Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
              05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 958 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan esim. sairauden takia. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja. Vuonna 2012 yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 35 100. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 31 400 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %.

Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi edunvalvonta-alueiden laajentuessa. Tavoitteena on lisäksi toiminnan tuottavuuden parantaminen ostopalveluja hankkimalla.

Yleinen edunvalvonta

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Päämiesten määrä, kpl35 11235 92136 700
— oikeusaputoimisto edunvalvojana31 40032 09732 800
— edunvalvonta ostopalveluna3 7123 8243 900
    
Taloudellisuus (euroa/päämies)267298270
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv)616666

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot30 82031 08631 158
Bruttotulot18 42717 50018 200
Nettomenot12 39313 586 12 958
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 283  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle13 351  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot18 42817 50018 200
— muut tuotot11--
Tuotot yhteensä18 43917 50018 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset28 79127 70029 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-10 352-10 200-10 900
Kustannusvastaavuus,  %646363

Edunvalvonnan palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksella edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palvelukeskusmaksut-15
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-508
Palkkausten tarkistukset52
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-37
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-70
Yhteensä-628

2014 talousarvio12 958 000
2013 I lisätalousarvio-485 000
2013 talousarvio13 586 000
2012 tilinpäätös13 461 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 411 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 12 958 000 euroon nähden on 547 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 600 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta momentille 25.01.01 ja lisäyksenä 53 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio12 411 000
2013 IV lisätalousarvio-47 000
2013 I lisätalousarvio-485 000
2013 talousarvio13 586 000
2012 tilinpäätös13 461 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 411 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Lisäksi vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 764 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys johtuu momentin bruttotulojen arvioidusta kasvusta.

Siirtomäärärahasta peruutetaan se määrä, jota ei välttämättä tarvita lakisääteisten tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2014 I lisätalousarvio-2 000 000
2014 talousarvio12 411 000
2013 tilinpäätös9 567 543
2012 tilinpäätös13 461 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.

Lisäksi vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 764 000 euroa.