Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2013

4.5. Övriga inkomstposterPDF-versio

  2011 bokslut 2012 budgeterat 2013
budgetprop.
2012—2013 förändr., %
         
Inkomster av blandad natur, mn euro 4 723 5 507 4 925 -10,6
— överföring från statens pensionsfond 1 509 1 617 1 689 4,5
— inkomster från EU 1 121 1 182 1 181 -0,1
— statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 517 523 532 1,7
— avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 367 390 413 5,9
— överföring från statens bostadsfond 166 130 117 -10,0
— övriga 1 043 1 665 993 -40,4

Statens inkomster av blandad natur beräknas uppgå till 4 925 miljoner euro, dvs. 582 miljoner euro mindre än vad som har budgeterats för 2012. Den stora skillnaden förklaras av intäktsföringen av det i II tilläggsbudgeten för 2012 budgeterade anslaget på 600 miljoner euro för ett bilateralt lån till Grekland, som beviljades 2010 men till en del förblev olyft. Från statens pensionsfond intäktsförs enligt uppskattning 1 689 miljoner euro i statens budgetekonomi. Intäktsföringen motsvarar det lagenliga maximibeloppet, dvs. 40 % av de årliga pensionsutgifterna. Inkomsterna från Europeiska unionen beräknas uppgå till 1 181 miljoner euro, dvs. i stort sett samma belopp som har budgeterats för 2012. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturpolitiska stöd. Även i fråga om tippningsvinstmedel och intäkter från Penningautomatföreningen intäktsförs i statens budgetekonomi ett belopp som är något högre än vad som har budgeterats för 2012. Överföringarna från statens bostadsfond sjunker däremot med drygt 10 miljoner euro med början 2013. Andra poster som budgeterats som inkomster av blandad natur är bl.a. avgiftsintäkterna.

  2011 bokslut 2012 budgeterat 2013
budgetprop.
2012—2013 förändr., %
         
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro 2 043 1 955 1 916 -1,9
— ränteinkomster 195 131 128 -2,3
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 307 1 400 1 419 1,4
— andel i Finlands Banks vinst 195 185 150 -18,9
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 346 240 220 -8,3

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 1 916 miljoner euro, vilket är 2 % mindre än vad som har budgeterats för 2012. Ränteinkomsterna beräknas uppgå till 130 miljoner euro, dvs. lika mycket som har budgeterats för 2012. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. Den förutspådda utvecklingen i fråga om ränteinkomster beror i huvudsak på den uppskattade ökningen av lånebeståndet när det gäller refinansiering inom exporten och på nedgången i den förväntade räntan i fråga om kassareserven. Effekten av dessa båda faktorer är i stort sett lika stora, men går i olika riktningar, varvid inkomstposten under momentet inte förändras märkbart. Statens kassareserver beräknas uppgå till 8,5 miljarder euro 2013 och genomsnittsavkastningen beräknas bli exceptionellt låg, 0,1 %.

Dividendinkomsterna beräknas uppgå till 1 019 miljoner euro. Nettoinkomsterna från aktieförsäljningen har beräknats uppgå till 400 miljoner euro liksom tidigare år. Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. Trots att Finlands Bank de senaste åren har intäktsfört större andelar till staten än vad huvudregeln kräver, har man för 2013 utgått från en intäktsföring av samma storlek som i den ordinarie budgeten för 2012, dvs. 150 miljoner euro. Intäktsföringen av statens affärsverks vinst beräknas uppgå till 220 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 120 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 100 miljoner euro.