Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishanteringen som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten.

Förklaring: Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för verksamheten 2013:

  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer.
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut fortsätter att öka.
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv.

Nyckeltal för verksamheten

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Kursdeltagardagar inom civil krishantering1 2511 5001 500
Pris per kursdeltagardag636460460
Utnämningar till uppdrag inom krishantering598575

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
   
Bruttoutgifter1 4251 439
Bruttoinkomster100
Nettoutgifter1 4151 439

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar (överföring från moment 26.01.01)24
Sammanlagt24

2013 budget1 439 000
2012 II tilläggsb.22 000
2012 budget1 415 000
2011 bokslut1 530 000