Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2013

4.4. SkatteutgifterPDF-versio

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen. Det finns ca 200 olika typer av skatteutgifter, men det är inte möjligt att uppskatta ett värde i euro för alla. Skatteutgifterna beräknas minska skatteintäkterna med drygt 23 miljarder euro 2013. Av detta belopp hänför sig knappt 16 miljarder euro till statens skatteintäkter. Vid uppskattningen av skatteutgifternas totala belopp bör det beaktas att en del av dem överlappar varandra och att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom skatteutgifterna påverkar priserna och beteendet. Skatteutgifterna och deras inverkan på skatteintäkterna har behandlats enligt skatteslag i förklaringsdelen till inkomstposterna.

Vissa skatteutgifter föreslås bli ändrade 2013. De åtgärder som ökar skatteutgifterna hänför sig till inkomstbeskattningen. Arbetsinkomstavdraget utökas och de presumtiva anskaffningsutgifterna för investeringar i onoterade tillväxtföretag höjs. Som ny skatteutgift föreslås ett skatteavdrag för de placeringar som görs i onoterade företag, ett avdrag för utveckling av kunnande och välfärd samt en skattegottgörelse för forsknings- och utvecklingsverksamhet till stöd för produktutveckling som syftar till tillväxt.

Även åtgärder i syfte att minska skatteutgifterna planeras för 2013. Rätten att göra ränteavdrag på bostadslån begränsas ytterligare och skatteutgifterna för torv och naturgas minskar. Dessutom föreslås det att rätten att göra ränteavdrag i samfundsbeskattningen begränsas.

Ändringarna i skattegrunderna för 2013 uppskattas öka skatteutgifterna med ett nettobelopp på ca 0,1 miljard euro.