Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2013 (RP 95/2012 rd)
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2013

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2013 (RP 95/2012 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2013, som överlämnades den 17 september 2012.

Ekonomiska utsikter

Finlands ekonomi förväntas växa långsamt år 2013. Den ekonomiska tillväxten är huvudsakligen beroende av hushållen och därmed den privata konsumtionen. Till följd av de osäkra ekonomiska utsikterna minskar investeringarna. Exporten förväntas öka endast långsamt. Den svaga ekonomiska tillväxten i Finland kommer sannolikt att bli bestående, eftersom den arbetsföra befolkningen har börjat minska och också investeringskvoten verkar ha sjunkit för gott.

Den ur ett historiskt perspektiv sett anspråkslösa produktionsnivån räcker inte till för att upprätthålla en ökning av sysselsättningen och arbetslösheten kommer att börja öka. Trots den dämpade ekonomiska utvecklingen fortsätter konsumentpriserna att stiga relativt snabbt. Det harmoniserade konsumentprisindexet stiger också nästa år snabbare i Finland än inom euroområdet i genomsnitt.

De största riskerna på kort sikt med tanke på Finlands ekonomi är till sin natur sådana som vi inte kan påverka direkt. De chocker som drabbar den finansiella marknaden och den internationella ekonomin märks mycket snabbt hos oss på grund av öppenheten i den finländska ekonomin.

Den ekonomiska tillväxten har redan en längre tid i hög grad varit beroende av den inhemska efterfrågan. Denna konsumtionsdrivna ekonomiska tillväxt medför likväl också att hushållens skuldsättningsgrad stiger till en rekordhög nivå. Med tanke på tillväxten inom den privata konsumtionen och den ekonomiska aktiviteten har hushållens förväntningar mer tyngd än normalt. Konsumenternas tilltro till såväl deras egen ekonomi som den finländska ekonomin har försvagats efter sommaren och ligger på en lägre nivå än normalt. Risken för att den ekonomiska aktiviteten är svagare än väntat kan inte uteslutas om viljan att konsumera minskar.

Fastän anpassningsåtgärderna stärker saldot i de offentliga finanserna och statsfinanserna år 2013 räcker de inte till för att den offentliga ekonomin ska börja uppvisa ett överskott under förhållanden av långsam ekonomisk tillväxt. Den offentliga skulden stiger till över 110 miljarder euro och de offentliga samfundens skuld i förhållande till den totala produktionen till 55 procent.

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomsterna sänks med ett nettobelopp på 80 miljoner euro. Det uppskattade inflödet av samfundsskatt ändras så att i uppskattningen stryks de i budgetpropositionen planerade ändringar av skattelagarna som gäller avdrag för utbildningskostnader och begränsning av avdragsrätten för ränteutgifter, som ännu inte har slutförts eller som återtas, utöver vilket uppskattningen också preciseras med tanke på de ändringar av intäktskalkylen som grundar sig på uppgifterna om influtna belopp. Till följd av detta uppskattas intäkerna från samfundsskatten vara 25 miljoner euro större än vad som föreslogs i budgetpropositionen. Det föreslås att det uppskattade inflödet av mervärdesskatt sänks med 105 miljoner euro till följd av att de uppgifter om influtna belopp som man har fått efter budgetpropositionen visar på ett mindre inflöde än väntat.

Den ändring av beskattningsgrunderna som ingick i budgetpropositionen och som gällde en temporär höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag till 50 % slopas. Detta påverkar dock inte intäktskalkylen under momentet, eftersom åtgärden inte uppskattades ha några effekter på skatteinkomsterna för 2013, utan först från och med 2016, då investeringsinnehavet hade uppfyllt den tid på tre år som är en förutsättning för att tillämpa den högre presumtiva anskaffningsutgiften.

Det föreslås att kalkylen över ränteinkomster höjs med 6 miljoner euro och kalkylen över återbetalning av lån som beviljats av staten med 16 miljoner euro. Vidare föreslås det att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 10,5 miljoner euro på grund av att Finavia Abp:s finansieringsandel av Ringbaneprojektet intäktsförs till Trafikverket.

Anslag och balans

Med beaktande av minskningen med ca 48 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och ökningen med ca 392 miljoner euro i anslagen ökar propositionen om en komplettering av budgetpropositionen för 2013 behovet av statens nettoupplåning med ca 439 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2013 föreslås uppgå till 7,5 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2013 uppgå till ca 96 miljarder euro, vilket är ca 47 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2013 justeras med ca 7,9 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara strukturella ändringar i ramen. Dessutom har ramnivån för 2013 justerats med ca 94 miljoner euro i samband med tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 i och med att betalningen av anskaffningar av försvarsmateriel senareläggs till efter 2012. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2013 till 42 836 miljoner euro.

Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen 42 530 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2013 uppgår således till ca 106 miljoner euro.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

MomentVad ändringen gäller201320142015
     
29.40.50Lagstadgad priskorrigering: retroaktiv justering av den statliga finansieringen i överensstämmelse med skillnaden mellan prognosen för och utfallet av ändringen av universitetsindex år 20117,857,857,85
33.20.51Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den föranleder en justering av grunderna för utgifterna för grunddagpenningen. 2,752,752,75
33.20.52Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den föranleder en justering av grunderna för utgifterna för arbetsmarknadsstödet. -5,50-5,50-5,50
33.60.35Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den föranleder en justering av grunderna för utgifterna för det grundläggande utkomststödet. 2,752,752,75
Sammanlagt 7,857,857,85

Ramavtalets utbildningsbeslut

Under omkostnadsmomenten finns sammanlagt 12,7 miljoner euro till följd av det utbildningsbeslut som fattades i anslutning till ramavtalet för 2011. Utbildningsfrågan har inte framskridit så långt att man vidtagit några lastiftningsåtgärder i frågan. Eftersom utbildningsbeslutet trots allt kan komma att genomföras, föreslås det att respektive anslag kvarstår som budgeterade i överensstämmelse med budgetpropositionen för 2013. För den händelse att utbildningsbeslutet inte genomförs ska anslagen dras av under momentet i tilläggsbudgeten för 2013.

Utgifter för understöd, undersökningar och övervakning i anslutning till olyckan i Talvivaara

För justitieministeriet föreslås ett understödsanslag på 50 000 euro för att beviljas för kostnader som föranleds dem som har del i miljöskadeärenden som är av stor betydelse med tanke på det allmänna miljövårdsintresset och i förvaltningsärenden som gäller miljövården. Med anslaget bereder man sig på att ersätta bl.a. rättegångskostnader för dem som lidit skada till följd av miljöskadeärenden som orsakats av utsläppet av avfallsvatten i Talvivaara gruvområde.

För vilt- och fiskeriforskningsinstitutet föreslås 180 000 euro för undersökningar i syfte att klarlägga hurudana förändringar utsläppet av avfallsvatten i Talvivaara gruvområde orsakar i fiskar.

Till anslagen under miljöministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för att trygga verksamhetsbetingelserna för skötseln av miljövårdsuppgifter framför allt vad gäller miljöövervakningen inom gruvindustrin och behandlingen av tillstånd för gruvor. Med tilläggsanslaget stärks resurserna för miljöövervakning och säkerställs det att sakkunskapen är tillräcklig vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Finland samt ökas de resurser som krävs för tillståndsbehandlingen vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Informationssystemprojekt

För utvecklande av informationssäkerheten i fråga om internationellt material inom ramen för projektet Salve föreslås ett tillägg på ca 3 miljoner euro.

För projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för säkerhetsmyndigheterna (polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och tullen) föreslås en anskaffningsfullmakt på 15 miljoner euro. Projektet infaller åren 2013–2016. För projektets utgifter föreslås 1 miljon euro för 2013.

Skatteförvaltningen har berett en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. För anskaffningen av sådana tillämpningsprogram som reformen avser föreslås en fullmakt på 109 miljoner euro. För skatteförvaltningen föreslås dessutom en anslagsökning av engångsnatur på 2,05 miljoner euro, av vilket 1,85 miljoner euro föranleds av investeringskostnader i anslutning till rundradioskatten och 0,2 miljoner euro av kostnaderna för ett investeringsprojekt som gäller beskattningsuppgifter i anslutning till bankskatten. För skatteförvaltningen föreslås ett tillägg på 0,1 miljoner euro för två årsverken till följd av reformen av finansieringen av Rundradion.

Till Tullverkets omkostnader föreslås ett tillägg på 1,2 miljoner euro för revidering av informationssystemet för punktbeskattning.

För förberedande åtgärder inför inrättandet av en servicecentral för branschoberoende IKT-tjänster (TORI) föreslås ett tillägg på 1 miljon euro som en överföring av engångsnatur från finansministeriets produktivitetsanslag.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

I anslag för omkostnaderna för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning föreslås 2 miljoner euro. Samtidigt föreslås det att anslaget ändras till ett treårigt reservationsanslag. Ändringarna ger det spelrum som förenklingen av servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är i fortsättningen att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden.

