Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
              20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
              95. Kursfluktuationer
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 60 624 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt överföringsersättningar

2) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

3) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltnings- och andra konsumtionsutgifter för beredskapstruppen och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

4) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna

5) till utgifter för utrustande av trupper som Finland utser för internationell krishantering

6) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och materialkostnader i anslutning därtill samt sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt stabiliseringsuppdrag efter konflikter

7) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller annars deltar i

8) till betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet

9) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

10) till utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden

11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i Quick Impact (QIP)-projekten i Afghanistan.

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)1 527 000
02.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)264 000
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten3 685 000
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)13 192 000
06.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)46 000
07.Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser4 963 000
08.Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering13 421 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia195 000
13.Utgifter för Atalanta-insatsen4 225 000
15.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon7 520 000
20.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 11 586 000
Sammanlagt 60 624 000

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat en justering av fördelningen av det tilläggsanslag som gjorts i samband med verkställandet av statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 (SRR 2009).

Anslagen har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2013. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 400 soldater år 2013. Ersättningarna för kostnader som hänför sig till krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tilläggsanslag som upptas i dispositionsplanen som reserv för merutgifter år 2013562
Överföring till moment 27.10.18-5 000
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)970
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 20111 000
Sammanlagt-2 468

2013 budget60 624 000
2012 II tilläggsb.-10 400 000
2012 budget63 092 000
2011 bokslut59 474 000