Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
              40. Understöd till Leijona Catering Oy
              (88.) Aktieförvärv
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

Förklaring:

FÖRSVARSMINISTERIET

Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken och styrningen av det militära försvaret. Förutom för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken svarar försvarsministeriet också för det militära försvarets resurser och övriga verksamhetsbetingelser, samordnandet av totalförsvaret och deltagandet i internationell militär krishantering samt utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.

Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsmakten så att försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt motsvarar kraven på försvarsförmågan på 2020-talet och används fullt ut från ingången av 2016.

Resultatmål för verksamheten

För försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Mål Målnivå
enligt skalan 1—5
  
Försvarspolitik som främjar Finlands intressen  
Den försvarsförmåga som krävs för de lagstadgade uppgifterna tryggas genom att man förnyar försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt.3
Man styr genomförandet av riktlinjerna i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse som statsrådet ska utarbeta samt utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt genom att uppdatera den strategiska planen.4
Man bygger upp en situationsmedveten verksamhetskultur som baserar sig på nätverksbyggande inom försvarsförvaltningen.3
Ett effektivt försvarssystem  
Man säkerställer verkställigheten av riktlinjerna i regeringsprogrammet inom försvarsförvaltningen och styr genomförandet av reformen.4
Genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna, säkerställs utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen.3
Försvarsministeriet främjar kostnadseffektiva åtgärder för att avskaffa obehövlig fastighetsförmögenhet så att man avstår från den nuvarande obehövliga förmögenheten senast 2015.4
Försvarsministeriet gör en övergripande granskning av förvaltningen av lokaler 2013 och inleder senast 2015 de åtgärder som granskningen föranleder.4
Försvarsministeriets lednings- och styrningssystem utvecklas. I synnerhet ledningsgruppsarbetet och förvaltningsområdets övervakning av verksamhetens lönsamhet har skärpts.4
Försvarsförvaltningens verksamhet och verksamhetsomgivning utvecklas i enlighet med programmet för en hållbar utveckling.3
Utvecklandet av riskhanteringen inom förvaltningsområdet tryggas så att man i verksamhetsenheterna kan ta i bruk en systematisk riskanalys och tillämpa nödvändiga riskhanteringsmetoder utgående från den.3
Innehållet i förvaltningsområdets strategiska undersökningar inriktas så att man genom undersökningarna förebyggande kan stödja förvaltningsområdets strategiarbete och utvecklandet av försvarsförmågan.4
Ett tryggt samhälle  
Den övergripande säkerheten samordnas och utvecklas i enlighet med principerna i samhällets säkerhetsstrategi.4
Man befäster arrangemangen för myndighetssamarbete genom avtal med andra ministerier och överför befogenheterna för de praktiska arrangemangen för samarbetet på ämbetsverk.4
Cybersäkerheten i den internationella omvärlden utvecklas.3
Stärkande av den internationella säkerheten  
Enligt en separat plan gör man upp styrningsnormer för förvaltningsområdet enligt skyldigheterna inom den internationella informationssäkerheten och internationella avtal samt informationssäkerhetsförordningen.4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som den behöver samt tjänster i anslutning därtill.

Resultatmål för verksamheten

För försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Mål Målnivå
enligt skalan 1—5
  
Ett effektivt försvarssystem  
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att stöda försvarsmakten genom att producera och skaffa fastighets-, miljö- och byggentreprenadtjänster i alla säkerhetssituationer. 4
Ett tryggt samhälle  
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att för försvarsmakten producera och skaffa fastighets-, byggentreprenad- och miljötjänster, som försvarsmakten behöver för att stödja samhället i övrigt i enlighet med försvarsministeriets uppdrag. 4
Stärkande av den internationella säkerheten  
Försvarsförvaltningens byggverk har förmåga att stödja försvarsmakten när det gäller planering och genomförande av uppgifter inom fastighets- och miljösektorn i insatser som hänför sig till militär krishantering. 4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 724 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter för det fortsatta utvecklandet av försvarsministeriets renoverade lokaler.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Resurshushållning    
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)    
Försvarspolitik1 6251 8502 000
Militärt försvar8459501 030
Samordning av totalförsvaret780790870
Militär krishantering142200230
Handledningsfunktioner6 5156 7507 050
Stödfunktioner9 0309 1359 085
Sammanlagt 18 93719 67520 265
    
Produktivitet    
Årsverken per resultatområde    
Försvarspolitik161720
Militärt försvar789
Samordning av totalförsvaret 667
Militär krishantering223
Handledningsfunktioner424450
Stödfunktioner646158
Sammanlagt 137138147

1) Omvandlats enligt de resultatområdesfunktioner som gäller fr.o.m. 1.1.2012. Uppgifterna är kassautgiftsbaserade.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,513,53,5
— kvinnor3,40  
— män3,63  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-43
Lönejusteringar369
Överföring från moment 27.10.01 (9 årsverken)720
Sammanlagt1 046

2013 budget19 724 000
2012 II tilläggsb.195 000
2012 budget18 678 000
2011 bokslut18 906 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 755 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de inbesparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medfört. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring560
Sammanlagt560

2013 budget1 755 000
2012 budget1 195 000
2011 bokslut635 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 334 500 000 euro.


2013 budget334 500 000
2012 II tilläggsb.4 807 000
2012 budget331 021 000
2011 bokslut291 824 969

40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning till Leijona Catering Oy för de kostnader som skyddstiden för personalen ger upphov till.

Förklaring: I motiveringen till den proposition som gäller lagen om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster (1297/2011), under punkten Ekonomiska konsekvenser, står det att de förmåner i personalens anställningsförhållande som går förlorade ska ersättas i enlighet med det förhandlingsresultat som uppnås med personalorganisationerna. Den 21 december 2011 nåddes ett förhandlingsresultat med personalorganisationerna enligt vilket det justerade kostnadsförslaget under den fyraåriga skyddstiden 1.1.2012—31.12.2015 uppgår till sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro. Det totala beloppet av den andel av kostnaderna som gäller 2013 är cirka 1,15 miljoner euro. Det exakta kostnadsbeloppet framgår årligen.


2013 budget1 150 000
2012 II tilläggsb.1 200 000

(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 budget1 600 000