Intäkterna från bankskatten

Det föreslås att det i budgeten tas in ett reservationsanslag som motsvarar intäktskalkylen för bankskatten, 170 miljoner euro.

Totalrenoveringen av Olympiastadion

Staten får ingå ett avtal med Helsingfors stad där planeringskostnaderna för projektet för en totalrenovering av Olympiastadion indelas i lika stora delar mellan staten och Helsingfors stad och av detta får staten föranledas utgifter, inklusive tidigare motsvarande planeringskostnader, till ett belopp av sammanlagt högst 12,7 miljoner euro. En förutsättning för avtalet är att Helsingfors stad förbinder sig att när totalrenoveringen är klar svara för behörigt underhåll av stadion, som staden äger.

Skörde- och översvämningsskador

För ersättning för skördeskador avsätts för 2013 sammanlagt ca 6,6 miljoner euro, varav ca 3,2 miljoner euro utgör ett tillägg jämfört med budgetpropositionen.

För ersättning av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag avsätts för 2013 sammanlagt ca 10,4 miljoner euro, varav ca 9,5 miljoner euro utgör ett tillägg jämfört med budgetpropositionen.

För åtgärder för grundlig förbättring av skyddet mot översvämningar föreslås dessutom ett tillägg på 2 miljoner euro till följd av de brådskande reparationsbehov som orsakades av översvämningarna hösten 2012.

Närings-, innovations- och företagsamhetspolitiken

Det föreslås att nätverket FinNodes verksamhet integreras i Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer.

De av Tekes bevillningsfullmakter som är oanvända föreslås bli ombudgeterade och i anslaget föreslås ett tillägg på 3,2 miljoner euro.

De bevillningsfullmakter för internationaliseringsstöd som är oanvända föreslås bli ombudgeterade och i anslaget föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro.

I anslagen för betalning av bevillningsfullmakten för företagens investerings- och utvecklingsprojekt föreslås ett tillägg på 2,8 miljoner euro.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Det föreslås att anslaget för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården höjs med ca 0,4 miljoner euro. Tillägget föranleds av tilläggsresurser motsvarande sju årsverken i anslutning till styrningen av och tillsynen över social- och hälsovården.

Vissa andra ändringar

Det föreslås att löneutgifterna för nationella experter inom Europeiska unionen på 1 miljon euro överförs från finansministeriets huvudtitel till statsrådets kanslis huvudtitel.

Avsikten är att det finansiella bidrag på ca 127,8 miljoner euro som höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital föranleder för Finland ska betalas i en post, varför det föreslås att anslaget för detta ändamål höjs med 63,9 miljoner euro.

Det föreslås att anslaget för det allmänna bostadsbidraget höjs med 22 miljoner euro och det anslag som reserverats för barnbidrag med 1,6 miljoner euro, medan anslaget för militärunderstöd minskas med 1 miljon euro. Behovet av tillägg respektive avdrag föranleds av ändringar i behovskalkylerna.

Fördelning av de under behandling varande samt nu uppskattade ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro

 Huvudtitel

Regeringens budgetproposition

Kompletteringsproposition
Sammanlagt
     
21.Riksdagen158 452 000-158 452 000
22.Republikens president39 927 000-39 927 000
23.Statsrådets kansli83 931 000126 00084 057 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 298 393 0003 069 0001 301 462 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde869 035 00050 000869 085 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 315 189 0001 000 0001 316 189 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 780 785 00093 677 0002 874 462 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde16 743 997 000238 038 00016 982 035 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 640 029 0008 637 0006 648 666 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 705 261 00014 878 0002 720 139 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 952 632 000-2 952 632 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 827 881 0008 400 0003 836 281 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde12 555 124 00023 039 00012 578 163 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde256 475 000-1 000 000257 475 000
36.Räntor på statsskulden1 865 600 000-1 865 600 000
Sammanlagt54 092 711 000391 914 00054 484 625 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro

 Avdelning

Regeringens budgetproposition
Kompletteringsproposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur40 002 702 000-80 000 00039 922 702 000
12.Inkomster av blandad natur4 925 484 00010 500 0004 935 984 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst1 916 400 0006 000 0001 922 400 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)235 500 00016 000 000251 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)47 080 086 000-47 500 00047 032 586 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering7 012 625 000439 414 0007 452 039 000
Sammanlagt54 092 711 000391 914 00054 484 625 000