkottunutta hätäkeskusmallia.

Viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten toiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostuminen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan mahdollistaminen, uusien työprosessien käyttöönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen ja viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon ja viestinnän tehostuminen sekä viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun myötä saavutettava kustannustehokkuus. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016 ja sen kokonaiskustannukset ovat n. 19,16 milj. euroa. Valtiovarainministeriö rahoittaa hanketta yhteensä 15 milj. eurolla tuottavuuden edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla vuosina 2013—2016 erikseen laaditun KEJO-hankkeeseen osallistuvien ministeriöiden (sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö) välisen yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20)6 000
Yhteensä6 000

2014 talousarvio7 000 000
2013 talousarvio1 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.


2014 talousarvio7 000 000
2013 talousarvio1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta voidaan maksaa myös käyttöomaisuuteen kuuluviin hankintoihin liittyviä menoja.

Selvitysosa: Momentti on kulutusmenomomentti, jolta ei vakiosisällön mukaan voi maksaa kuin arvoltaan vähäisten tai taloudelliselta pitoajaltaan lyhytikäisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenot. Näin ollen momentin nykyinen käyttömahdollisuus ei vastaa tarkoitukseltaan 8.11.2012 laadittua sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön välistä yhteistyöpöytäkirjaa tuottavuutta lisäävästä hankkeesta.

KEJO-hankkeen täysimääräiseksi toteuttamiseksi täytyy momentin perusteluihin lisätä mahdollisuus käyttää määrärahaa myös investointeihin, kuten yhteistyöpöytäkirjassa on tarkoitettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta voidaan maksaa myös käyttöomaisuuteen kuuluviin hankintoihin liittyviä menoja.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että aiemmin kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) hankintaan myönnetyn 15 000 000 euron valtuuden lisäksi saa tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu menoja enintään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Valtuuden lisäys 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen investointiosuuden menojen maksamiseen. Investointiosuus pitää sisällään tietojärjestelmähankinnan, tietojärjestelmän teknisen rakentamisen ja käyttöönoton edellyttämiä palveluostoja sekä hankkeen muita läpiviennin edellyttämiä kuluja. Lisävaltuudesta 1 500 000 euroa on tarkoitus rahoittaa EU:n rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahoilla momentilta 26.01.24.

Lisävaltuudesta arvioidaan aiheutuvan menoja 1 000 000 euroa vuonna 2016 ja 4 000 000 euroa vuonna 2017.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että aiemmin kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) hankintaan myönnetyn 15 000 000 euron valtuuden lisäksi saa tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu menoja enintään 5 000 000 euroa.